Wykonanie masztu flagowego o wysokości 40 m na terenie Centrum Hewelianum przy ul. Gradowej 6 w Gdańsku

Ogłoszenie dodano: 27.07.2018

Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa, 80560 Gdańsk (Pomorskie)

Miejsce: Gdańsk

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 10.08.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500224024-N-2018 z dnia 18-09-2018 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: Wykonanie masztu flagowego o wysokości 40 m na terenie Centrum Hewelianum przy ul. Gradowej 6 w Gdańsku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595017-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie masztu flagowego o wysokości 40 m na terenie Centrum Hewelianum przy ul. Gradowej 6 w Gdańsku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/201/2018/MS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie masztu flagowego o wysokości 40 m na terenie Centrum Hewelianum przy ul. Gradowej 6 w Gdańsku” na działce 6/23 obręb 0080. Użytkownikiem terenu jest Centrum Hewelianum. Teren objęty zamówieniem jest wpisany do rejestru zabytków oraz zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za pomnik historii. 2. Realizacja zadania polegać będzie na budowie wieży strunobetonowej na fundamencie monolitycznym pełniącej funkcję masztu flagowego wraz z wykonaniem oświetlenia masztu i zagospodarowania terenu w niezbędnym zakresie. 3. Zakres rzeczowy zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży strunobetonowej na fundamencie monolitycznym pełniącej funkcję masztu flagowego wraz z wykonaniem oświetlenia masztu i zagospodarowania terenu: 1) Budowa fundamentu. 2) Budowa wieży strunobetonowej o wysokości 40,00 m składającej się z gotowych prefabrykowanych elementów skręcanych (na szczycie wieży należy wykonać głowicę obrotową wysokości 60 cm). 3) Montaż i dostawa wciągarki elektrycznej umożliwiającej swobodne podnoszenie lub opuszczanie flagi (z funkcją opuszczenia flagi do połowy). 4) Wykonanie instalacji oświetleniowej masztu flagowego. 5) Wykonanie instalacji odgromowej. 6) Zagospodarowanie terenu. 7) Dostawa dwóch kompletów flagi Polski i dwóch kompletów flagi Miasta Gdańska. 8) Montaż flagi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111291-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 213606.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MONTELCZAK sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@montelczak.pl
Adres pocztowy: ul. Graniczna 25
Kod pocztowy: 81-626
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 425073.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 425073.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 425073.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Kujawsko-pomorskie

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły