Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności

Ogłoszenie dodano: 27.10.2018

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałowa, 44300 Wodzisław Śląski (Śląskie)

Miejsce: Wodzisław Śląski

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.11.2018, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: „Oaza aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Konkurs.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 27628947500000, ul. ul. Wałowa  30 , 44300   Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 455 14 30, e-mail pcpr_wodz@poczta.pl, faks 0-32 455 14 30.
Adres strony internetowej (URL): https://pcpr.bip.powiatwodzislawski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://pcpr.bip.powiatwodzislawski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 (pok. 11 - parter)
Adres:
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności
Numer referencyjny: PCPR/070/23980/1/PN/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności”. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez „ARCHITEKT” Studio Projektowe Paweł Kuczyński z Rybnika oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 0733/17 z dnia 26.07.2017 r. 2. Zakres robót obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe istniejącego budynku w zakresie koniecznym; 2) roboty ziemne; 3) roboty fundamentowe – fundamenty pod część rozbudowywaną; 4) roboty izolacyjne w zakresie fundamentów; 5) wykonanie podłogi na gruncie; 6) roboty murowe w zakresie wznoszenia ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz ścian działowych z pustaków ceramicznych; 7) roboty murowe w zakresie wykonania zamurowań i przemurowań z cegły pełnej – część istniejąca; 8) roboty konstrukcyjne z żelbetu w zakresie wykonania stropów nad parterem i piętrem, wieńców, schodów, rdzeni, nadproży, podciągów oraz szybu windy; 9) wykonanie stropodachu zielonego nad częścią istniejącą; 10) wykonanie więźby dachowej nad częścią projektowaną; 11) wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych z okładziną z tynku; 12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie, ścian fundamentowych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych; 13) wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej dachu; 14) wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki z posypką; 15) wykonanie obróbek blacharskich; 16) wykonanie odwodnienia dachu; 17) montaż stolarki okiennej, drzwiowej i wyłazu na dach; 18) montaż fasady szklanej; 19) wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (roboty tynkarskie, posadzkarskie, okładzinowe, wykonanie sufitów podwieszanych, roboty kowalsko-ślusarskie, roboty malarskie); 20) montaż wyposażenia; 21) wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów bytowych; 22) wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; 23) wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej; 24) wykonanie wewnętrznej instalacji chłodzenia (klimatyzacja); 25) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (źródło ciepła – kocioł gazowy – w sąsiednim budynku); 26) wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych; 27) wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego; 28) wykonanie instalacji odgromowej; 29) wykonanie wyłącznika ppoż.; 30) wykonanie wycinki drzew, kolidujących z projektowaną inwestycją; 31) rozebranie istniejących nawierzchni i elementów wyposażenia terenu; 32) wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej; 33) wymiana nawierzchni istniejących ciągów pieszo-jezdnych; wydzielenie strefy jezdnej i chodników; 34) wykonanie chodników z kostki betonowej na podbudowach chodnikowych i drogowych; 35) wykonanie schodów terenowych; 36) wykonanie murku oporowego wzdłuż wejścia do ogrodu; 37) wykonanie ogrodu rekreacyjnego (z altaną, leżakami, hamakami, piaskownicą, ogródkiem ziołowym oraz miejscem do gier integracyjnych); 38) wykonanie ścieżki edukacyjnej z podziałem na strefy poszczególnych pór roku; 39) montaż elementów małej architektury tj. ławek, koszy na odpady, stojaków na rowery, leżaków, hamaków, donic oraz huśtawki wagowej; 40) uformowanie skarp; 41) wykonanie trawników oraz nasadzenie zieleni ozdobnej; 42) montaż zewnętrznych wycieraczek; 43) zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu w miejscach projektowanych lub przebudowywanych elementów zagospodarowania; 44) wykonanie instalacji wodociągowej – odcinek zewnętrzny; 45) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej – odcinek zewnętrzny; 46) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej – odcinek zewnętrzny; 47) wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku; 48) wykonanie instalacji wody do urządzenia wodnego w ogrodzie; 49) wykonanie instalacji gazowej – odcinek zewnętrzny; 50) montaż zewnętrznej instalacji oświetleniowej terenu wraz z lampami; 51) montaż zewnętrznej instalacji monitoringu wraz z kamerami. Roboty prowadzone będą przy czynnych obiektach. 3. Inne obowiązki wykonawcy: 1) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 2) posiadanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia 3 000 000,00 złotych ważną na dzień zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z tytułu wskazanego w zdaniu poprzedzającym oraz przedkładania potwierdzonych kserokopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, jeśli odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z zawartej umowy ubezpieczenia nie obejmuje całego okresu wykonywania niniejszej umowy lub szkód powstałych lub ujawnionych w okresie odpowiedzialności wykonawcy na podstawie niniejszej umowy; 3) zorganizowanie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania uzgodnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminów wykonania poszczególnych etapów robót i całego przedmiotu umowy; 4) zorganizowanie robót w taki sposób, żeby nie utrudniać dojścia i pracy w budynkach, roboty prowadzone będą przy czynnych obiektach; 5) wywóz odpadów i śmieci będących efektem prowadzonej budowy na wysypisko z poniesieniem opłat za ich składowanie, przy przestrzeganiu przepisów prawa; 6) zamówienie elementów związanych z realizacją zadania z wyprzedzeniem pozwalającym na realizację robót w terminie określonym w umowie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym; 7) poniesienie opłat niezbędnych do prowadzenia robót i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 8) zlecenie na własny koszt nadzorów branżowych i prowadzenia robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, a w przypadku kolizji z realizowanym projektem, dokonanie na własny koszt przebudowy istniejącej infrastruktury pod nadzorem właściciela lub zarządcy sieci uzbrojenia terenu określonego rodzaju; 9) zapewnienie w własnym zakresie i na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej budowy w tym także geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 10) świadczenie nieodpłatnie, przez okres min. 24 miesięcy, usługi konserwacji dźwigu w zakresie i w sposób ustalony dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcjami konserwacji i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie eksploatacji urządzeń dźwigowych wraz z ponoszeniem kosztów materiałów, konserwacja nie obejmuje wymiany części które zużyły się w normalnym czasie eksploatacyjnym (części zespołu napędowego, styczniki, siłowniki, akumulatory, suwaki itp.) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych elementów dźwigu przez osoby trzecie, 11) świadczenie nieodpłatnie, przez okres 24 miesięcy, czynności związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni polegających na: a) podlewaniu roślin i trawnika, b) odchwaszczaniu roślin i trawnika, c) nawożeniu roślin i trawnika, d) koszeniu trawnika, e) przycinaniu i formowaniu roślin, f) innych czynnościach niezbędnych do prawidłowej wegetacji roślin. Koszty ww. prac pokrywa wykonawca w ramach kosztów ogólnych budowy. 4. Zamawiający umożliwi wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na obiekcie w celu zdobycia dodatkowych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, a także wzór umowy, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia – Dział II SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45262300-4
45262520-2
45400000-1
45332400-7
45310000-3
45233140-2
45112710-5
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli: 1) wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: a) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie remontu budynku (adaptacji, modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub przystosowania) o wartości minimum 600 000,00 zł brutto; b) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych o wartości minimum 70 000,00 zł brutto; c) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej o wartości minimum 150 000,00 zł brutto; d) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2; e) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie wykonania zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych o wartości minimum 80 000,00 zł brutto. Uwaga nr 1: W przypadku wskazania przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 2) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: a) jedną osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) jedną osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji sanitarnych; c) jedną osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi; d) jedną osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi; lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U.2016 poz. 1725 z późn. zm.), lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Uwaga: Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 2. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych pomiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby (zgodnie z pkt 8 i 9 rozdziału XII SIWZ) - dokument należy złożyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium powinno zostać wniesione na zasadach określonych w SIWZ - Dział I Instrukcja dla Wykonawców, rozdział X "Wadium".

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty 60,00
Okres gwarancji 10,00
Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia 4,00
Wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy4,00
Jakość materiału I8,00
Jakość materiału II8,00
Usługa konserwacji 6,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do Działu II SIWZ. 2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wraz z ofertą wypełnioną na formularzu oferty i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy należy również załączyć: 1) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej; 2) pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo (upoważnienie) musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej; 3) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt 5 Rozdziału X SIWZ. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.), 2) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. I.1) NAZWA I ADRES. Numer telefonu i faksu: 32 454 71 06. Korespondencję w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły