Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice

Ogłoszenie dodano: 10.11.2018

Zamawiający: Gmina Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich, 44120 Pyskowice (Śląskie)

Miejsce: Pyskowice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.11.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 09.01.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Pyskowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyskowice, krajowy numer identyfikacyjny 27625759300000, ul. ul. Strzelców Bytomskich  3 , 44120   Pyskowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 326 000, e-mail przetargi@pyskowice.pl, faks 323 326 002.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pyskowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pyskowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 (parter)
Adres:
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice
Numer referencyjny: GK.271.059.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice. Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice; miejsca lokalizacji i częstotliwości wywozu odpadów wraz z określeniem ilości pojemników i worków, określa załącznik nr 5 do SIWZ – kod odpadów 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, w szacunkowej ilości ~ 3134 m3 - ilość wywozów gwarantowanych w okresie 2 lat realizacji zamówienia (wywozów jednostkowych): 1302 . Odpady stałe będą gromadzone w znormalizowanych pojemnikach Wykonawcy o objętości 0,12 m3 i 1,1 m3 oraz kontenerach o objętości 7m3 oddanych przez Wykonawcę do korzystania Zamawiającemu, a także w workach o objętości 0,12 m3 będących własnością Wykonawcy i oddanych do korzystania Zamawiającemu. W ramach realizacji zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze statutowej działalności Gminy Pyskowice” Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Wykonywania prac zgodnie z ustalonym harmonogramem (załącznik nr 5) oraz realizacji dodatkowych wywozów, poza ustalonym harmonogramem na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w liczbie nie większej niż 596 wywozów jednostkowych, w okresie 2 lat realizacji zamówienia. W ramach realizacji dodatkowych wywozów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta. Wymagany czas reakcji realizacji dodatkowych wywozów maksymalnie 12 godzin od zlecenia Zamawiającego (wynagrodzenie w ramach dodatkowych wywozów wypłacane będzie za faktycznie wykonane wywozy). Zgłoszenie w dni robocze może nastapić w godz. 730 – 1530, a w pozostałe dni w godz. od 800 – 1300. W związku z powyższym wynagrodzenie będzie wypłacane za prace wynikające z harmonogramu (wywozy gwarantowane) oraz za faktycznie wykonane wywozy dodatkowe (wynagrodzenie wyliczone na podstawie zrealizowanych wywozów dodatkowych i ceny jednostkowej za wywóz, zaoferowanej w ofercie Wykonawcy). Podana ilość wywozów dodatkowych ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie tj. zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2. Dostarczenia i ustawienia kontenera/pojemnika do gromadzenia odpadów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w ciągu 24h od podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2019 r. 3. Dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego worków, w ilości 26 sztuk zgodnie z gwarantowanymi wywozami na każdy rok, w ciągu 24h od podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.01.2019 r. - dotyczy realizacji umowy w 2019 roku oraz 01.01.2020 r. - dotyczy realizacji umowy w 2020 roku. 4. Do każdorazowego uprzątnięcia odpadów znajdujących się wokół pojemników i kontenerów, bezpośrednio po wywozie. 5. Odstawiania opróżnionych kontenerów i pojemników na miejsce ich lokalizacji. 6. Zabezpieczenia dodatkowych kontenerów o pojemności 7m3, w okresie: Świąt Wielkanocnych (15.04. – 25.04.2019 r.; 06.04. - 16.04.2020 r.), w ilości 4 sztuk, Święta Zmarłych (28.10. – 04.11.2019 r.; 28.10. – 04.11.2020 r.), w ilości 4 sztuk Świąt Bożego Narodzenia (22.12. – 28.12.2019 r.; 22.12. – 28.12.2020 r.), w ilości 4 sztuk i ustawienia ich w miejscach i w liczbie wskazanej przez Zamawiającego na jego wezwanie. 7. Realizacji zamówienia przy wykorzystaniu sprzętu – pojazdów: Nazwa i opis wymaganego sprzętu Wymagana ilość Samochód samowyładowczy do 3,5 t 1 szt. Samochód ciężarowy typu śmieciarka 1 szt. Samochód ciężarowy typu kontenerowiec 2 szt. 7.1. Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane nazwą przedsiębiorcy. 7.2. Transportowane odpady winny być zabezpieczone przed ich wysypaniem, rozwiewaniem. W przypadku wysypania lub rozwiewania odpadów Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów. 7.3. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania Dyrektywy 98/69/C (normy dopuszczalnej emisji spalin) – co najmniej norma Euro 4. W przypadku awarii samochodu odbierającego odpady Wykonawca zapewni na czas jego naprawy inny samochód spełniający wymagania w zakresie normy emisji spalin Euro co najmniej takiej jak samochodu, który jest zastępowany. 8. Posiadania bazy magazynowo – transportowej usytuowanej i wyposażonej zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 9. Przekazania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla Regionu II, w skład którego wchodzi Gmina Pyskowice – zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2016 - 2022. UWAGA: Ceny jednostkowe netto (w zał. 2a i 2b) oraz wartość całkowita umowy brutto ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają zmianie, za wyjątkiem sytuacji opisanych we wzorze umowy – załacznik nr 6 do siwz. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na przedmiot zamówienia. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług tj. kierowanie pojazdami, odbiór odpadów były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, do 32,52% zamówienia podstawowego, jeżeli zaistnieje konieczność wykonania prac, tego samego rodzaju jak usługi objęte zamówieniem podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętych przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym i opisanym w rozdz. III niniejszej siwz. 2. Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone: w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą, stawki jednostkowe wynagrodzenia za wywóz odpadów: z pojemnika 120L, worka o pojemności 120L, pojemnika 1100L, kontenera o pojemności 7 m3 będą podlegały negocjacji, stawki jednostkowe wynagrodzenia za wywóz odpadów z worków, pojemników, kontenerów o ww. pojemnościach, podlegające negocjacji, dotyczą stawek zaoferowanych na realizację zadania w 2020 roku (tj. z załącznika 2b).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania od dnia zawarcia umowy., lecz nie wcześniej niż od 01.01.2019 r. 2. Terminem zakończenia umowy do dnia 31.12.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Wymagania dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, które należy wykazać przed zawarciem umowy, zawarte zostały w rozdziale XXVII niniejszej siwz.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; UWAGA! Proszę nie załączać zaświadczenia do oferty. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
aspekt środowiskowy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1.1 Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić w przypadku: 1.1.1.ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przez dostosowanie stawki podatku do stawki obowiązującej, przy czym kwota netto obowiązująca w dniu zawarcia umowy nie ulega zmianie oraz zmiany stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, uregulowanej Rozporządzeniem w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. 1.1.2. zwiększenia ilości kontenerów/pojemników, dodatkowo po 1 sztuce, w miejscach wskazanych przez zamawiającego zgodnych z załącznikiem nr 5 do siwz. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiednio zwiększeniu o kwotę równą ilości dodatkowych wywozów kontenera/pojemnika, zgodnych z harmonogramem wywozów i miejscem wskazanym przez zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty lub ustalonych zgodnie z ust. 1.1.4. 1.1.3. zmniejszenia ilości kontenerów/pojemników, po 1 sztuce, w miejscach wskazanych przez zamawiającego zgodnych z załącznikiem nr 5 do siwz. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o kwotę równą ilości zmniejszonych wywozów kontenera/pojemnika, zgodnych z harmonogramem wywozów i miejscem wskazanym przez zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty lub ustalonych zgodnie z ust. 1.1.4. 1.1.4. W ramach realizacji umowy dopuszcza się jednokrotną waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, wg następujących zasad: w 2020 roku obowiązywać będzie wynagrodzenie wyliczone na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2b do siwz tj. za prace wynikające z harmonogramu (wywozy gwarantowane) oraz za faktycznie wykonane wywozy dodatkowe, zwaloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 roku w stosunku do 2018 roku publikowany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w 2020 r. 1.2. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy z powodu: 1.2.1 zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji umowy, pod warunkiem, że są spowodowane następującymi okolicznościami: a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających uzyskanie lepszej jakości prac, b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania prac pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania. 1.2.2 konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych, technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 1.3. Zmiana podwykonawcy usług lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, także w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty może nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego. 1.4. Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z następujących okoliczności: 1.4.1. Zmiana osoby do nadzoru ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę- zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 1.4.2. Zmiana danych związana z obsługa administracyjno – organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp) 2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. II. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 2.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 2.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 2.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 2.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 2.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 3. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 4. Oferta wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami musi być złożona w kopercie trwale zaklejonej oraz opisanej. 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 6. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 6.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 6.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 6.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły