Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie, które stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.

Ogłoszenie dodano: 26.06.2018

Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Plac Matejki, 31157 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.07.2018, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500168206-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie, które stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1."Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578775-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27578300000, ul. Plac Matejki  13, 31157   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymiana i renowacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie, które stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP-3942-22/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, wymianie i renowacji pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16” – umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00. 2. Budynek przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-112, decyzją z dnia 20.10.1965 r. Wobec tego Wykonawca musi podjąć wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 3. Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem konserwatorskim obejmującym zakres objęty postępowaniem. 4. Zakres dokumentacji projektowej opisanej w ust. 4 obejmuje cały budynek Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki znajdujący się w Krakowie przy ul. ul. Smoleńsk 9, DZ. NR 7 OBR. 145, jedn. ewid. Śródmieście, natomiast zakres i typ robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem obejmuje: 1) Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją części frontowej. 2) Ocieplenie stropów nad przejazdem od spodu. 3) Ocieplenie połaci dachowej części w oficynie, wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, wymiana obróbek blacharskich, orynnowania itp. 4) Ocieplenie ścian nadziemnych i piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji wodnej typu średniego 5) Wykończenie terenu wokół budynku. 6) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót 7) Organizację ruchu, zajęcie chodnika i ulicy na czas robót. (Zamawiający zamieszcza jako załącznik nr 1 do SIWZ wyciąg z projektu dla robót objętych zamówieniem) 4. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje całość prac termomodernizacyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych znajdującego się w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 i został określony w dokumentacji projektowej, na którą składają się: projekt budowlany (część architektoniczno – budowlana) pn. Przebudowa budynku polegająca na: 1) Ociepleniu ścian zewnętrznych 2) Ociepleniu stropu 3) Ociepleniu ściany 4) Wymianie poszycia dachu części oficynowej 5) Budowie instalacji wentylacji mechanicznej 6) Przebudowie wewnętrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej w budynku przy ul. Smoleńsk 9, DZ. NR 7 OBR. 145 SRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE, sporządzony przez Pracownię Projektową – Paweł Jabłoński z siedzibą: plac Bolesława Chrobrego 1, 43-300 Bielsko-Biała, - załącznik nr 9 (9A,9B,9C) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki nr 10 i nr 11 do SIWZ. 5. Do przedmiaru robót przyjęto wymianę dachówki na nową w części A i C (pow. 767 m2) oraz renowację i przełożenie istniejącej dachówki na części B (381 m2). Ostateczna decyzja o pokryciu dachu na części C zostanie podjęta przez komisję konserwatorską po zdjęciu dachówki. Ostateczne obmiary robót zostaną dostosowane do rzeczywistego zakresu i charakteru prac dekarskich. Ustalenia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków z dn. 15.05.2018: Dachówka istniejąca po jej zdjęciu i oczyszczeniu wg programu konserwatorskiego zostanie ułożona na części „B” budynku (szkic dachu stanowi załącznik nr 1a do SIWZ) oraz w miarę możliwości na części „C”. Na części „A” zostanie ułożona nowa dachówka Marsylka w kolorze ciemnej zieleni. Zostaną wymienione wszystkie gąsiory – nie ma możliwości odzysku. Pozostała dachówka z rozbiórki zostanie użyta do uzupełnień w istniejących parapetach. 6. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, STWiORB lub zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy zakres robót objętych zamówieniem. 7. Roboty objęte niniejszym postępowaniem będą wykonywane w czynnym budynku stanowiącym siedzibę Wydziału Form Przemysłowych, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, którego funkcjonowanie poza obszarem robót nie będzie ograniczane. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, iż prace uciążliwe dla użytkowników i uciążliwe dla funkcjonowania ASP należy wykonywać zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany przy tym do skoordynowania robót i ścisłej współpracy z innymi wykonawcami robót w budynku przy ul. Smoleńsk 9 wyłonionymi w odrębnym postępowaniu przetargowym, którzy będą wykonywać w tym samym czasie prace w obszarze objętym niniejszym zamówieniem w szczególności w zakresie „Wymiany i renowacji stolarki okiennej i drzwiowej wraz z dostosowaniem jej do wymagań programu termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie”. 11. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz warunki wykonywania robót uregulowane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 12. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. W przypadku zauważenia, że zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej i STWiORB jest niepełny, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. W przypadku braku uwag Zamawiający uzna, że Wykonawca sprawdził i zweryfikował dostarczoną dokumentację i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego uznając dostarczoną dokumentację za prawidłową i wystarczającą podstawę realizacji zamówienia. 13.Zamawiający zaleca Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia dokonanie wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem zamówienia, podczas której Wykonawcy mogą dokonać stosownych oględzin i pomiarów m.in. celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawcy mają możliwość dokonania tych czynności podczas wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się na wniosek Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Do kontaktów w sprawie wizji lokalnej upoważniony jest mgr inż. arch. Dariusz Barszczewski - telefon: 12/299-20-46 w godz. 8.00-15.00. 14. Zamawiający nie będzie udzielał bezpośrednio żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia (również podczas wyznaczonego spotkania w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej) odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 15. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, bądź użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, pod warunkiem że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia oraz będą zgodne pod względem: 1) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 2) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 3) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.), 4) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 5) standardów emisyjnych, 6) izolacyjności cieplnej Ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 16.Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonaniem robót objętych zamówieniem wskazane w niniejszym rozdziale w pkt. 3, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 108), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 r., nr 0, poz. 847 z późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. W szczególności obowiązek ten dotyczy: blacharz, dekarz, cieśla, monter płyt gipsowych, murarz / tynkarz i malarz. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązek nie obejmuje osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz dostawców materiałów i urządzeń. 17. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, nie później niż w dniu przekazania frontu robót, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy/-ów* zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 108), którzy będą wykonywali czynności związane z wymianą i renowacją pokrycia dachowego, wykonaniem izolacji i elewacji w szczególności: blacharz, dekarz, cieśla, monter płyt gipsowych, murarz / tynkarz i malarz, wraz z kserokopią umów o pracę w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 18. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej w ust. 11, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę osób wykonujących ww. czynności, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących ww. czynności. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Obowiązki Wykonawcy oraz kary umowne za nie wywiązywanie się z obowiązków w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 19. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 20. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy. 21. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazać nazwy (firmy) podwykonawców. Informację o braku podstaw do ich wykluczenia wykonawca zamieszcza w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego działania jak za własne. 22. Wymagany termin gwarancji: 1) minimum 36 miesięcy na wykonanie izolacji termicznej i elewacji, 2) minimum 60 miesięcy na wykonanie pokrycia dachowego i izolacji termicznej poddasza.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45214400-4, 45233200-1, 45261000-4, 45261210-9, 45262100-2, 45261320-3, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-8, 45410000-4, 45431000-7, 45442100-8, 45443000-4, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
unieważniono przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) bowiem w postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do godziny 10:30 dnia 17 lipca 2018 roku, nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Wobec braku ofert w przedmiotowym postępowaniu spełniona jest wskazana w art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp przesłanka unieważnienia postępowania. W związku z powyższym Zamawiający jest zobowiązany unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest uzasadnione i konieczne.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły