DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ZWIERZYN W 2019 ROKU

Ogłoszenie dodano: 26.11.2018

Zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego, 66542 Zwierzyn (Lubuskie)

Miejsce: Zwierzyn

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 04.12.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 05.12.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ZWIERZYN W 2019 ROKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie, krajowy numer identyfikacyjny 21127172100000, ul. ul. Wojska Polskiego  6 , 66542   Zwierzyn, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 761 80 05, e-mail gzopozw@wp.pl, faks 95 761 80 05.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w siwz
Adres:
GZOPO, ul. Wojska Polskiego 6, 66-542 Zwierzyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ZWIERZYN W 2019 ROKU
Numer referencyjny: 271.02.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przewozie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zwierzyn do: • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zwierzynie • Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Gościmcu We wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego: • 2018/2019 w okresie od I-VI.2019 r. • 2019/2020 w okresie od IX-XII.2019 r. Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych musi być zapewniony nieprzerwalnie we wszystkie dni funkcjonowania szkoły zgodnie z organizacją roku szkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów szkół. Dowozy muszą rozpocząć się w takim czasie, aby uczniowie mogli rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z planem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną zmianę kursów, które mogą wynikać z organizacji roku szkolnego w danej placówce, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. W przypadku awarii autobusu Wykonawca musi zapewnić na swój koszt zastępczy środek transportu w ciągu 1 godziny. Przewóz odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych wg. wykazu uczniów na poszczególnych trasach uprawnionych do przewozu oraz sporządzonego przez Zamawiającego rozkładu jazdy z wyjątkiem części II.. Liczba uczniów dowożonych na poszczególnych trasach może ulegać zmianie w okresie semestralnym i rocznym z wyjątkiem części II. Przewóz dzieci i młodzieży na przejazdy szkolne: przewóz dzieci klas I-III SP Zwierzyn na salę gimnastyczna do ZPO Zwierzyn, międzyszkolne konkursy, zawody sportowe, imprezy szkolne, imprezy organizowane przez GOK, GBP, itp. w roku szkolnym: • 2018/2019 w okresie od I do VI.2019 r. • 2019/2020 w okresie od IX do XII.2019 r. W przypadku awarii autobusu Wykonawca musi zapewnić na swój koszt zastępczy środek transportu w ciągu 1 godziny. Zamawiający minimalnie 5 dni przed planowanym przejazdem zawiadomi Wykonawcę o planowanej wycieczce i ilości uczestników. Maksymalna ilość kilometrów do wykorzystania przez trwanie umowy 3 000 km. Miejsce wykonania zamówienia: Zwierzyn i okolice oraz miejsce docelowe w promieniu 40 km od Zwierzyna. Rozliczanie nastąpi na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów według stawki jaką zaproponuje Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9
60172000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, ocena na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, ocena na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Ocena na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia. Zadanie I - Dwa autobusy o minimalnej liczbie 50 miejsc, przystosowany do przewozu uczniów( tj. właściwie oznakowany zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych a dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzoru dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968) Zadanie II - Autobus o minimalnej liczbie 50 miejsc, przystosowany do przewozu uczniów( tj. właściwie oznakowany zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych a dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzoru dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Formularz ofertowy, Inne dokumenty wskazane w SIWZ jeżeli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury20,00
Czas podstawienia taboru zastępczego20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Charakter umowy, zakres wzajemnych praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, wysokość kar umownych oraz inne szczegóły umowne, dotyczące realizacji usług, określone są w załączniku nr 6a,b do SIWZ 2.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, a także z wyjątkiem zmian określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6a,b do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przewozy uczniów do szkół w Gościmcu i Zwierzynie na podstawie biletów miesięcznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I kurs: Przewóz uczniów z Górecka do SP w Gościmcu i uczniów z Górecka, Gościmca i Żółwina do SP w Zwierzynie Lp. Przystanek Liczba dzieci wsiadających / wysiadających 2018/2019 I-VI.2019 r. 2019/2020 IX-XII.2019 r. 1 Górecko 56 / 57/ 2 Gościmiec 11 / 41 4/ 44 3 Żółwin 2 / 0/0 4 Zwierzyn / 28 / 17 • długość trasy 24,2 km, czas przejazdu 7:07 – 7:50 II kurs: Przewóz uczniów z Sarbiewa i okolic do SP w Zwierzynie Lp. Przystanek Liczba dzieci wsiadających / wysiadających 2018/2019 I-VI 2019 r. 2019/2020 IX-XII.2019 r. 1 Sarbiewo 20/ 17 / 2 Ul. Wiejska 17/ 18/ 3 Ul. Wojska Polskiego 16/ 19/ 4 Zwierzyn / 53 / 54 • długość trasy 9 km, czas przejazdu 7:29 – 7:51 III kurs: Przewóz uczniów z kierunku Zagaje, Żółwin do SP w Zwierzynie Lp. Przystanek Liczba dzieci wsiadających / wysiadających 2018/2019 I-VI.2019 r. 2019/2020 IX-XII.2019 r. 1 Zagaje 30 / 19 / 2 Żółwin 8/ 24/ 3 Zwierzyn / 38 / 43 • długość trasy 13,1 km, czas przejazdu 7:10 – 7:29 IV kurs: Odwóz uczniów klas I-III SP ze Zwierzyna w kierunku Sarbiewo i okolice Lp. Przystanek Liczba dzieci wsiadających / wysiadających 2018/2019 I-VI.2019 r. 2019/2020 IX-XII.2019 r. 1 Zwierzyn 18 / 24 / 2 Sarbiewo / 18 / 24 • długość trasy 9 km, czas przejazdu 12:45 – 13:09 V kurs: Odwóz uczniów klas O-III SP Zwierzyn w kierunku Zagaje, Żółwin oraz uczniów PSP Gościmiec w kierunku Górecko Lp. Przystanek Liczba dzieci wsiadających / wysiadających 2018/2019 I-VI.2019 r. 2019/2020 IX-XII.2019 r. 1 Zwierzyn 13 / 24 / 2 Zagaje / 8 /10 3 Żółwin / 1 / 10 4 Gościmiec 32 / 3 28/2 5 Górecko / 33 / 20 • długość trasy 24 km, czas przejazdu 13:11 – 13:55 VI kurs: Odwóz uczniów SP Zwierzyn w kierunku Żółwin, Zagaje Lp. Przystanek Liczba dzieci wsiadających / wysiadających 2018/2019 I-VI.2019 r. 2019/2020 IX-XII.2019 r. 1 Zwierzyn 10 / 21 / 2 Zagaje / 4 / 12 3 Żółwin / 6 / 9 • długość trasy 13,10 km, czas przejazdu 13:45 – 14:05 VII kurs: Odwóz uczniów SP Zwierzyn w kierunku Zagaje, Żółwin, Gościmiec, Górecko Lp. Przystanek Liczba dzieci wsiadających / wysiadających 2018/2019 I-VI.2019 r. 2019/2020 IX-XII.2019 r. 1 Zwierzyn 17 / 10 / 2 Zagaje / 5 /1 3 Żółwin / 6 / 0 4 Gościmiec / 1 18/ 5 Górecko / 5 / 27 • długość trasy 24 km, czas przejazdu 14:38 – 15:16 VIII kurs: Odwóz uczniów SP Zwierzyn w kierunku Sarbiewo i okolice Lp. Przystanek Liczba dzieci wsiadających / wysiadających 2018/2019 I-VI.2019 r. 2019/2020 IX-XII.2019 r. 1 Zwierzyn 23 / 19/ 2 Sarbiewo / 5 / 2 3 Ul. Wiejska /10 /10 4 Ul. Wojska Polskiego /8 /7 • długość trasy 9 km, czas przejazdu 14:38 – 14:55 IX kurs: Odwóz uczniów SP Zwierzyn w kierunku: Sarbiewo, Górecko, Gościmiec, Żółwin, Zagaje - KURS TYLKO 3 DNI W TYGONIU Lp. Przystanek Liczba dzieci wsiadających / wysiadających 2018/2019 I-VI.2019 r. 2019/2020 IX-XII.2019 r. 1 Zwierzyn 38 / 14 / 2 Zagaje / 3 /1 3 Żółwin / 7 / 2 4 Gościmiec 9 / 6 / 0 5 Górecko / 9 / 4 6 Sarbiewo / 13 / 7 • długość trasy 26,5 km, czas przejazdu 15:27 – 16:02
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60100000-9, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Termin płatności faktury20,00
Czas podstawienia taboru zastępczego20,00
Cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przejazdy szkolne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewóz dzieci i młodzieży na przejazdy szkolne: przewóz dzieci klas I-III SP Zwierzyn na salę gimnastyczna do ZPO Zwierzyn, międzyszkolne konkursy, zawody sportowe, imprezy szkolne, imprezy organizowane przez GOK, GBP, itp. w roku szkolnym: • 2018/2019 w okresie od I do VI.2019 r. • 2019/2020 w okresie od IX do XII.2019 r. W przypadku awarii autobusu Wykonawca musi zapewnić na swój koszt zastępczy środek transportu w ciągu 1 godziny. Zamawiający minimalnie 5 dni przed planowanym przejazdem zawiadomi Wykonawcę o planowanej wycieczce i ilości uczestników. Maksymalna ilość kilometrów do wykorzystania przez trwanie umowy 3 000 km. Miejsce wykonania zamówienia: Zwierzyn i okolice oraz miejsce docelowe w promieniu 40 km od Zwierzyna. Rozliczanie nastąpi na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów według stawki jaką zaproponuje Wykonawca
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60100000-9, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury20,00
Czas podstawienia taboru 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły