Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2019 - 2020 – nawierzchnie bitumiczne, z kostki kamiennej i betonowej.

Ogłoszenie dodano: 17.12.2018

Zamawiający: Gmina Nowa Sól - Miasto, ul. M. J. Piłsudskiego, 67-100 Nowa Sól (Lubuskie)

Miejsce: Nowa Sól

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 31.12.2018, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Nowa Sól - Miasto: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2019 - 2020 – nawierzchnie bitumiczne, z kostki kamiennej i betonowej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Sól - Miasto, krajowy numer identyfikacyjny 97077028000000, ul. ul. M. J. Piłsudskiego  12 , 67-100   Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 590 300, e-mail zampub@nowasol.pl, faks 684 590 358.
Adres strony internetowej (URL): www.nowasol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nowasol.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nowasol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2019 - 2020 – nawierzchnie bitumiczne, z kostki kamiennej i betonowej.
Numer referencyjny: ZP.271.43.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2019 – 2020 w zakresie nawierzchni bitumicznych, nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) remonty i naprawy cząstkowe chodników o nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej – szacunkowa łączna powierzchnia ca. 2.890 m2, b) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni z płyt ażurowych – szacunkowa łączna powierzchnia ca. 50 m2, c) remonty i naprawy cząstkowe krawężników w łącznej długości ca. 450 mb i obrzeży o łącznej długości ca. 300 mb, d) remonty nawierzchni bitumicznej obejmujące ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o gr. 4 cm o powierzchni ca. 200 m2, frezowanie nawierzchni bitumicznej o powierzchni ca. 200 m2, e) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości ca. 355 t, f) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów o powierzchni ca. 600 m2, g) regenerację i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym o powierzchni ca. 2000 m2, h) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni betonowych – naprawa pęknięć o łącznej powierzchni ca. 200 m2, wymiana masy w szczelinach wzdłużnych i poprzecznych, i) regulacje studzienek, zaworów wodociągowych, gazowych – ca. 165 szt., j) osadzanie kratek wpustów ulicznych, włazów żeliwnych – ca. 150 szt.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej; 1) dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub kamiennej lub nawierzchni z płyt betonowych lub kamiennych o łącznej powierzchni co najmniej 500 m2 - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych co najmniej jeden wykonawca musi wykazać się samodzielnie wymaganym doświadczeniem, 2) dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o łącznej powierzchni co najmniej 500 m2 - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych co najmniej jeden wykonawca musi wykazać się samodzielnie wymaganym doświadczeniem. Przez wykonanie nawierzchni należy rozumieć budowę, przebudowę lub remont nawierzchni lub roboty budowlane polegające na cząstkowej naprawie/uzupełnieniu nawierzchni.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawcy może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 2. Zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1,2,3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa dokumenty określone w pkt 1,2,3 dotyczące tych podmiotów. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum spółka cywilna), każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w pkt 1,2,3. 7. W sytuacji gdy liczba wykonawców składających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest większa niż liczba wykonawców, którzy zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu zostaną zaproszeni do składania ofert, przed dokonaniem selekcji wykonawców zamawiający wezwie wykonawców do złożenia dokumentów wymaganych w pkt 1,2,3.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenia o dialogu konkurencyjnym), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy zadanie wykazane przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót od wymaganego – zamawiający wymaga, aby w wykazie robót wyodrębniony został zakres wykonanych robót spełniających wymagania określone w warunku udziału, które wykonawca wykonał w ramach wielozakresowego zadania. Oświadczenie (wykaz) należy złożyć w oryginale, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W sytuacji gdy liczba wykonawców składających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest większa niż liczba wykonawców, którzy zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu zostaną zaproszeni do składania ofert, przed dokonaniem selekcji wykonawców zamawiający wezwie wykonawców do złożenia powyższego dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Ocena kryteriów selekcji zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje wykazane przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W sytuacji gdy liczba wykonawców składających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest większa niż liczba wykonawców, którzy zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu zostaną zaproszeni do składania ofert, przed dokonaniem selekcji wykonawców zamawiający wezwie wykonawców do złożenia powyższego dokumentu.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych - pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  5
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
1. Zamawiający zbada, czy wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym, złożone przez wykonawców, spełniają podane w ogłoszeniu wymagania, tzn. czy zawierają wymagane oświadczenia i dokumenty oraz czy załączone oświadczenia i dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania nie przekroczy pięciu (5), zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania będzie większa niż pięć (5), zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego pięciu (5) wykonawców wyłonionych na podstawie niżej określonych kryteriów selekcji. Warunkiem, który pełnić będzie rolę kryterium kwalifikacyjnego, stanie się doświadczenie zawodowe wykonawcy, rozumiane jako łączna ilość m2 wykonanej powierzchni nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub kamiennej lub nawierzchni z płyt betonowych lub kamiennych oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. Zamawiający podda ocenie jedynie doświadczenie wykazane ponad wymagana minimalną ilość m2, które wykonawca wskazał na potrzeby potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W zakresie spełnienia opisanych powyżej kryteriów selekcji zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania przez wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich). W celu dokonania selekcji zamawiający wezwie wykonawców, na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych, do złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu konkurencyjnego traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji20,00
okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie w miarę zgłaszanych przez zamawiającego potrzeb. Przystąpienie do wykonania robót budowlanych nastąpi po otrzymaniu od zamawiającego zlecenia zakres rzeczowy do wykonania oraz termin realizacji robót. 2. Przedmiotem dialogu konkurencyjnego będzie ustalenie warunków realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym: a) zasad określania przez zamawiającego zakresu robót budowlanych objętych jednym zleceniem, b) terminu przystąpienia do wykonania robót budowlanych objętych zleceniem, c) zasad określania końcowego terminu realizacji, d) warunków zleceń robót mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Mając na uwadze powyższe wykonawcy proszeni są o przedstawienie warunków realizacji wykonywania robót budowlanych. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Zamawiający nie przewiduje nagród
Wstępny harmonogram postępowania:
1. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – do 31 grudnia 2018 r. 2. Przekazanie informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału – do 4 stycznia 2019 r. 3. Zaproszenie do udziału w dialogu zakwalifikowanych wykonawców – do 7 stycznia 2019 r. 4. Przeprowadzenie dialogu z zakwalifikowanymi wykonawcami – 9-10 stycznia 2019 r. 5. Zaproszenie do składania ofert – do 14 stycznia 2019 r. 6. Składanie ofert do 25 stycznia 2019 r.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy dopuszczające możliwość ich zmiany zostaną umieszczone w SIWZ w następnym etapie postępowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-31, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć według formularza wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. 2. Wykonawca załącza do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu – oświadczenie należy złożyć w oryginale, W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu – oświadczenie należy złożyć w oryginale, W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa ustanowiony pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub wspólne oświadczenie złożone łącznie przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie złożone oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną jest możliwe jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie. 3) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych - pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem. 4) W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub faksem. 4. Wniosek winien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: a) nazwa i adres wykonawcy (pieczątką firmową wykonawcy), numer telefonu, faks lub adres e-mail, b) Urząd Miejski w Nowej Soli, Wydział Zamówień Publicznych, ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67 – 100 Nowa Sól - wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym c) nie otwierać przed upływem terminu składania wniosków.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły