Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Kielce poprzez budowę sieci monitoringu w dzielnicy Białogon oraz przy ulicy Planty

Ogłoszenie dodano: 04.09.2018

Zamawiający: Gmina Kielce, Rynek, 25-303 Kielce (Świętokrzyskie)

Miejsce: Kielce

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 19.09.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 07.01.2021 15.10.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510396616-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.
Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610344-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 25085475400000, ul. ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.  10, 63-700  Krotoszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 254 256, e-mail przetargi@starostwo.krotoszyn.pl, faks 627 253 423.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-krotoszyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or. 272.11.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Celem niniejszego zamówienia jest: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. 2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje tablic: 1) Tablice samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe, w tym: a) Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa i dwurzędowa b) Tablica samochodowa indywidualna jednorzędowa c) Tablica samochodowa zabytkowa jednorzędowa i dwurzędowa d) Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa i dwurzędowa koloru zielonego e) Tablica samochodowa indywidualna jednorzędowa koloru zielonego f) Tablica samochodowa profesjonalna jednorzędowa i dwurzędowa g) Tablica samochodowa tymczasowa jednorzędowa i dwurzędowa 2) Tablica samochodowa jednorzędowa zmniejszona, w tym: a) Tablica samochodowa jednorzędowa zmniejszona b) Tablica samochodowa jednorzędowa zmniejszona koloru zielonego 3) Tablica motocyklowa, w tym: a) Tablica motocyklowa zwyczajna (dwurzędowa) b) Tablica motocyklowa indywidualna (dwurzędowa) c) Tablica motocyklowa zabytkowa (dwurzędowa) d) Tablica motocyklowa zwyczajna (dwurzędowa) koloru zielonego e) Tablica motocyklowa indywidualna (dwurzędowa) koloru zielonego f) Tablica motocyklowa profesjonalna (dwurzędowa) g) Tablica motocyklowa tymczasowa (dwurzędowa) 4) Tablica motorowerowa, w tym: a) Tablica motorowerowa zwyczajna (dwurzędowa) b) Tablica motorowerowa zwyczajna (dwurzędowa) koloru zielonego c) Tablica motorowerowa profesjonalna (dwurzędowa) d) Tablica motorowerowa tymczasowa (dwurzędowa) 2.4. Ww. rodzaje tablic obejmują: − tablice zwyczajne – do oznaczania wszystkich pojazdów, − tablice indywidualne – do oznaczania pojazdów samochodowych, − tablice zabytkowe – do oznaczania pojazdów zabytkowych, − tablice tymczasowe – do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych, − tablice jednorzędowe zmniejszone – do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów rodzaju „samochodowy inny, − tablice profesjonalne – do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów podlegających profesjonalnej rejestracji, − tablice dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem - tablice samochodowe do pojazdów ekologicznych, − tablice dodatkowe – tablice przeznaczone na bagażnik samochodowy, − wtórniki tablic – do oznaczania wszystkich pojazdów 2.5. Szacunkowa ilość tablic rejestracyjnych: Rodzaj tablicy rejestracyjnej j/m Szacunkowa ilość tablic Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa i dwurzędowa szt. 45 000 Tablica samochodowa indywidualna jednorzędowa szt. 240 Tablica samochodowa zabytkowa jednorzędowa i dwurzędowa szt. 60 Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa i dwurzędowa koloru zielonego szt. 90 Tablica samochodowa indywidualna jednorzędowa koloru zielonego szt. 10 Tablica samochodowa profesjonalna jednorzędowa i dwurzędowa szt. 20 Tablica samochodowa tymczasowa jednorzędowa i dwurzędowa szt. 50 TABLICA SAMOCHODOWA JEDNORZĘDOWA I DWURZĘDOWA RAZEM: szt. 45 470 Tablica samochodowa jednorzędowa zmniejszona szt. 204 Tablica samochodowa jednorzędowa zmniejszona koloru zielonego szt. 6 TABLICA SAMOCHODOWA JEDNORZĘDOWA ZMNIEJSZONA RAZEM: szt. 210 Tablica motocyklowa zwyczajna (dwurzędowa) szt. 2 100 Tablica motocyklowa indywidualna (dwurzędowa) szt. 6 Tablica motocyklowa zabytkowa (dwurzędowa) szt. 15 Tablica motocyklowa zwyczajna (dwurzędowa) koloru zielonego szt. 6 Tablica motocyklowa indywidualna (dwurzędowa) koloru zielonego szt. 3 Tablica motocyklowa profesjonalna (dwurzędowa) szt. 10 Tablica motocyklowa tymczasowa (dwurzędowa) szt. 50 TABLICA MOTOCYKLOWA RAZEM: szt. 2 190 Tablica motorowerowa zwyczajna (dwurzędowa) szt. 600 Tablica motorowerowa zwyczajna (dwurzędowa) koloru zielonego szt. 30 Tablica motorowerowa profesjonalna (dwurzędowa) szt. 10 Tablica motorowerowa tymczasowa (dwurzędowa) szt. 10 TABLICA MOTOROWEROWA RAZEM: szt. 650 ŁĄCZNA ILOŚĆ WSZYSTKICH TABLIC: szt. 48 520 2.6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia odpowiadającego określonym normom lub specyfikacjom technicznym, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 155 ze zm.). 2.7. Wykonawca jest zobowiązany, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, przestrzegać zapisów następujących aktów prawnych: 1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.) 3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.717), 4) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 poz. 547), 5) normami lub specyfikacjami technicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155) potwierdzonymi certyfikatami dotyczącymi zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi. 6) Inne przepisy prawa niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia przepisów w szczególności dotyczących wzorów tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli oraz ich opisu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych po uwzględnieniu zmian. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać tablice rejestracyjne zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę tablic rejestracyjnych. 2.8. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy musi spełniać warunki określone w art. 75a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 2.9. Zamawiający zastrzega, że podane powyżej oraz w załączniku Nr 1 do SIWZ ilości tablic, są szacunkowe. Ilości poszczególnych tablic, mogą ulec obniżeniu/zwiększeniu. Zamawiający nie musi objąć zamówieniem wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych opisanych w niniejszej SIWZ. W związku z powyższym, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezamówienia całej ilości oraz wszystkich rodzajów tablic, określonych w niniejszej SIWZ. Zamawiana ilość tablic, uzależniona będzie od wielkości zapotrzebowania. 2.10. Wykonawcę obciążają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym produkcję, pakowanie, załadunek, dostawę, wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, odbiór z siedziby Zamawiającego tablic do złomowania, złomowanie, utylizację i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia). 2.11. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w następujących terminach: 1) tablic rejestracyjnych, w terminie do 10 dni kalendarzowych (zgodnie ze złożoną ofertą), od dnia złożenia zamówienia za pomocą zamówienia elektronicznego; w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. 2) tablic rejestracyjnych – wtórników, indywidualnych, zabytkowych i dodatkowych (trzecia tablica rejestracyjna) w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia za pomocą zamówienia elektronicznego; w ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem. Termin dostawy tablic rejestracyjnych, oraz termin dostawy tablic rejestracyjnych – wtórników, indywidualnych, zabytkowych i dodatkowych (3 tablica rejestracyjna), stanowią kryteria oceny ofert, w związku z powyższym Zamawiający przyznawać będzie punkty w zależności od zadeklarowanej przez wykonawcę liczby dni realizacji zamówienia. Opis kryterium znajduje się w rozdziale XIV niniejszej SIWZ (kryteria oceny ofert). 2.12. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy każdą zamówioną partię tablic do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Odbiór jakościowy każdej dostarczonej partii tablic, odbywać się będzie w dacie faktycznego wprowadzenia poszczególnej partii do rejestracji pojazdów. Jeżeli w trakcie wprowadzenia tablic do rejestracji Zamawiający ujawni wady jakościowe, ilościowe, tablice inne niż zamówione, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z żądaniem wymiany wadliwych tablic, bądź uzupełnieniem tablic brakujących. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany, uzupełnienia w terminie 48 godzin od chwili pisemnego powiadomienia o tym fakcie przez Zamawiającego. 2.13. Tablice winny być opakowane w kartonie i czytelnie opisane serią, numerami oraz rodzajem tablic. 2.14. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone tablice rejestracyjne i wtórniki, tablice indywidualne, zabytkowe i dodatkowe (3 tablica rejestracyjna), liczonej od dnia wydania tablicy rejestracyjnej właścicielowi pojazdu. 2.15. Wykonawca tablic rejestracyjnych zobowiązany jest do protokolarnego odbioru wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych z siedziby Zamawiającego, ich złomowania i utylizacji. Odbiór ma odbywać się własnym transportem i na własny koszt. Odebrane tablice rejestracyjne podlegają zniszczeniu przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie. Odbiór tablic do zniszczenia, nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej lub ustnej informacji od Zamawiającego. Szacunkowa ilość tablic do złomowania w okresie trwania umowy może wynieść ok. 40 000 sztuk Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (co najmniej w zakresie zbierania, transportu oraz przetwarzania) zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) 2.16. Pożądane jest, aby Wykonawca posiadał oprogramowanie służące do ewidencji i zamawiania tablic rejestracyjnych, a także przekazywania wycofanych tablic kompatybilne z tym funkcjonującym u Zamawiającego. Zamawiający prowadzi rejestr zamówień tablic nowych i złomowanych w programie „IUVO-Z” firmy Eligo (http://www.iuvo-fk.pl/iuvo-z) służącym m. in. do składania zamówień w postaci elektronicznej na tablice rejestracyjne. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi zamówień wygenerowanych w tej aplikacji. Zamawiający nie może udostępnić oprogramowania z uwagi na warunki licencji użytkowania. Możliwa jest demonstracja oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca musi być w stanie przyjąć i odtworzyć plik końcowy zamówienia wygenerowany w IUVO-Z. Plik w formacie *.txt możliwy jest do wyświetlenia w dowolnym programie służącym do wyświetlania plików tekstowych. 2.17. Rozliczenie za przedmiot zamówienia następować będzie wg cen jednostkowych netto zawartych w formularzu cenowym z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatkowych. Ceny jednostkowe netto wyszczególnione w ofercie nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262670-8

Dodatkowe kody CPV: 30195000-2, 44423400-5, 31523200-0, 90533000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 448226.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHP LIBRA Zygmunt Dąbrowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kopernika 3
Kod pocztowy: 63-300
Miejscowość: Pleszew
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 567457.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 567457.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 655545.11
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500247181-N-2018 z dnia 15-10-2018 r.
Gmina Kielce: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Kielce poprzez budowę sieci monitoringu w dzielnicy Białogon oraz przy ulicy Planty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610344-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kielce, Krajowy numer identyfikacyjny 29100934300000, ul. Rynek  1, 25-303   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676146, e-mail iwona.franki@um.kielce.pl, faks 41 3676141.
Adres strony internetowej (url): www.um.kielce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Kielce poprzez budowę sieci monitoringu w dzielnicy Białogon oraz przy ulicy Planty
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or-III.271.35.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia była rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego miasta Kielce, poprzez budowę sieci w dzielnicy Białogon (ulice Fabryczna, Hutnicza, Pańska i Giserska) - Zadanie 1 oraz budowę sieci przy ulicy Planty - Zadanie 2 i obejmowała w szczególności: a) zaprojektowanie, dokonanie uzgodnień oraz wykonanie przyłączy teleinformatycznych do miejsc rozlokowania kamer wizyjnych i urządzeń teletransmisyjnych, wraz z dostawą i montażem urządzeń monitoringu wizyjnego i uruchomieniem w ramach systemu, b) przedmiot zamówienia, oprócz wymagań dotyczących robót budowlanych w zakresie linii teleinformatycznych i energetycznych, zawierał również wymagania dotyczące dostawy, instalacji oraz uruchomienia urządzeń i oprogramowania do systemu monitoringu wizyjnego miasta Kielce. 2. Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji prac oraz warunki ich realizacji zawierają: dla Zadania 1: a) wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 4a do SIWZ, b) program funkcjonalno-użytkowy - stanowiący Załącznik nr 5a do SIWZ, dla Zadania 2: a) wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 4b do SIWZ, b) program funkcjonalno-użytkowy - stanowiący Załącznik nr 5b do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45231600-1

Dodatkowe kody CPV: 45314000-1, 32323500-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Kielce poprzez budowę sieci monitoringu w dzielnicy Białogon
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 256094.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych sp. z o.o.
Email wykonawcy: jerzy.wrobel@zutkielce.pl
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 30
Kod pocztowy: 25-647
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 323421.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 323421.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 323421.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Kielce poprzez budowę sieci monitoringu przy ulicy Planty
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76045
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Technicznych sp. z o.o.
Email wykonawcy: jerzy.wrobel@zutkielce.pl
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 30
Kod pocztowy: 25-647
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 98449.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98449.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98449.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły