Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Borku Szlacheckim

Ogłoszenie dodano: 11.02.2018

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek, 32050 Skawina (Małopolskie)

Miejsce: Skawina

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.11.2017, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.01.2021 22.11.2019 13.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510403099-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
Gmina Tomice: Budowa sieci wodociągowej Tomice - Witanowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610797-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tomice, Krajowy numer identyfikacyjny 07218212000000, ul. ul. Wadowicka  51, 34-100  Tomice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 8233598 , e-mail gmina@tomice.pl, faks 33 8233598.
Adres strony internetowej (url): https://tomice.pl
Adres profilu nabywcy: https://tomice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodociągowej Tomice - Witanowice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RRG.271.22.2020.TK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowejTomice - Witanowice od skrzyżowania ulic Wadowickiej i Krakowskiej do stacji uzdatniania wody w Witanowicach. 2)Inwestycja składa się z trzech, niżej wymienionych części, dla których opracowano trzy odrębne projekty budowlane i uzyskano trzy odrębne decyzje o pozwoleniu na budowę: - Budowa sieci wodociągowej Tomice – Witanowice od skrzyżowania ulic Wadowickiej i Krakowskiej do skrzyżowania ulicy Krakowskiej z ulicą Łęg; - Budowa sieci wodociągowej Tomice - Witanowice - Skrzyżowanie z linią kolejową nr 103 Trzebinia–Wadowice w km 34+867; -Budowa sieci wodociągowej Tomice-Witanowice od ulicy Łęg do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Witanowice.3) Całość robót należy rozpocząć od wykonania zadania: „Skrzyżowanie z linią kolejową nr 103 Trzebinia–Wadowice w km 34+867”. Termin obowiązywania warunków technicznych i uzgodnień od zarządcy infrastruktury kolejowej dla wykonania części inwestycji, o której mowa w zdaniu poprzednim, upływa z dniem 3 marca 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji tej części zamówienia w tym terminie pod rygorem poniesienia z tytułu nie dochowania ww. terminu wszelkich z tym związanych konsekwencji, w tym finansowych oraz zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów i strat wynikających z niedochowania ww. terminu. 4) Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: 4.1) Dla zadania „Budowa sieci wodociągowej Tomice-Witanowice od skrzyżowania ulic Wadowickiej i Krakowskiej do skrzyżowania ulicy Krakowskiej z ulicą Łęg”: a) rurociągów rozdzielczych o średnicy Ø180mm z rur PE100 RC SDR17 PN 10 i długości L = 1 022,05 m oraz o średnicy Ø110mm z rur PE100 RC SDR17 o długości L = 7,25 m; b) hydrantu podziemnego DN80 - 1 kpl.; c) komory pomiarowej o wymiarach 4000x1200x2000 mm, z elementów prefabrykowanych betonowych wraz z wyposażeniem (armaturą) - 1 kpl.; d) komory pomiarowej o wymiarach3450x1200x2000 mm, z elementów prefabrykowanych betonowych wraz z wyposażeniem (armaturą) - 1 kpl.; e) komór zasuw o średnicy Ø1200mm, z elementów prefabrykowanych betonowych wraz z wyposażeniem (armaturą) - 2 kpl. 4.2)Dla zadania „Budowa sieci wodociągowej Tomice-Witanowice - Skrzyżowanie z linią kolejową nr 103 Trzebinia–Wadowice w km 34+867”: a) rurociągów rozdzielczych o średnicy Ø180mm z rur PE100 RC SDR17 PN 10 o długości L= 19,50 m. 4.3) Dla zadania „Budowa sieci wodociągowej Tomice-Witanowice od ulicy Łęg do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Witanowice”: a) rurociągów rozdzielczych o średnicy Ø180mm z rur PE100 RC SDR17 o długości L =1 518,50 m; b) hydrantów nadziemnych DN80.- 2 szt..; c) komory pomiarowej o wymiarach 4000x1200x2000 mm, z elementów prefabrykowanych betonowych wraz z wyposażeniem (armaturą) - 1 kpl., d) komór zasuw o średnicyØ1200mm, z elementów prefabrykowanych betonowych wraz z wyposażeniem (armaturą) - 3 kpl. 5) Łączna długość wodociągu do wykonania wynosi 2 567,30 m. 6) Sieć wodociągową zaprojektowano do wykonania częściowo metodą rozkopu, a częściowo metodą bezwykopową – metodą przewiertu sterowanego. 7) Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, typ operacji „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”; 8) Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zadania do zachowania warunków realizacji projektu określonych w umowie o przyznaniu pomocy Nr 00064-65150-UM0600196/19 z dnia 28.08.2020 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Tomice. W związku z realizacją umowy o ww. dofinansowanie, Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym, w tym w szczególności przekazywać Zamawiającemu wszelkie żądane przez niego dokumenty, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia skierowania żądania w tym zakresie przez Zamawiającego 9) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziale IV niniejszej SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, dalej jako „OPZ”, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, dalej jako „STWiOR”, dokumentacji technicznej inwestycji zgodnie z zestawieniem zawartym w OPZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1185403.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.U.S.H. PRO-AQUA A.M.M. Jaskóła Sp. j.
Email wykonawcy: pro.aqua.staszow@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 18
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1458046.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1458046.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1865631.37
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 510252623-N-2019 z dnia 22-11-2019 r.
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej: „WYPOSAŻENIE BUDYNKU PRZY UL. WZGÓRZE 14 NA POTRZEBY MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH W BIELSKU – BIAŁEJ, W ZAKRESIE DOSTAW: D5 – Aranżacja”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610797-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Krajowy numer identyfikacyjny 07218174100000, ul. pl. Ratuszowy   1, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971 851, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.um.bielsko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„WYPOSAŻENIE BUDYNKU PRZY UL. WZGÓRZE 14 NA POTRZEBY MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH W BIELSKU – BIAŁEJ, W ZAKRESIE DOSTAW: D5 – Aranżacja”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.103.2019.AB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres dostaw obejmuje: 1.Wystrój okna 1 plus montaż – 4 sztuki (montaż po 2 sztuki rolet w każdym z okien), montaż we wnęce w nadprożu okiennym; 2.Wystrój okna 2 plus montaż – 16 sztuk, w tym: 14 sztuk (montaż po 2 sztuki rolet w każdym z okien), montaż bezinwazyjny na oknie oraz 2 sztuki (montaż 2 sztuk rolet w oknie), montaż we wnęce w nadprożu okiennym; 3.Wystrój okna 3 plus montaż – 16 sztuk, w tym: 14 sztuk (montaż po 2 sztuki rolet w każdym z okien), montaż bezinwazyjny na oknie oraz 2 sztuki (montaż 2 sztuk rolet w oknie), montaż we wnęce w nadprożu okiennym; 4.Wystrój okna 4 plus montaż – 10 sztuk (montaż po 2 sztuki rolet w każdym z okien), montaż bezinwazyjny na oknie; 5.Wystrój okna 5 plus montaż – 7 sztuk (montaż 1 szt. w każdym z okien) montaż do listew przyszybowych bez utraty gwarancji na okno; 6.Wystrój okna 6 plus montaż – 7 sztuk (montaż 1 szt. w każdym z okien) montaż do listew przyszybowych bez utraty gwarancji na okno; 7.Wystrój okna drzwi balkonowych plus montaż – 2 sztuki (montaż 2 sztuk rolet w oknie) montaż bezinwazyjny na oknie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39515000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17826.75
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MULTIROLETY Łukasz Płocki, Piotr Płocki Spółka Jawna
Email wykonawcy: biuro@multirolety.pl
Adres pocztowy: ul. Przędzalniana 93
Kod pocztowy: 93-114
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13094.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4541.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14727.71
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy

Ogłoszenie nr 500078531-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Borku Szlacheckim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610797-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Krajowy numer identyfikacyjny 52392700000, ul. Rynek  1, 32050   Skawina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 764 680, e-mail zampub@um.skawina.net, faks 122 763 339.
Adres strony internetowej (url): www.gminaskawina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Borku Szlacheckim
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.51.IN.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjne o wymiarach 33 m x 20 m o nawierzchni poliuretanowej przeznaczonego do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Od strony północnej i południowej przewidziano piłkochwyty o wys. 5,0 m, teren boiska będzie zamknięty ogrodzeniem systemowym panelowym o wysokości 1,80 m z furtką. Dojście do boiska ciągiem pieszym z kostki brukowej. Boisko oraz ciąg pieszy będzie oświetlony za pomocą sieci oświetlenia terenu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45342000-6, 45311200-2, 32240000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 905672.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GRUMIX"
Email wykonawcy: justyna.grumix@gmail.com
Adres pocztowy: Budzisław 35
Kod pocztowy: 26-234
Miejscowość: Słupia
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 549099.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 549099.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 868121.54
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły