„Zaprojektowanie i wykonanie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jaworznie przy ulicy Zawiszy Czarnego 4”

Ogłoszenie dodano: 07.02.2019

Zamawiający: SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Zawiszy Czarnego, 43-600 Jaworzno (Śląskie)

Miejsce: Jaworzno

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.02.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.02.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy: „Zaprojektowanie i wykonanie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jaworznie przy ulicy Zawiszy Czarnego 4”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
„Zaprojektowanie i wykonanie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jaworznie przy ulicy Zawiszy Czarnego 4”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, krajowy numer identyfikacyjny 27668349100000, ul. Zawiszy Czarnego  4 , 43-600   Jaworzno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 762 91 60, 32 762 91 61, , e-mail b_dylag@zpo.jaw.pl, i_jaromin@zpo.jaw.pl, faks 32 616 13 00.
Adres strony internetowej (URL): www.zpo.bip.jaworzno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekunczy w Jaworznie, ul.Zawiszy Czarnego 4
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zpo.bip.jaworzno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zaprojektowanie i wykonanie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jaworznie przy ulicy Zawiszy Czarnego 4”
Numer referencyjny: ZPO-A/IV/41/4/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Jaworznie, na terenie nieruchomości przy ul. Zawiszy Czarnego 4: a) Etap I - wykonanie projektu instalacji systemu ochrony pożarowej, wraz z dokumentacją techniczną do projektu (projekt uzgodniony w Państwowej Straży Pożarnej oraz u rzeczoznawcy ds. pożarowych). b) Etap II - wykonanie okablowania budynku pod system sygnalizacji pożaru, przy użyciu urządzeń zgodnych z opracowanym projektem instalacji systemu ochrony pożarowej i dokumentacją techniczną do projektu. c) Etap III - wykonanie instalacji na podstawie sporządzonego projektu instalacji systemu ochrony pożarowej i opracowanej dokumentacji technicznej, w tym: - montaż instalacji pożarowej zgodnie z opracowanym projektem systemu ochrony pożarowej i dokumentacją techniczną, - uruchomienie monitorowania obiektu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, - oznakowanie obiektu, szkolenie pracowników z obsługi systemu ochrony pożarowej.

II.5) Główny kod CPV: 45312100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
51700000-9
31625200-5
31625000-3
31625100-4
45215100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 156070,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie za wyjątkiem warunków precyzyjnie sformułowanych w SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie za wyjątkiem warunków precyzyjnie sformułowanych w SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający precyzuje, że tenże warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, z których każda: polegała na budowie lub rozbudowie systemów ochrony przeciwpożarowej, miała wartość nie mniejszą niż 140 000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) brutto; Zamawiający precyzuje, że niniejszy warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby mające doświadczenie zawodowe przy realizacji zamówień na roboty polegające na rozbudowie systemów ochrony przeciwpożarowej, o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zwłaszcza informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (dowodami tymi są przede wszystkim referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; jeśli Wykonawca składa inne dokumenty, zobowiązany jest przedstawić uzasadnione na piśmie przyczyny o obiektywnym charakterze, z powodu których nie jest w stanie przedstawić dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wniesienie oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wymaga od Wykonawców dołączenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena70,00
Okres gwarancji30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. ZAKAZUJE SIĘ ZMIAN POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY, CHYBA ŻE ZACHODZI CO NAJMNIEJ JEDNA Z OKOLICZNOŚCI PRZEWIDZIANYCH W ART. 144 UST. 1 PKT. 1- 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. ZMIANY UMOWY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE PISEMNEGO ANEKSU POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. 2. NA PODSTAWIE ART. 144 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY DOTYCZĄCYCH TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WYNAGRODZENIA ORAZ ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NIŻEJ OKREŚLONYCH ZASADACH: 1) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZMIENIONY W PRZYPADKU, GDY OPÓŹNIENIE W WYKONANIU PRZEDMIOTU UMOWY SPOWODOWANE BĘDZIE OKOLICZNOŚCIĄ, KTÓRA WYSTĄPIŁA Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD WYKONAWCY PO ZAWARCIU UMOWY Z POWODU: A) WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCYCH KONIECZNOŚĆ OPRACOWANIA ORAZ UZYSKANIA DODATKOWYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO ZAKOŃCZENIA ZADANIA (NP. DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ZGŁOSZENIA W ZAKRESIE KONIECZNYCH ZMIAN), B) WSTRZYMANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, C) ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO ZAMÓWIENIA, GDY ZE WZGLĘDÓW SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH W TRAKCIE TRWANIA REALIZACJI INWESTYCJI WYSTĄPIĄ OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE, ŻE NIECELOWYM JEST WYKONANIE PEŁNEGO ZAKRESU ROBÓT ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, D) WYSTĄPIENIA ZMIANY, OKREŚLAJĄCEJ SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W PRZYPADKU, W KTÓRYM SŁUŻYĆ TO BĘDZIE PODNIESIENIU STANDARDU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I NIE BĘDZIE TO WYKRACZAŁO POZA OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTEGO W SIWZ ORAZ NIE BĘDZIE POWODOWAŁO ZWIĘKSZENIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY, ANI KONIECZNOŚCI ZMIANY TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA; E) ZMIANY TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH I ZWIĄZANYCH Z TYM ZMIAN WYNAGRODZENIA WYKONAWCY, NA WNIOSEK WYKONAWCY LUB ZAMAWIAJĄCEGO, POD WARUNKIEM WYSTĄPIENIA OBIEKTYWNYCH OKOLICZNOŚCI, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDZIAŁ NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA, A KTÓRE POWODUJĄ, ŻE WYKONANIE ZAMÓWIENIA BEZ ZMIANY TECHNOLOGII ROBÓT POWODOWAŁOBY DLA ZAMAWIAJĄCEGO NIEKORZYSTNE SKUTKI, Z UWAGI NA ZAMIERZONY CEL REALZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZWIĄZANE Z TYM RACJONALNE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH; 2) DOPUSZCZA SIĘ ZA ZGODĄ PROJEKTANTA ZMIANĘ SPOSOBU WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW ORAZ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KWOTY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH, INNYCH TECHNOLOGII LUB ROZWIĄZAŃ, GDY ZMIANA TAKA JEST KORZYSTNA DLA ZAMAWIAJĄCEGO, NIE SPOWODUJE WZROSTU KOSZTÓW INWESTYCJI LUB WPŁYNIE NA PRZYSPIESZENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 3) JEŻELI ZAISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZĄ UMOWĄ W TERMINACH KRÓTSZYCH NIŻ WYNIKAJĄCE Z UMOWY ORAZ Z HARMONOGRAMU PRAC, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANĘ HARMONOGRAMU PRAC W SPOSÓB PRZEWIDUJĄCY SKRÓCENIE CAŁOŚCI ROBÓT LUB POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT, ALE TYLKO PO UPRZEDNIEJ ZGODZIE ZAMAWIAJĄCEGO. 4) POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI POWYŻEJ, ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY BĘDĄ MOGŁY NASTĄPIĆ W RAZIE ZAISTNIENIA, PO ZAWARCIU UMOWY, ZMIANY POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA W ZAKRESIE MAJĄCYM WPŁYW NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, W TYM W ZAKRESIE STAWEK PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. DOPUSZCZALNE JEST ODSTĄPIENIE NA WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO OD REALIZACJI CZĘŚCI ROBÓT I ZWIĄZANE Z TYM OBNIŻENIEM WYNAGRODZENIA WYKONAWCY, POD WARUNKIEM WYSTĄPIENIA OBIEKTYWNYCH OKOLICZNOŚCI, KTÓRYCH ZAMAWIAJACY NIE UWZGLĘDNIŁ NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA, A KTÓRE POWODUJĄ, ŻE WYKONANIE ZAMÓWIENIA BEZ OGRANICZENIA ZAKRESU ROBÓT POWODOWAŁOBY DLA ZAMAWIAJACEGO NIEKORZYSTNE SKUTKI, Z UWAGI NA ZAMIERZONY CEL REALZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZWIĄZANE Z TYM RACJONALNE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. ZAWAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI UMOWY, NA WNIOSEK WYKONAWCY, W PRZYPADKU: A) PRZESTOJÓW I OPÓŹNIEŃ WYNIKŁYCH Z WINY ZAMAWIAJĄCEGO; B) DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ (NP. KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, STRAJKU GENERALNEGO LUB LOKALNEGO), MAJĄCEGO BEZPOŚREDNI WPŁYW NA TERMINOWOŚĆ WYKONANIA ROBÓT; C) WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI, KTÓRYCH ZARÓWNO ZAMAWIAJACY, JAK I WYKONAWCA NIE BYLI W STANIE PRZEWIDZIEĆ, POMIMO ZACHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAWARCIU UMOWY; D) WYSTĄPIENIA KONIECZNOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH LUB DODATKOWYCH. 3. POZOSTAŁE ZMIANY: 1) ZMIANA WYKONAWCY W WYNIKU: A) PRZEKSZTAŁCENIA, PODZIAŁU, UPADŁOŚCI, RESTRUKTURYZACJI LUB NABYCIA DOTYCHCZASOWEGO WYKONAWCY PRZEZ NOWY PODMIOT (POD WARUNKIEM, ŻE NOWY WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU I SPEŁNIA WARUNKI); B) PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ WYKONAWCY WOBEC PODWYKONAWCÓW. 4. WSZYSTKIE POWYŻSZE POSTANOWIENIA STANOWIĄ KATALOG ZMIAN, NA KTÓRE ZAMAWIAJĄCY MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ. NIE STANOWIĄ ONE JEDNAK ZOBOWIĄZANIA DO WYRAŻENIA TAKIEJ ZGODY. 5. ZMIANY W ROZUMIENIU ART. 144 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIE STANOWIĄ: A) ZMIANY DANYCH ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNĄ NP. ZMIANA KONT BANKOWYCH, PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z UREGULOWANIEM PŁATNOŚCI WOBEC PODWYKONAWCÓW, B) ZMIANY OSÓB WSKAZANYCH W UMOWIE DO KONTAKTÓW MIĘDZY STRONAMI. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY KONIECZNOŚCI WYKONANIA ROBÓT ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, W SYTUACJI GDY WYKONANIE TYCH ROBÓT BĘDZIE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO, TJ. ZGODNEGO Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I OBOWIĄZUJĄCYCYMI NA DZIEŃ ODBIORU ROBÓT PRZEPISAMI PRAWA, DOTYCZĄCYMI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. PRZEWIDUJE SIĘ TAKŻE DOPUSZCZALNOŚĆ REZYGNACJI Z CZĘŚCI (ELEMENTÓW) PRZEDMIOTU UMOWY, PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, W SYTUACJI GDY ICH WYKONANIE OKAŻE SIĘ ZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO, TJ. ZGODNEGO Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I OBOWIĄZUJĄCYCYMI NA DZIEŃ ODBIORU ROBÓT PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. ROBOTY TAKIE W DALSZEJ CZĘŚCI NAZYWANE SĄ „ROBOTAMI ZANIECHANYMI”. SPOSÓB WYLICZENIA WARTOŚCI ROBÓT OKREŚLA UMOWA. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA WPROWADZENIE ZMIANY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZEDSTAWIONYCH W OFERCIE PRZETARGOWEJ, POD WARUNKIEM, ŻE ZMIANY TE BĘDĄ KORZYSTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO. BĘDĄ TO TAKIE OKOLICZNOŚCI, JAK NA PRZYKŁAD: - POWODUJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY; - POWODUJĄCE POPRAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH; - WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI ROZWIĄZAŃ, Z UWAGI NA POSTĘP TECHNOLOGICZNY LUB ZMIANY OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW PRAWA, DOPUSZCZALNA JEST ZMIANA PRODUCENTA POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZEDSTAWIONYCH W OFERCIE PRZETARGOWEJ, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE ZMIANA TA NIE WPŁYNIE NA OBNIŻENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW LUB URZĄDZEŃ. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY USTALEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY WYKONAWCY RÓWNIEŻ W PRZYPADKU: - NIEMOŻNOŚCI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY W UMÓWIONYM TERMINIE Z PRZYCZYN NIEZAWINIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, A WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB LUB PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, SPOWODOWANYCH ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEGO I BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W JAWORZNIE;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły