Stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy

Ogłoszenie dodano: 01.12.2018

Zamawiający: OPERA NOVA w Bydgoszczy, Marszałka Focha, 85-070 Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Bydgoszcz

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.09.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 01.12.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500286158-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
OPERA NOVA w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 9128277200000, ul. Marszałka Focha  5, 85-070   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 251 532, e-mail zamowieniapubliczne@operanova.bydgoszcz.pl, faks 523 251 546.
Adres strony internetowej (url): www.bip.operanova.lo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

I.4) KOMUNIKACJA
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie papierowej
pod adres: ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy
Numer referencyjny: ZP-331-8/2018

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu wystroju plastycznego oraz projektu oświetlenia foyer Opery Nova

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1) Uczestnikami konkursu mogą być: - osoby fizyczne, - osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, - a także podmioty występujące wspólnie (konsorcjum). 2) Uczestnicy konkursu muszą wykazać się dorobkiem i doświadczeniem w projektowaniu wnętrz o podobnym reprezentacyjnym charakterze, w obiektach użyteczności publicznej w szczególności w obiektach kultury. 3) Uczestnikami konkursu nie mogą być: a) osoby fizyczne, które są członkami komisji konkursowej lub brały udział w opracowaniu regulaminu lub organizowaniu konkursu, b) osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej albo konsorcja, których pracownicy (uczestnicy) są członkami komisji konkursowej albo brały udział w opracowywaniu regulaminu lub organizowaniu konkursu. 4) Uczestnicy konkursu (wraz z wskazanymi wykonawcami żyrandoli) biorący wspólnie udział w konkursie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyszłego zamówienia. 5) Uczestnicy konkursu biorący wspólnie udział w konkursie oraz wykonywaniu żyrandoli ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania, a także do reprezentowania w konkursie i zawarcia umowy pokonkursowej. Dokument to potwierdzający winien być podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz dołączony do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 6) Uczestnicy konkursu muszą tez spełniać warunki podmiotowe, określone w art. 22 ust. 1 i art. 23 Ustawy Pzp, oraz warunki uczestnictwa w konkursie, o których mowa w art. 24 Ustawy Pzp.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
atrakcyjna forma - 80
przewidywany planowany koszt - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 20/09/2018, godzina: 10:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
wykonawcy, których wnioski wpłyną po w/w terminie, zostana wykluczeni z dalszego udziału w konkursie, a ich wnioski zostaną odesłane po upływie terminu na złożenie odwołania.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1) Organizator konkursu przewiduje ustanowienie dwóch równorzędnych nagród pieniężnych w wysokości brutto po 15.000,00 zł każda. 2) Wypłata nagród pieniężnych nastąpi po rozstrzygnięciu wyników konkursu. 3) Nagrodą w konkursie jest ponadto zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia dwóch autorów najlepszych prac konkursowych. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna praca konkursowa niepodlegająca odrzuceniu, to konkurs zostanie unieważniony. 4) Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną wypłacone przez Zamawiającego na podstawie oświadczeń zawierających podstawowe dane autorów nagrodzonych prac w terminie 30 dni, od dnia przedłożenia w/w oświadczeń nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni od dnia publicznego rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia odwołań przez uczestników konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. Wypłacenie przyznanych nagród zostanie dokonane przelewem na konto bankowe wskazane przez uczestników konkursu, którym takie nagrody przyznano.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Tak
Informacje dodatkowe:

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły