Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i szkoły gimnazjalnej w Gminie Stromiec na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

Ogłoszenie dodano: 11.02.2018

Zamawiający: Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec, ul. Piaski, 26804 Stromiec (Mazowieckie)

Miejsce: Stromiec

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 10.11.2017, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2018 13.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500225584-N-2018 z dnia 19-09-2018 r.
Polska Organizacja Turystyczna: Produkcja i postprodukcja filmu na podstawie przygotowanego przez Zamawiającego wstępnego scenariusza w wersji angielskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, norweskiej i arabskiej, promującego polskie usługi prozdrowotne za granicą.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Poddziałanie 3.3.2. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608694-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polska Organizacja Turystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 1621377500000, ul. Tytusa Chałubińskiego  8, 00-613   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 5367070, 5367011, e-mail zamowienia@pot.gov.pl, faks 225 367 004.
Adres strony internetowej (url): www.pot.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Produkcja i postprodukcja filmu na podstawie przygotowanego przez Zamawiającego wstępnego scenariusza w wersji angielskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, norweskiej i arabskiej, promującego polskie usługi prozdrowotne za granicą.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
23/2018/MW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Produkcja i postprodukcja filmu na podstawie przygotowanego przez Zamawiającego wstępnego scenariusza w wersji angielskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, norweskiej i arabskiej, promującego polskie usługi prozdrowotne za granicą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92111200-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 217500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: World Video Sp. z o.o.
Email wykonawcy: m.rutkowska@medicaltravelpartner.pl
Adres pocztowy: ul. Bukowińska 22A lok. 63
Kod pocztowy: 02-703
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Medical Travel Europe Sp. z o.o.
Email wykonawcy: p.gajewski@worldvideo.pl
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 178B
Kod pocztowy: 02-787
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 199629.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 615000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500074312-N-2017 z dnia 13-12-2017 r.
Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec: Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i szkoły gimnazjalnej w Gminie Stromiec na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Akademia sukcesu w gminach Stromiec i Promna", Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.1 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałanie 10.1.1 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608694-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec, Krajowy numer identyfikacyjny 67022402500000, ul. ul. Piaski  4, 26804   Stromiec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 619 10 20, e-mail ugstromiec@ugstromiec.pl, faks 48 61 91 012.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i szkoły gimnazjalnej w Gminie Stromiec na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZWZ.271.10.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: a) dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły podstawowej lub gimnazjalnej na terenie Gminy Stromiec, w której odbywać się będą zajęcia tj. Szkoła Podstawowa w Bożem, Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, Szkoła Podstawowa w Stromcu oraz Publiczne Gimnazjum w Stromcu. b) odwóz uczniów ze szkoły podstawowej lub gimnazjalnej na terenie Gminy Stromiec, w której odbywać się będą zajęcia tj. Szkoła Podstawowa w Bożem, Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, Szkoła Podstawowa w Stromcu oraz Publiczne Gimnazjum w Stromcu; 2. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem i wykazem tras ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy; 3. Uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: Ducka Wola, Biała Góra, Krzemień, Boska Wola, Małe Boże, Olszowa Dąbrowa, Sułków, Lipskie Budy, Matyldzin, Ksawerów Stary, Niedabyl, Pokrzywna, Okrąglik, Stromiecka Wola, Stara Wieś, Piróg, Boże, Sielce, Bobrek, Podlesie. 4. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający podział uczniów na grupy, terminy i godziny dowozu i odwozu uczniów poszczególnych placówek Zamawiający przekaże wykonawcy przy podpisaniu umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego harmonogramu dowozów/ odwozów oraz rozszerzenia lub zmniejszenia tras, wynikającego ze zmian, których nie był wstanie przewiedzieć na etapie podpisania umowy. 6. Łączna maksymalna ilość przejechanych kilometrów na wszystkich trasach, wszystkimi środkami transportu w okresie obowiązywania umowy wynosi 33 600 km. 7. Zamawiający dokonuje zapłaty za rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt 6. 8. W ramach usługi rozliczana będzie liczba km obejmująca trasę dowozu od miejsca zamieszkania pierwszego dziecka do miejsca docelowego (szkoła) oraz w ramach odwozu trasa od szkoły do miejsca zamieszkania ostatniego dziecka. Rozliczeniu nie podlegają dojazdy do miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi oraz powroty do siedziby wykonawcy. Powyższe wykonawca uwzględni przy składaniu oferty. 9. Zamawiający przed podpisaniem umowy opracuje trasy dowozu/odwozu z podaniem ich długości w [km] oraz przekaże informacje o trasach i ich długości Wykonawcy. Zamawiający dokona każdorazowo aktualizacji tras w przypadku zmiany uczestników projektu, o czym będzie informowany Wykonawca. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali rozkład jazdy zawierający orientacyjne godziny przyjazdów odjazdów oraz punkty zbiorcze. 10. Wykonawca jest zobowiązany do dowożenia uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów. Zamawiający ma prawo w każdym czasie nie wyrazić zgodny na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeżeli stan pojazdu lub stan kierowcy budzą uzasadnione wątpliwości. 11. Wymagania dotyczące pojazdów i kierowców : Wykonawca zapewni co najmniej 2 pojazdy, z których każdy powinien posiadać co najmniej 25 miejsc siedzących dla pasażerów. Usługa będzie świadczona przy użyciu w pełni sprawnych pojazdów samochodowych, dopuszczonych do ruchu wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2006r., zapewniających transport z miejscami siedzącymi dla dzieci oraz opiekuna. Pojazdy powinny posiadać dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, opłaconą polisę ubezpieczenia OC oraz NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i wszystkich pasażerów. Pojazdy przewożące dzieci powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do realizacji w/w przewozów Wykonawca powinien przekazać takie środki transportu, aby w czasie jazdy zapewnić wszystkim uczniom i opiekunowi miejsca siedzące zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewni co najmniej 2 kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do kierowania pojazdami. 12. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia: a) bezpieczeństwa, punktualności i bezawaryjności w ramach przedmiotu zamówienia, b) opieki dla wszystkich przewożonych uczniów w postaci osoby pełnoletniej, niekaranej, Opiekunem nie może być kierowca pojazdu. Obowiązkiem opiekuna będzie: zapewnienie bezpieczeństwa oraz służenie pomocą dzieciom w czasie przejazdu pojazdem, pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazanie ich osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone są dzieci, opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z pojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu. Wykonawca odpowiada za opiekę oraz bezpieczeństwo dzieci w drodze z pojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu. c) w przypadku awarii środka transportu, zapewnienie zastępczego środka transportu o nie gorszym standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz kryteriów określonych w SIWZ (czas podstawienia pojazdu) przez Zamawiającego. 13. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane prawem ubezpieczenia i uprawnienia oraz zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób oraz higieniczne warunki przewozu dzieci i opiekuna. Wykonawca powinien zapewnić komfortowe warunki przewozu, a w okresie zimowym temperaturę w pojeździe conajmniej 15 o C. 14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego, w tym przewożonych uczniów, zatrudnionego opiekuna lub osób trzecich powstałe w związku z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 15. Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę muszą posiadać ubezpieczenie OC i  NW dla kierowcy i pasażerów oraz aktualny przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywania umowy zweryfikować ww okoliczności. W przypadku wystąpienia braku ubezpieczenia pojazdu w tym zakresie lub jego aktualnego przeglądu technicznego w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą danego pojazdu i niezwłocznego ich uzyskania, lub podstawienia innego zastępczego pojazdu, spełniającego powyższe wymagania. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego spełniającego wymagania w powyższym zakresie w ciągu 1 h od wezwania, Zamawiający może powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Braki te mogą ponadto stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 16.Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wyposażenia pojazdu w środki łączności (np. telefon komórkowy). 17. Wykonawca winien współpracować z zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godz. 10.00 dnia 10 listopada 2017 r. nie wpłynęła żadna oferta.Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły