BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI IŃSKO

Ogłoszenie dodano: 31.05.2018

Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Ul. Teofila Starzyńskiego, 70506 Szczecin (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Szczecin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 14.12.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 14.06.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510149695-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei: Sukcesywna dostawa leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566130-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Krajowy numer identyfikacyjny 31332500000000, ul. ul. Mickiewicza  2, 60-834  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 848 10 11, e-mail efilipiak@raszeja.poznan.pl, faks 61 848 49 90/91.
Adres strony internetowej (url): www.raszeja.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SR/XV-270-23-EFK/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Zmian objętości, innej ilości leków, wielkości opakowania nie dopuszcza się w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę preparatu o innej ilości dawek niż opisał to Zamawiający dopuszcza się przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, chyba że w konkretnej pozycji Zamawiający zastrzegł, że nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowania. Dotyczy pakietu nr 5 (leki na import docelowy): nazwa handlowa leku oferowanego musi być zgodna z zamówieniem, którym za każdym razem będzie oryginał wniosku na import docelowy zarejestrowany odpowiednim numerem przez Ministerstwo Zdrowia i wysłany Wykonawcy przez Aptekę Szpitalną. Realizacja dostaw produktów leczniczych z importu docelowego odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz. U. 2012 r., poz. 349). 2) Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji i są ujęte na listach leków refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (do 5 części / pakietów). Każda część/pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia. 4) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 91, ust. 2a PZP określa standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zgodnie z którymi oferowane produkty lecznicze podlegają zasadom określonym w wymaganiach i normach dotyczących w szczególności: a) Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW/GMP – Good Manufacture Practice) produktów leczniczych i substancji czynnych wykorzystywanych w produktach leczniczych, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 r., poz. 1979); b) Jakości oraz metod badań produktów leczniczych, ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych określonych w Farmakopea Polska lub odpowiedniej farmakopei uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Farmakopea Europejska); c) ISO 15378 – normy odnoszącej się do materiałów, z których wykonane są opakowania bezpośrednie produktów leczniczych. 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna polega na zaoferowaniu takiego samego specyfiku, którego nazwa międzynarodowa odpowiada zamówieniu będącemu podstawą opisu przedmiotu zamówienia, t.j. leków o tym samym składzie chemicznym i nazwie międzynarodowej, tej samej dawce, postaci i wskazaniu terapeutycznym. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w tych pozycjach poszczególnych pakietów, w których zostało to opisane przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33690000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 54291.28
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Urtica Sp. z o. o.
Email wykonawcy: przetargi@urtica.pl
Adres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120
Kod pocztowy: 54-613
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: PGF S. A.
Email wykonawcy: przetargi@urtica.pl
Adres pocztowy: ul. Zbąszyńska 3
Kod pocztowy: 91-342
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54291.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54291.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54291.28
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet nr 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dnia 08.07.2019 r.: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie w zakresie pakietów nr: 2 i 5, albowiem do niniejszych pakietów nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. UZASADNIENIE Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje tryb postępowania mający na celu zawarcie umowy, której podstawą jest najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W świetle powyższego prawidłowo prowadzone postępowanie winno zakończyć się wyłonieniem Wykonawcy i zawarciem umowy. Ustawa Prawo zamówień publicznych typizuje jednak kiedy Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie. W przedmiotowej sprawie w całej rozciągłości zachodzą wyżej wymienione przesłanki.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19215.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Urtica Sp. z o. o.
Email wykonawcy: przetargi@urtica.pl
Adres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120
Kod pocztowy: 54-613
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: PGF S. A.
Email wykonawcy: przetargi@urtica.pl
Adres pocztowy: ul. Zbąszyńska 3
Kod pocztowy: 91-342
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19215.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19215.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19215.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Pakiet nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2807.70
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Urtica Sp. z o. o.
Email wykonawcy: przetargi@urtica.pl
Adres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120
Kod pocztowy: 54-613
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: PGF S. A.
Email wykonawcy: przetargi@urtica.pl
Adres pocztowy: ul. Zbąszyńska 3
Kod pocztowy: 91-342
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2807.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2807.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2807.70
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Pakiet nr 5
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dnia 08.07.2019 r.: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie w zakresie pakietów nr: 2 i 5, albowiem do niniejszych pakietów nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. UZASADNIENIE Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje tryb postępowania mający na celu zawarcie umowy, której podstawą jest najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W świetle powyższego prawidłowo prowadzone postępowanie winno zakończyć się wyłonieniem Wykonawcy i zawarciem umowy. Ustawa Prawo zamówień publicznych typizuje jednak kiedy Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie. W przedmiotowej sprawie w całej rozciągłości zachodzą wyżej wymienione przesłanki.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły