Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka w Gdyni w zakresie drogi rowerowej i zatoki autobusowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej i w zakresie kolizji, odwodnienia, oświetlenia, skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego, sygnalizacji świetlnej”.

Ogłoszenie dodano: 19.07.2018

Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego, 81364 Gdynia (Pomorskie)

Miejsce: Gdynia

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.07.2018, godzina: 13:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.09.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500223613-N-2018 z dnia 18-09-2018 r.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka w Gdyni w zakresie drogi rowerowej i zatoki autobusowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej i w zakresie kolizji, odwodnienia, oświetlenia, skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego, sygnalizacji świetlnej”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590826-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 22035628700000, ul. ul. 10 Lutego  24, 81364   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, e-mail refzampub@zdiz.gdynia.pl, faks 058 6622841.
Adres strony internetowej (url): www.zdiz.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka w Gdyni w zakresie drogi rowerowej i zatoki autobusowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej i w zakresie kolizji, odwodnienia, oświetlenia, skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego, sygnalizacji świetlnej”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZP.271.44.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka w Gdyni w zakresie drogi rowerowej i zatoki autobusowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej i w zakresie kolizji, odwodnienia, oświetlenia, skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego, sygnalizacji świetlnej”. 2. Ogłoszenie o zamówieniu na „Rozbudowę fragmentu ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kwiatkowskiego w Gdyni” zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.07.2018r. pod numerem nr 588007-N-2018. 3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie przebudowy sieci wodociągowej. 4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy – Załącznik nr 10 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowią: a) Dokumentacja projektowa wielobranżowa – załącznik A do siwz, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik B do siwz, c) Przedmiary robót /Kosztorysy ofertowe – załączniki C1 ÷ C7 do siwz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 148286.68
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „DROG – BUD” s. c. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Piaskowa 3
Kod pocztowy: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 55000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129150.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Kujawsko-pomorskie

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły