Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chojno oraz Sowy

Ogłoszenie dodano: 25.07.2018

Zamawiający: Gmina Pakosław, ul. Kolejowa, 63-920 Pakosław (Wielkopolskie)

Miejsce: Pakosław

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 09.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.08.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 28.10.2019 27.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Pakosław: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chojno oraz Sowy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław, krajowy numer identyfikacyjny 41105075800000, ul. ul. Kolejowa  2 , 63-920   Pakosław, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-65 54 78 332, , e-mail p.turbanski@pakoslaw.pl, , faks 0-65 54 78 332.
Adres strony internetowej (URL): www.pakoslaw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.pakoslaw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.pakoslaw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim.
Adres:
Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław - pok. 5/6 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chojno oraz Sowy
Numer referencyjny: RGRB.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I) - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chojno. A) Zamówienie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Chojno w kierunku Niemarzyna (dz. ew. nr 67/2, obręb Chojno) na długości 200 m. Droga posiadać będzie jezdnię z trylinki betonowej o szerokości 5 m oraz umocnione pobocza. W ramach zadania wykonane mają być: 1) roboty pomiarowe - 200,00 m, 2) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 391,875 m3, 3) podbudowa betonowa z betonu klasy C 6/8 o grubości 15 cm - 1000,00 m2, 4) nawierzchnia z trylinki o gr. 10 cm - 1000,00 m2, 5) oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm - 205 m, 6) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - 200 m, 7) ściek z prefabrykatów betonowych o gr. 15 cm - 71,50 m, 8) przepusty rurowe pod zjazdami o śr. 30 cm - 62,00 m. Szczegółowy zakres robót do wykonania dla części pierwszej zamówienia określa projekt budowlany (zał. 8) wraz z przedmiarem robót (zał. 9), kosztorysem ofertowym (zał. 10) oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną (zał. 14). B) Wykonawca podczas realizacji zadania, w ramach złożonej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) jest zobowiązany do: a) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z późn. zm.), b) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami, warunkami, opiniami, zatwierdzoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, c) urządzenia, właściwego oznaczenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza budowy, a także ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje, d) jeśli to konieczne opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinkach wykonywanych prac, e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących obiektów, elementów zagospodarowania terenu, budowli lub urządzeń – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, f) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów, g) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. i zgłoszenia jej w ośrodku geodezyjnym, h) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny, i) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, j) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady Wykonawca zagospodaruje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.), k) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, l) utrzymania ewentualnego placu budowy (w tym. m.in. naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozór budowy), m) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, demontażu obiektów tymczasowych i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, n) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały zgodnej ze złożoną ofertą. Część II) - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sowy. A) Zamówienie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Sowy (dz. ew. nr 333 oraz 259, obręb Sowy) na długości 196 m. Droga posiadać będzie jezdnię z trylinki betonowej o szerokości 4 m oraz umocnione pobocza. W ramach zadania wykonane mają być: 1) roboty pomiarowe - 196,00 m, 2) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 293,188 m3, 3) podbudowa betonowa z betonu klasy C 6/8 o grubości 15 cm - 809,75 m2, 4) nawierzchnia z trylinki o gr. 10 cm - 809,75 m2, 5) regulacja pionowa studzienek - 12 szt., 6) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - 418,86 m. Szczegółowy zakres robót do wykonania dla części drugiej zamówienia określa projekt budowlany (zał. 11) wraz z przedmiarem robót (zał. 12), kosztorysem ofertowym (zał. 13) oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną (zał. 15). B) Wykonawca podczas realizacji zadania, w ramach złożonej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) jest zobowiązany do: a) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z późn. zm.), b) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami, warunkami, opiniami, zatwierdzoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, c) urządzenia, właściwego oznaczenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza budowy, a także ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje, d) jeśli to konieczne opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinkach wykonywanych prac, e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących obiektów, elementów zagospodarowania terenu, budowli lub urządzeń – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, f) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów, g) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. i zgłoszenia jej w ośrodku geodezyjnym, h) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny, i) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, j) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady Wykonawca zagospodaruje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.), k) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, l) utrzymania ewentualnego placu budowy (w tym. m.in. naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozór budowy), m) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, demontażu obiektów tymczasowych i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, n) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały zgodnej ze złożoną ofertą.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45230000-8
45233000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-09

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tzn. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego oraz w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25, ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o których mowa w art. 25, ust. 1, pkt 3 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zagranicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Termin wystawienia tego dokumentu – nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, - jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wystawienia tego dokumentu – nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, - w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu c) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zgodnie z zapisami art. 22a ust. 3 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1 lit. b. II) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ . Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III) W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy. Brak podstaw do wykluczenia oceniony zostanie na podstawie podpisanego załącznika nr 3 do SIWZ, b) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Brak podstaw do wykluczenia oceniony zostanie na podstawie podpisanego załącznika nr 4 do SIWZ, c) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Brak podstaw do wykluczenia oceniony zostanie na podstawie podpisanego załącznika nr 3 do SIWZ. d) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów urzędowych określonych powyżej składa: a) Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym przez Zamawiającego powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: W zakresie zadania nr 1: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia( jeżeli dotyczy) – według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 6a lub 6b do SIWZ, d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). W zakresie zadania nr 2: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) – według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 6a lub 6b do SIWZ, d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta przetargowa (w oryginale) – zgodna z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia poświadczona przez notariusza (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 3. Zmiany umowy o zamówienie publiczne dopuszczalne są w granicach unormowania art. 144 ustawy, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, b) zamiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji zgłoszeniowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, c) zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 2) zmiany terminu wykonania zadania w przypadkach określonych poniżej: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłową realizację robót, b) wystąpienia proceduralnych przesunięć wyboru Wykonawcy oraz podpisania z nim umowy na realizację zamówienia o czas ich wystąpienia, c) wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, wskutek decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, d) wystąpienia w trakcie wykonywania robót innych przeszkód, które nie wynikają z dostarczonej wykonawcy przez zamawiającego dokumentacji technicznej, e) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji zgłoszeniowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, f) konieczności wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, g) wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, które spowodują niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji zgłoszeniowej warunków geologicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji zgłoszeniowej warunków terenowych w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, h) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, i) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego oraz wystąpienie zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, k) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy, 3) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) zmianami technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu realizacji zamówienia, uniknięcie lub niewykonanie lub wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) zmiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie urządzenia, materiału, np. w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, 4) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z umowy, b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązaniowego), na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, c) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy, d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia), e) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy bądź zmiana adresu, f) zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla Zamawiającego, g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy, h) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, i) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w niniejszym rozdziale Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: 1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chojno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I) Zamówienie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Chojno w kierunku Niemarzyna (dz. ew. nr 67/2, obręb Chojno) na długości 200 m. Droga posiadać będzie jezdnię z trylinki betonowej o szerokości 5 m oraz umocnione pobocza. W ramach zadania wykonane mają być: 1) roboty pomiarowe - 200,00 m, 2) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 391,875 m3, 3) podbudowa betonowa z betonu klasy C 6/8 o grubości 15 cm - 1000,00 m2, 4) nawierzchnia z trylinki o gr. 10 cm - 1000,00 m2, 5) oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm - 205 m, 6) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - 200 m, 7) ściek z prefabrykatów betonowych o gr. 15 cm - 71,50 m, 8) przepusty rurowe pod zjazdami o śr. 30 cm - 62,00 m. Szczegółowy zakres robót do wykonania dla części pierwszej zamówienia określa projekt budowlany (zał. 8 do SIWZ) wraz z przedmiarem robót (zał. 9 do SIWZ), kosztorysem ofertowym (zał. 10 do SIWZ) oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną (zał. 14 do SIWZ). II) Wykonawca podczas realizacji zadania, w ramach złożonej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) jest zobowiązany do: a) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z późn. zm.), b) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami, warunkami, opiniami, zatwierdzoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, c) urządzenia, właściwego oznaczenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza budowy, a także ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje, d) jeśli to konieczne opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinkach wykonywanych prac, e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących obiektów, elementów zagospodarowania terenu, budowli lub urządzeń – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, f) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów, g) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. i zgłoszenia jej w ośrodku geodezyjnym, h) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny, i) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, j) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady Wykonawca zagospodaruje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.), k) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, l) utrzymania ewentualnego placu budowy (w tym. m.in. naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozór budowy), m) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, demontażu obiektów tymczasowych i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, n) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały zgodnej ze złożoną ofertą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45230000-8, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I) Zamówienie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Sowy (dz. ew. nr 333 oraz 259, obręb Sowy) na długości 196 m. Droga posiadać będzie jezdnię z trylinki betonowej o szerokości 4 m oraz umocnione pobocza. W ramach zadania wykonane mają być: 1) roboty pomiarowe - 196,00 m, 2) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 293,188 m3, 3) podbudowa betonowa z betonu klasy C 6/8 o grubości 15 cm - 809,75 m2, 4) nawierzchnia z trylinki o gr. 10 cm - 809,75 m2, 5) regulacja pionowa studzienek - 12 szt., 6) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - 418,86 m. Szczegółowy zakres robót do wykonania dla części drugiej zamówienia określa projekt budowlany (zał. 11 do SIWZ) wraz z przedmiarem robót (zał. 12 do SIWZ), kosztorysem ofertowym (zał. 13 do SIWZ) oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną (zał. 15 do SIWZ). II) Wykonawca podczas realizacji zadania, w ramach złożonej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) jest zobowiązany do: a) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z późn. zm.), b) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami, warunkami, opiniami, zatwierdzoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, c) urządzenia, właściwego oznaczenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza budowy, a także ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje, d) jeśli to konieczne opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinkach wykonywanych prac, e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących obiektów, elementów zagospodarowania terenu, budowli lub urządzeń – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, f) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów, g) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. i zgłoszenia jej w ośrodku geodezyjnym, h) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny, i) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, j) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady Wykonawca zagospodaruje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.), k) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, l) utrzymania ewentualnego placu budowy (w tym. m.in. naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozór budowy), m) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, demontażu obiektów tymczasowych i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, n) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały zgodnej ze złożoną ofertą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45230000-8, 45230000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-09
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły