Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej

Ogłoszenie dodano: 12.06.2018

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek, 66300 Międzyrzecz (Lubuskie)

Miejsce: Międzyrzecz

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.06.2018, godzina: 13:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.09.2019 26.08.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510198032-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu: Renowacja i oczyszczenie rowów oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 1+800 – 10+450 na odcinku 8650m. CPV 45.23.31.42-9.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571850-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 93193464400000, ul. ul. Krakowska  28, 50-425  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, e-mail iz@dsdik.wroc.pl, faks 713 917 105.
Adres strony internetowej (url): www.dsdik.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Renowacja i oczyszczenie rowów oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 1+800 – 10+450 na odcinku 8650m. CPV 45.23.31.42-9.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NI.2720.79.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Renowacja i oczyszczenie rowów oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 1+800 – 10+450 na odcinku 8650m. CPV 45.23.31.42-9.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 362930.15
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BAUEN sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Akacjowa 67I
Kod pocztowy: 55-093
Miejscowość: Kiełczów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 345483.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 345483.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 456321.21
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500201271-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571850-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.23.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej”. 2. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 3. Szczegółowy opis robót budowlanych polegających nadzorowaniu określa opis przedmiotu zmówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowane dla zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej” – sygnatura akt: WRG.271.23.2018, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.miedzyrzecz.pl. 4. Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: a) pełny nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi, prowadzony przez zespół inspektorów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez ustawę Prawo budowlane; b) inspektor nadzoru będzie pełnił na rzecz i w imieniu Zamawiającego wielobranżowy, profesjonalny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami, w zakresie wynikającym ze specyfiki zadania oraz dokumentów związanych z realizacją i finansowaniem inwestycji, zgodnie z przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1257) c) monitorowanie postępu prac; d) sprawowanie poprzez regularne wizytowanie budowy, sprawowanie kontroli technicznej zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej; e) współpracę z nadzorem autorskim, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. – nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu, wzywanie nadzoru autorskiego na budowę oraz uznawanie i potwierdzanie pobytów płatnych na karcie nadzoru; f) weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramów opracowanych przez Wykonawcę; g) pobyty na budowie inspektorów nadzoru, zgodnie z technologią wykonywania robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, h) stałe doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Zamawiającego; i) sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych urządzeń i wyrobów a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie j) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących na budowie objętych przedmiotem zamówienia; k) obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywane będą poprzez pobyty Inspektora Nadzoru na budowie w miarę potrzeb wynikających w toku budowy, w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność prowadzenia robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego l) organizowanie narad technicznych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzanie protokołów z narad; m) rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur, naliczanie kar i odszkodowań; n) przestrzeganie terminów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych o) opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysów; p) opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń, i technologii; q) przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych i w końcowym oraz przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie; r) w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek; s) przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji; t) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego; u) składanie w terminie 5 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdań z realizacji zadania oraz przyczyn ewentualnych odstępstw v) prowadzenie i kontrola rozliczeń budowy oraz przygotowanie dokumentów przekazania na majątek trwały. w) pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej; x) wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej i elektronicznej. 5. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych. 6. Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16450
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mieszka I 39
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. 11-go Listopada 91K
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 52275
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52275
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły