Budowa trasy rowerowej odc. III –Rajcza, od mostu „Do stacji PKP” do parku realizowanej w ramach Projektu: „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej’’

Ogłoszenie dodano: 12.05.2018

Zamawiający: Gmina Rajcza, ul. Górska, 34-370 Rajcza (Śląskie)

Miejsce: Rajcza

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 28.09.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.05.2018, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.07.2019 25.06.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510150283-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Rozprza: Rozbudowa (przebudowa) dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556869-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rozprza, Krajowy numer identyfikacyjny 59064800800000, ul. ul. 900-lecia  3, 97-340  Rozprza, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6496574, 6496108 w. 14, e-mail inwestycje@rozprza.pl, faks 446 158 006.
Adres strony internetowej (url): www.rozprza.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa (przebudowa) dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.1.14.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa (przebudowa) dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie, gmina Rozprza. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr ewid. 1364/2 obr. Mierzyn. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) przygotowanie placu budowy (w tym organizację ruchu w otoczeniu budowy, wdrożenie organizacji ruchu na czas budowy, urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej), 2) roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i rynien okapowych oraz rur spustowych, demontaż istniejącej konstrukcji dachowej, rozbiórkę trzonów kominowych nad połacią dachową, 3) roboty montażowe więźby dachowej, 4) roboty konstrukcyjne ścian wewnętrznych oraz ścian czołowych lukarn oraz trzonów kominowych, wieńca obwodowego gzymsu żelbetowego, 5) montaż stolarki okiennej, 6) montaż pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, podsufitki okapu, 7) przebudowę instalacji odgromowej budynku, 8) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoły z badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i konserwacji itp.) – 2 kpl. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy (przebudowy dachu) wraz z instalacją odgromową, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zamówienie nie dotyczy: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia poddasza, przebudowy przyłącza napowietrznego oraz przebudowy urządzeń elektrycznych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45311000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww. artykułu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500144592-N-2018 z dnia 25-06-2018 r.
Gmina Rajcza: "Budowa trasy rowerowej odc. III – Rajcza, od mostu „Do stacji PKP” do parku realizowanej w ramach Projektu: „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej’’

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Budowa trasy rowerowej odc. III – Rajcza, od mostu „Do stacji PKP” do parku realizowanej w ramach Projektu: „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej’’
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556869-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rajcza, Krajowy numer identyfikacyjny 072182692, ul. ul. Górska  1, 34-370   Rajcza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 8643155 w. 33, e-mail ksiegowosc@rajcza.com.pl, faks 338 643 887.
Adres strony internetowej (url): www.rajcza.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa trasy rowerowej odc. III – Rajcza, od mostu „Do stacji PKP” do parku realizowanej w ramach Projektu: „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej’’
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.NIEOGR.4.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie pn. Budowa trasy rowerowej odc. III – Rajcza, od mostu „Do stacji PKP” do parku realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej’’ jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Intereg V-A Polska Słowacja 20104-2020. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu trasy rowerowej na długości 1520,0 mb. Zakres robót do wykonania obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni trasy rowerowej, wykonanie przepustów z rur Wipro oraz montaż barier energochłonnych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w przedmiarze robót, projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do Specyfikacji. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) przedmiarem robót stanowiącym Załącznik Nr 7 do Specyfikacji, b) szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi Załącznik Nr 8 do Specyfikacji, c) Projektem budowlanym stanowiącym Załącznik Nr 9 do Specyfikacji. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy. 2.Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 3.Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wpisać okres dłuższy, zgodnie z treścią pkt. 5 Formularza ofertowego. Jeżeli wykonawca nie wpisze w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do Specyfikacji okresu gwarancji i rękojmi, wtedy Zamawiający za okres gwarancji i rękojmi przyjmuje minimalny wymagany okres tj. 36 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45220000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 693281.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. BESKID-BET Jan Kubaszczyk
Email wykonawcy: kubaszczykj@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Wspólna 6
Kod pocztowy: 34-370
Miejscowość: Rajcza
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 839294.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 839294.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 998272.49
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły