Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Ogłoszenie dodano: 11.12.2018

Zamawiający: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża, 00-528 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 21.01.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500296789-N-2018 z dnia 11-12-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 365421948, ul. Hoża  13a, 00-528  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 2774201, e-mail zamowienia@zzw.waw.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-konkursy/?b=94
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-konkursy/na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zielony-plac-teren-u-zbiegu-ulic-lomzynskiej-i-jadowskiej-w-dzielnicy-praga-polnoc-m-st-warszawy/?b=94
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej
pod adres: ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Numer referencyjny: 134/K/2018

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej Łomżyńska w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zgodnie z załącznikiem nr 8a do Regulaminu.

II.3) Główny kod CPV 71222000-0
Dodatkowe kody CPV
71220000-6
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest: a) Nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej. 2. W celu spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych przez Organizatora, wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia innych postanowień określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnik konkursu musi złożyć: a) Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie sporządzony wg Załącznika nr 1 do Regulaminu wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i dołączonymi dokumentami o braku podstaw do wykluczenia, spełnieniu warunków udziału w konkursie oraz spełnieniu innych postanowień Regulaminu konkursu. Wymagana forma samego wniosku o dopuszczanie – oryginał b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (albo wskazania we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej) lub inny dokument (jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika) potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do Konkursu przez osobę/osoby, która składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w imieniu Uczestnika konkursu lub powołuje pełnomocnika/pełnomocników występujących w imieniu Uczestnika konkursu. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem c) Dokument pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie lub Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie przez pełnomocnika/ów. Należy wówczas dołączyć do Wniosku o dopuszczenie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Uczestnik konkursu może wykorzystać wzory pełnomocnictw załączone do Regulaminu: - wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie - Załącznik nr 2 do Regulaminu, - wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie - Załączniku nr 3 do Regulaminu. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2291, z późn. zm.).

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
a) Atrakcyjność i integralność kompozycji całości, w tym twórcze nawiązanie do charakteru miejsca -
b) Wpisanie w strukturę i charakter miejsca i miasta -
c) Funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań programowych i przestrzennych przy uwzględnieniu współczesnych funkcji terenu -
d) Realność realizacji i racjonalność relacji między nakładami na budowę i eksploatację a osiągniętymi efektami -
e) Zapewnienie dostępności i bezpieczeństwa użytkownikom, zarówno w czasie imprez masowych jak i w okresie codziennego użytkowania) -
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 21/01/2019, godzina: 12:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej na adres: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa (godziny pracy od 8.00 do 16.00)
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1. Organizator zobowiązuje się do przyznania następujących nagród (I ÷ III): I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 5 000,00 zł brutto 2. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 2 000,00 zł brutto. O ilości wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 37 000,00 zł brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych. Organizator zastrzega możliwość innego podziału kwoty pieniężnej przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia.

Najnowsze przetargi z regionu

Kujawsko-pomorskie

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły