Remont Hali Sportowej

Ogłoszenie dodano: 26.06.2018

Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna, 65-417 Zielona Góra (Lubuskie)

Miejsce: Zielona Góra

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 11.01.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 11.07.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500168948-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.
Uniwersytet Zielonogórski: Remont Hali Sportowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579148-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Zielonogórski, Krajowy numer identyfikacyjny 97792414700000, ul. ul. Licealna  9, 65-417   Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 328 28 90, e-mail a.luszczynski@adm.uz.zgora.pl, faks 68 328 22 75.
Adres strony internetowej (url): www.adm.uz.zgora.pl
Adres profilu nabywcy: www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont Hali Sportowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RA-Z-44/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont szatni i pomieszczeń sanitarnych w Hali Sportowej – Budynek A-13, położonej przy ul. Szafrana 6 w Zielonej Górze
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 44112310-4, 45442100-8, 45432100-5, 45310000-3, 45421130-4, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
PODSTAWA PRAWNA UNIEWAŻNIENIA: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. UZASADNIENIE Złożona w przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną, firmy Handel i Usługi Budowlane Konrad Fitych, ul. Klonowa 15, 66-016 Czerwieńsk z ceną ofertową brutto 248 000,00 zł, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 200 000,00 zł, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły