Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Miasta Zgierz”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Ogłoszenie dodano: 04.12.2018

Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Plac Jana Pawła II, 95-100 Zgierz (Łódzkie)

Miejsce: Zgierz

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 12.12.2018, godzina: 12:45 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 17.12.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Miasto Zgierz: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Miasta Zgierz”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Miasta Zgierz”, współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 472057721, ul. Plac Jana Pawła II  16 , 95-100   Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427162854 w. 200, 7143200, e-mail estasiak@umz.zgierz.pl, faks 427 143 203.
Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta winna być złożona w nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Miasta Zgierz”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: IR.271.56.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego (ścieżka rowerowa w obrębie ulicy 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Łódzką, jeden z parkingów park&ride oraz bike&ride – zlokalizowane na tym obszarze) nad realizacją inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlano – montażowych w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Miasta Zgierz”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. Inwestycja będąca przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje następujące zadania: 1. Przebudowa układu torowego linii tramwajowej na terenie miasta Zgierza, wraz z siecią trakcyjną. 2. Budowa systemów dla rowerów („Bike & Ride”) przy węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów. 3. Budowa systemów parkingów dla samochodów („Park & Ride”) przy krańcowych przystankach lub węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów. 4. Budowa drogi dla rowerów w celu poprawy komunikacji na terenie Zgierza – jako element uzupełniający projektu. Uszczegółowienie opisu ww. zadań znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym - Załączniku nr 1 do przedmiotowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Nadzór inwestorski będzie realizowany przez inspektorów posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach adekwatnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. m.in. posiadający uprawnienia w specjalnościach: a) Inspektor ds. nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – koordynator. Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Minimum 5 lat praktyki zawodowej w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, b) Inspektor ds. nadzoru robót drogowych. Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru ds. nadzoru robót drogowych, c) Inspektor ds. torowych. Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich budowy bądź przebudowy torowisk tramwajowych, d) Inspektor nadzoru ds. robót konserwatorskich z doświadczeniem podczas realizacji prac budowlanych przy zabytkach nieruchomych z co najmniej roczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych oraz z minimum 5 letnią praktyką zawodową na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na obiektach zabytkowych wpisanych obszarowo do rejestru zabytków, e) Inspektor ds. sieci trakcyjnej: kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru bez ograniczeń. Minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich budowy bądź przebudowy sieci trakcyjnej, tramwajowej lub kolejowej, f) Inspektor ds. robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., sieci deszczowej, c.o. kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń. Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru ds. robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., sieci deszczowej, c.o. g) Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych: kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru bez ograniczeń, ponadto certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa oraz systemów alarmowych i monitoringu. Minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności elektrycznej. h) Inspektor nadzoru ds. robót mostowych: kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń. Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności mostowej. Osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji. Wyżej wymieniony Zespół Inspektorów nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań i stanowi jedynie minimalne wymagania Zamawiającego. Każdy z członków Zespołu Inspektorów będzie dostępny na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót. Na czele Zespołu Inspektorów będzie stał Koordynator inspektorów nadzoru. Wymaga się, aby koordynator inspektorów nadzoru pełnił swoje obowiązki na placu budowy codziennie od poniedziałku od soboty. Natomiast pozostali poszczególni inspektorzy branżowi muszą być na terenie budowy w miarę potrzeb, w zależności od rodzaju wykonywanych prac. Koordynator Inspektorów organizuje pracę pozostałych inspektorów wchodzących w skład Zespołu Inspektorów. Oprócz podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018 poz. 1202, 1276, 1669, 352) do obowiązków inspektorów należeć będą również obowiązki wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Inspektor nadzoru będzie uczestniczył na etapie przygotowania, analizy projektów budowlanych i wykonawczych. Inspektor nadzoru ma obowiązek zaopiniowania i przyjęcia dokumentacji do realizacji. W czasie realizacji prac należy zapewnić niezakłócone funkcjonowanie innych nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Inspektor nadzoru budowlanego zobowiązany jest do nadzoru nad właściwą realizacją prac, w tym m.in. zgodną: a) z SIWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, projektem, b) ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, c) z właściwą kolejnością i terminowością ich wykonania, d) ze sztuką budowlaną, e) z przepisami BHP i ochrony ppoż., f) z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, g) z innymi dokumentami regulującymi poprawność procesu budowlanego w tym pracy nad obiektami zabytkowymi, h) z wytycznymi RPO WŁ w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Planowany okres realizacji inwestycji: od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 r. ZAŁĄCZNIKI: 1) Program funkcjonalno – użytkowy 2) Obowiązki inspektora nadzoru prowadzonego w ramach projektu „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Miasta Zgierz”

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8
71300000-1
71520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych w zakresie wartości do 200.000,00 zł, na warunkach – odpowiednio: - przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu; - przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunki udziału w postępowaniu; - z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: - wykonali (zakończyli wykonanie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 usługę o wartości minimum 100.000,00 zł, odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia”), tj. sprawowanie nadzoru nad inwestycjami liniowymi – budowa sieci tramwajowej lub kolejowej, potwierdzoną dowodami określającymi, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie; - dysponują osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj.: 1) Inspektor ds. nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – koordynator. Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Minimum 5 lat praktyki zawodowej w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, 2) Inspektor ds. nadzoru robót drogowych. Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru ds. nadzoru robót drogowych, 3) Inspektor ds. torowych. Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich budowy bądź przebudowy torowisk tramwajowych, 4) Inspektor nadzoru ds. robót konserwatorskich z doświadczeniem podczas realizacji prac budowlanych przy zabytkach nieruchomych z co najmniej roczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych oraz z minimum 5 letnią praktyką zawodową na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na obiektach zabytkowych wpisanych obszarowo do rejestru zabytków, 5) Inspektor ds. sieci trakcyjnej: kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru bez ograniczeń. Minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich budowy bądź przebudowy sieci trakcyjnej, tramwajowej lub kolejowej, 6) Inspektor ds. robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., sieci deszczowej, c.o. kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń. Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru ds. robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., sieci deszczowej, c.o. 7) Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych: kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru bez ograniczeń, ponadto certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa oraz systemów alarmowych i monitoringu. Minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności elektrycznej. 8) Inspektor nadzoru ds. robót mostowych: kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń. Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności mostowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, „czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie”. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia („związanych z przedmiotem zamówienia”), tj. sprawowanie nadzoru nad inwestycjami liniowymi – budowa sieci tramwajowej lub kolejowej. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; - PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. - DOWÓD, w szczególności ZOBOWIĄZANIE Innych Podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach, winno być składane w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 5.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania20,00
Wysokość kar umownych10,00
Termin płatności (25 lub 30 dni )10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, odpowiednio do treści art. 144 PZP. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie uznaje się za istotne na podstawie art. 144 ust.1e PZP, wg którego zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych, niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 PZP. 3. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust .1, będą możliwe wówczas, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (np.: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, istotna, odbiegająca od normy, zmiana warunków atmosferycznych, itp.), b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e PZP; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. Dokonanie zmian będzie, w szczególności możliwe w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych powyżej warunków ich wprowadzenia: 1) w zakresie zmiany czasu realizacji zamówienia oraz terminów wynikających z harmonogramu Zamawiający, dopuszcza zmianę: a) jeżeli uzasadniona będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna Strona nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 2) w zakresie zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmianą obowiązującej stawki VAT (zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów), c) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), d) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, e) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, f) zmianą uzasadnioną okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego, g) zmianą w harmonogramie usługi, h) zmianą kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, i) zmianą Podwykonawców, j) przyjęciem Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, k) zmianą danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr regon, osób kontaktowych, itp., l) innymi okolicznościami prawnymi, ekonomicznymi lub technicznymi, skutkującymi niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-12, godzina: 12:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-01-09 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: 1) Justyna Łopalewska, podinspektor pok. nr 206, tel.: (42)714-32-28.; 2) Małgorzata Łuszczyńska, główny specjalista pok. nr 211, tel.: (42)714-32-29, w sprawach proceduralnych: 1) Ewa Stasiak, gł. specjalista pok. 219, tel.: (42) 714-32-00, 2) Lech Dąbski, naczelnik, pok. 219, tel.: (42) 714-31-64 oraz 3) Agnieszka Sobczak, inspektor, pok. 220, tel.: (42) 714-32-34. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły