Montaż, demontaż i konserwacja elementów małej architektury na terenie miasta Kwidzyna

Ogłoszenie dodano: 31.12.2018

Zamawiający: Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska, 82500 Kwidzyn (Pomorskie)

Miejsce: Kwidzyn

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.01.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.01.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 10.01.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto Kwidzyn: Montaż, demontaż i konserwacja elementów małej architektury na terenie miasta Kwidzyna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kwidzyn, krajowy numer identyfikacyjny 52354800000, ul. ul. Warszawska  19 , 82500   Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 6464700, 6464777, e-mail zp@um.kwidzyn.pl, faks 556 464 703.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kwidzyn.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kwidzyn.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kwidzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kwidzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem np. poczty, kuriera lub osobiście
Adres:
Urząd Miejski w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19, pok. 312

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż, demontaż i konserwacja elementów małej architektury na terenie miasta Kwidzyna
Numer referencyjny: RZP.271.40.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest montaż, demontaż i konserwacja elementów małej architektury na terenie miasta Kwidzyna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania ze strony Zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne >> O wartości przekraczającej 30 000 euro >> Nazwa zamówienia. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw o ile są mu znane. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na umowę o pracę pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy wykonujących usługi związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia. Usługi, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) na etapie składania ofert - Wykonawca złoży oświadczenie na Formularzu Oferty, b) na etapie realizacji umowy – zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, tj. Zamawiający może żądać listy osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze stosowną informacją z ZUS potwierdzającą odpowiednią ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, za które odprowadzane są składki ubezpieczeniowe.2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej Kp), zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). W przypadku potwierdzenia przez PIP nie przestrzegania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* Kp, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, niezależnie od kar nałożonych przez PIP, w wysokości 10 000,00 zł. za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kp. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kp. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na montażu, demontażu i konserwacji elementów małej architektury na terenie miasta Kwidzyna. 1. W ramach niniejszego zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie montaż, demontaż i konserwacja elementów małej architektury na terenie miasta Kwidzyna zgodnie z poniższą tabelą: L.p. Rodzaj zadania 1. Montaż słupka informacyjnego z tablicą w gruncie 2. Demontaż słupka informacyjnego z tablicą 3. Naprawa słupka informacyjnego z tablicą 4. Malowanie/impregnacja słupka informacyjnego z tablicą 5. Montaż tablicy informacyjnej 6. Demontaż tablicy informacyjnej 7. Montaż słupka ze strzałką kierunkową 8. Demontaż słupka ze strzałką kierunkową 9. Naprawa słupka ze strzałką kierunkową 10. Malowanie/impregnacja słupka ze strzałką kierunkową 11. Montaż strzałki kierunkowej 12. Demontaż strzałki kierunkowej 13. Naprawa strzałki kierunkowej 14. Montaż wiaty przystankowej 15. Demontaż wiaty przystankowej 16. Usunięcie stłuczonej szyby w wiacie przystankowej 17. Wstawienie szyby w wiacie przystankowej 18. Naprawa wiaty przystankowej 19. Malowanie/impregnacja wiaty przystankowej 20. Montaż słupka przystankowego 21. Demontaż słupka przystankowego 22. Naprawa słupka przystankowego 23. Malowanie/impregnacja słupka przystankowego 24. Montaż kosza na śmieci 25. Demontaż kosza na śmieci 26. Naprawa kosza na śmieci 27. Malowanie/impregnacja kosza na śmieci 28. Montaż nowej metalowej zabudowy kosza na śmieci 29. Montaż gabloty informacyjnej oszklonej 30. Demontaż gabloty informacyjnej oszklonej 31. Naprawa gabloty informacyjnej oszklonej 32. Montaż tablicy informacyjnej 33. Malowanie/impregnacja konstrukcji tablicy informacyjnej 34. Demontaż tablicy informacyjnej 35. Naprawa tablicy informacyjnej 36. Montaż ławki parkowej 37. Demontaż ławki parkowej 38. Naprawa ławki parkowej 39. Malowanie/impregnacja ławki parkowej 40. Montaż stojaka na rowery 41. Demontaż stojaka na rowery 42. Naprawa stojaka na rowery 2. Wyjaśnienie pojęć: 1) pod pojęciem montaż słupka informacyjnego z tablicą w gruncie należy rozumieć: osadzenie słupka bezpośrednio w gruncie, zabetonowanie lub zamontowanie w betonowych łącznikach uprzednio osadzonych i stabilizowanych w gruncie; 2) pod pojęciem demontaż słupka informacyjnego z tablicą należy rozumieć: usunięcie słupka poprzez wykopanie, usunięcie gruzu, itp. oraz uzupełnienie polbruku, trawy lub innego podłoża, uprzątnięcie terenu po demontażu; 3) pod pojęciem naprawa słupka informacyjnego z tablicą należy rozumieć: uzupełnienie brakujących (skradzionych) lub zniszczonych elementów, wyprostowanie słupka, uzupełnienie farby; 4) pod pojęciem malowanie/impregnacja słupka informacyjnego z tablicą należy rozumieć: zabezpieczenie słupka przed korozją impregnatem, pomalowanie farbą do metalu; 5) pod pojęciem montaż tablicy informacyjnej należy rozumieć: przykręcenie tablicy do konstrukcji metalowej (słupka); 6) pod pojęciem demontaż tablicy informacyjnej należy rozumieć: odkręcenie tablicy od konstrukcji metalowej (słupka); 7) pod pojęciem montaż słupka ze strzałką kierunkową należy rozumieć: osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie słupka w podłożu na głębokość minimum 50 cm; 8) pod pojęciem demontaż słupka ze strzałką kierunkową należy rozumieć: usunięcie słupka poprzez wykopanie, usunięcie betonu i pozostałości, uzupełnienie polbruku, trawy lub innego podłoża oraz uprzątnięcie terenu po demontażu; 9) pod pojęciem naprawa słupka ze strzałką kierunkową należy rozumieć: uzupełnienie brakujących (skradzionych) lub zniszczonych elementów, wyprostowanie słupka; 10) pod pojęciem malowanie/impregnacja słupka ze strzałką kierunkową należy rozumieć: zabezpieczenie impregnatem przed korozją elementów metalowych, pomalowanie konstrukcji farbą do metalu; 11) pod pojęciem montaż strzałki kierunkowej należy rozumieć: przykręcenie strzałki kierunkowej do słupka metalowego za pomocą uchwytów lub śrub do montażu; 12) pod pojęciem demontaż strzałki kierunkowej należy rozumieć: odkręcenie strzałki do wymiany, naprawy lub usunięcia; 13) pod pojęciem naprawa strzałki kierunkowej należy rozumieć: wyprostowanie lub przemalowanie zniszczonej strzałki kierunkowej; 14) pod pojęciem montaż wiaty przystankowej należy rozumieć: osadzenie konstrukcji wiaty na stopach betonowych lub za pomocą kotew w szalunkach betonowych wykonanych w podłożu na głębokość min. 50 cm, uzupełnienie polbruku, trawy lub innego podłoża, uprzątnięcie terenu po montażu; 15) pod pojęciem demontaż wiaty przystankowej należy rozumieć: zdemontowanie konstrukcji wiaty, uzupełnienie polbruku, trawy lub innego podłoża oraz uprzątnięcie terenu po demontażu; 16) pod pojęciem usunięcie stłuczonej szyby w wiacie przystankowej należy rozumieć: usunięcie zniszczonej szyby z konstrukcji wiaty, oczyszczenie konstrukcji z pozostałości szkła oraz uprzątnięcie terenu po demontażu; 17) pod pojęciem wstawienie szyby w wiacie przystankowej należy rozumieć: osadzenie szyby tzw. „bezpiecznej” wraz z uszczelkami w konstrukcji wiaty, dociśnięcie jej kątownikami lub płaskownikami; 18) pod pojęciem naprawa wiaty przystankowej należy rozumieć: np. wymiana zniszczonego siedziska, naprawa konstrukcji stalowych, wymiana pękniętego zadaszenia z poliwęglanu, wymiana listew dociskających szyby, wymiana uszczelek przy szybach, uzupełnienie naklejek (piktogramu D-15) informacyjnych; 19) pod pojęciem malowanie/impregnacja wiaty przystankowej należy rozumieć: impregnacja metalowych części – farbą do metalu, siedziska z drewnianych listew – lakierobejcą; 20) pod pojęciem montaż słupka przystankowego należy rozumieć: montaż w polbruku, w trawniku lub w innym podłożu poprzez zabetonowanie na głębokość minimum 50 cm; 21) pod pojęciem demontaż słupka przystankowego należy rozumieć: usunięcie słupka poprzez wykopanie, usunięcie gruzu, itp., uzupełnienie polbruku, trawy lub innego podłoża oraz uporządkowanie terenu po demontażu; 22) pod pojęciem naprawa słupka przystankowego należy rozumieć: uzupełnienie brakujących (skradzionych) lub zniszczonych elementów, wyprostowanie słupka, uzupełnienie bądź wymiana zniszczonej naklejki (piktogramu D-15) informacyjnego; 23) pod pojęciem malowanie/impregnacja słupka przystankowego należy rozumieć: zabezpieczenie impregnatem elementów metalowych, pomalowanie farbą do metalu; 24) pod pojęciem montaż kosza na śmieci należy rozumieć: montaż kosza na śmieci w trawniku, polbruku lub innym podłożu poprzez zalanie betonem lub umocowanie kosza za pomocą kotew do wylewki betonowej; 25) pod pojęciem demontaż kosza na śmieci należy rozumieć: demontaż kosza, uzupełnienie polbruku, trawy lub innego podłoża oraz uprzątnięcie terenu po demontażu; 26) pod pojęciem naprawa kosza na śmieci należy rozumieć: prostowanie słupka lub korpusu ewentualnie wkładu, uzupełnienie bądź wymiana uszkodzonych elementów, tj. śrub, uchwytów, itp.; 27) pod pojęciem malowanie/impregnacja kosza na śmieci należy rozumieć: zabezpieczenie impregnatem konstrukcji przed korozją, malowanie farbą do metalu w kolorze; 28) pod pojęciem montaż nowej metalowej zabudowy kosza na śmieci należy rozumieć: przymocowanie śrubami zabudowy kosza do konstrukcji (słupka); 29) pod pojęciem montaż gabloty informacyjnej oszklonej należy rozumieć: montaż gabloty w polbruku, trawniku lub innym podłożu na fundamencie betonowym; 30) pod pojęciem demontaż gabloty informacyjnej oszklonej należy rozumieć: demontaż gabloty, uzupełnienie brakującego po demontażu polbruku, trawnika lub innego podłoża, uprzątnięcie pozostałości betonu oraz uporządkowanie terenu po demontażu; 31) pod pojęciem naprawa gabloty informacyjnej oszklonej należy rozumieć: naprawa bądź wymiana zamków, zawiasów lub kątowników czy zatrzasków w konstrukcji, w której umocowana jest szyba, wymiana szyby; 32) pod pojęciem montaż tablicy informacyjnej należy rozumieć: osadzenie konstrukcji metalowej bezpośrednio w gruncie lub w polbruku przez zabetonowanie lub montowanie w betonowych łącznikach uprzednio osadzonych i stabilizowanych w gruncie; 33) pod pojęciem malowanie/impregnacja konstrukcji tablicy informacyjnej: zabezpieczenie impregnatem przed korozją konstrukcji metalowej, pomalowanie farbą do metalu; 34) pod pojęciem demontaż tablicy informacyjnej należy rozumieć: demontaż tablicy, uzupełnienie brakującego po demontażu polbruku, trawnika lub innego podłoża oraz uprzątnięcie terenu po demontażu; 35) pod pojęciem naprawa tablicy informacyjnej należy rozumieć: uzupełnienie uszkodzonej tablicy – płyty OSB (dokręcenie nowego kawałka płyty) przymocowanie do ramy konstrukcyjnej, prostowanie elementów metalowej konstrukcji; 36) pod pojęciem montaż ławki parkowej należy rozumieć: montaż ławki na betonowych nogach – wkopanie w grunt na minimum 50 cm; montaż ławki na postumencie żeliwnym - przymocowanie do polbruku lub do wykonanego w gruncie szalunku betonowego o wymiarach 20x20x40 cm; montaż metalowej ławki z elementami drewna – wbetonowanie za pomocą kotew, kotwy przykręcane do nóżek; 37) pod pojęciem demontaż ławki parkowej należy rozumieć: zdemontowanie ławki z uzupełnieniem brakującego po demontażu polbruku, trawnika lub innego podłoża oraz uprzątnięcie terenu po demontażu; 38) pod pojęciem naprawa ławki parkowej należy rozumieć: wymiana listwy, uzupełnienie skradzionych śrub przytwierdzających ławkę do podłoża lub śrub mocujących elementy drewniane (listwy) lub innych elementów; 39) pod pojęciem malowanie/impregnacja ławki parkowej należy rozumieć: oczyszczenie odeskowania ze starej farby, szlifowanie, malowanie odeskowania podkładem impregnacyjnym plus warstwą farby /lakierobejcy, malowanie elementów żeliwnych - farbą do metalu, a listwy lakierobejcą z kolorem; 40) pod pojęciem montaż stojaka na rowery należy rozumieć: przymocowanie (przykręcenie) do polbruku lub do wykonanego w gruncie szalunku betonowego; 41) pod pojęciem demontaż stojaka na rowery należy rozumieć: zdemontowanie stojaka, uzupełnienie polbruku, trawy lub innego podłoża oraz uporządkowanie terenu po demontażu; 42) pod pojęciem naprawa stojaka na rowery należy rozumieć: uzupełnienie skradzionych śrub przytwierdzających stojak do podłoża lub innych zniszczonych elementów, prostowanie wygiętych uchwytów na rowery; 3. Zamawiający dostarczy elementy małej architektury, tj. wiaty przystankowe, słupki przystankowe, wszelkiego rodzaju słupki informacyjne wraz z tabliczkami, tablice i gabloty informacyjne, stojaki na rowery oraz ławki i kosze na śmieci. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów w tym szyb do wiat przystankowych /uzupełnienie po zniszczeniu oryginalnych szyb/ oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania prac. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, a wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, normom oraz posiadać stosowne atesty i deklaracje zgodności. 5. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tego terenu. 6. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.7. W zakresie gospodarki odpadami, Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.). Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac.8. Montaż, demontaż oraz konserwacja poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, odbywać się będzie na pisemne zlecenie Zamawiającego. 9. Wszelkie usterki zagrażające bezpieczeństwu winny być usunięte bezzwłocznie, a pozostałe zgodnie z terminem określonym przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu.

II.5) Główny kod CPV: 50000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50800000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy o wartości do 30% zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-01-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje min. 1 usługę tożsamą polegającą na montażu, demontażu i naprawie elementów małej architektury o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia zasobów dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia przez 2 lub więcej podmiotów. Warunek dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia samodzielnie winien spełniać Wykonawca lub podmiot udostępniający w tym zakresie swoje zasoby Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - dla usług określonych w Rozdziale V ust.1, pkt 2, lit. a SIWZ – przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (oryginał);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 13 000,00 PLN 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie, nr: 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040 – w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z dopiskiem „WADIUM”), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110.). 2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku, gdyby w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpiła zmiana wysokości stawek podatku od towarów i usług za usługi objęte umową, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie a wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą w stosownym aneksie do umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dołączone do oferty informacje, że nie mogą być one udostępnione należy złożyć wraz z dokumentem (pismem) wykazującym, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Zaleca się, aby informacja wraz z wykazem i były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Kujawsko-pomorskie

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły