ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTOWEJ W PROJEKCIE "NIE JESTEŚMY SAMI - CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA"

Ogłoszenie dodano: 10.05.2018

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Wojska Polskiego, 62-300 Września (Wielkopolskie)

Miejsce: Września

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.05.2018, godzina: 11:45 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 06.07.2019 06.07.2019 05.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510137974-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna: Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej oraz produkcja programów na żywo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przeprowadzenie kampanii promocji gospodarki regionu przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555258-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 539553770, ul. Staromiejska   1, 10-017   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895353565, e-mail dyrektor@wmrot.org, faks .
Adres strony internetowej (url): www.wmrot.org
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej oraz produkcja programów na żywo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/WMROT/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) zakup czasu antenowego do emisji 8-sekundowych wskazań Zamawiającego (billboardu sponsorskiego) przy realizacji wejść „na żywo” na antenie ogólnopolskiej telewizji w latach 2019-2020 w ilości 36 dni; w terminach wskazanych przez Zamawiającego, w ramach projektu „Przeprowadzenie kampanii promocji gospodarki regionu przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa I: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur. Działanie 1.4: Nowe modele biznesowe i ekspansja. Poddziałanie 1.4.1: Promocja gospodarcza regionu. 2) wyprodukowanie i wyemitowanie billboardu sponsorskiego przed i po każdym wejściu „na żywo”; 3) zakup czasu antenowego do emisji wskazań Zamawiającego przy realizacji 36 dni wejść „na żywo” na antenie ogólnopolskiej telewizji w dniach w latach 2019-2020; - w terminach wskazanych przez Zamawiającego; - co najmniej 10 wejść „na żywo” każdego dnia - o długości co najmniej 90 sekund każde, w lokalizacjach terenowych - ustalonych wcześniej z Zamawiającym - w godzinach od 6.00 do 18.00 każdego dnia w okresie od piątku do niedzieli; łącznie – w okresie realizacji zamówienia - będzie to co najmniej 360 wejść „na żywo”
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92220000-9

Dodatkowe kody CPV: 92111210-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 570000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 701100
Oferta z najniższą ceną/kosztem 701100
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 701100
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 510138116-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna: Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej oraz produkcja programów na żywo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przeprowadzenie kampanii promocji gospodarki regionu przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555258-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 539553770, ul. Staromiejska   1, 10-017   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895353565, e-mail dyrektor@wmrot.org, faks .
Adres strony internetowej (url): www.wmrot.org
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej oraz produkcja programów na żywo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/WMROT/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) zakup czasu antenowego do emisji 8-sekundowych wskazań Zamawiającego (billboardu sponsorskiego) przy realizacji wejść „na żywo” na antenie ogólnopolskiej telewizji w latach 2019-2020 w ilości 36 dni; w terminach wskazanych przez Zamawiającego, w ramach projektu „Przeprowadzenie kampanii promocji gospodarki regionu przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa I: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur. Działanie 1.4: Nowe modele biznesowe i ekspansja. Poddziałanie 1.4.1: Promocja gospodarcza regionu. 2) wyprodukowanie i wyemitowanie billboardu sponsorskiego przed i po każdym wejściu „na żywo”; 3) zakup czasu antenowego do emisji wskazań Zamawiającego przy realizacji 36 dni wejść „na żywo” na antenie ogólnopolskiej telewizji w dniach w latach 2019-2020; - w terminach wskazanych przez Zamawiającego; - co najmniej 10 wejść „na żywo” każdego dnia - o długości co najmniej 90 sekund każde, w lokalizacjach terenowych - ustalonych wcześniej z Zamawiającym - w godzinach od 6.00 do 18.00 każdego dnia w okresie od piątku do niedzieli; łącznie – w okresie realizacji zamówienia - będzie to co najmniej 360 wejść „na żywo”
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92220000-9

Dodatkowe kody CPV: 92111210-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 570000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TVN MEDIA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiertnicza 166
Kod pocztowy: 02-952
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 701100
Oferta z najniższą ceną/kosztem 701100
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 701100
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500155449-N-2018 z dnia 05-07-2018 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni: ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTOWEJ W PROJEKCIE "NIE JESTEŚMY SAMI - CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555258-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Krajowy numer identyfikacyjny 631281051, ul. Wojska Polskiego  1, 62-300   Września, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 404 550, e-mail sekretariat@pcprwrzesnia.pl, faks 616 404 550.
Adres strony internetowej (url): http://www.pcprwrzesnia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTOWEJ W PROJEKCIE "NIE JESTEŚMY SAMI - CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BRP.272.8.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1 - transport w terminie: od 07.07. do 13.07.2018 r. Każda grupa będzie liczyła 35 osób z prawem opcji do 45 osób w tym szacunkowo 50% osób dorosłych i 50% dzieci. Miejsce docelowe: Centrum konferencji i Rekreacji Geovita, Piła – Płotki, 62-920 Piła Wyjazd w godzinach porannych dniu 07.07.2018 r. z parkingu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do Centrum konferencji i Rekreacji Geovita, Piła – Płotki, 62-920 Piła po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (godzina i miejsce). W dniu 13.07.2018 r. wyjazd w godzinach popołudniowych (po obiedzie ) z Centrum konferencji i Rekreacji Geovita, Piła – Płotki, 62-920 Piła do Wrześni (parking PCPR Września). Szacowana łączna ilość kilometrów około 400 km. Część 2 - transport w terminie: od 14.07. do 20.07.2018 r. Każda grupa będzie liczyła 35 osób z prawem opcji do 45 osób w tym szacunkowo 50% osób dorosłych i 50% dzieci. Miejsce docelowe: Rezydencja Kamińsko, Kamińsko 4, 62-095 Murowana Goślina. Wyjazd w godzinach porannych dniu 14.07.2018 r. z parkingu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do Rezydencja Kamińsko, Kamińsko 4, 62-095 Murowana Goślina po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (godzina i miejsce). W dniu 20.07.2018 r. wyjazd w godzinach popołudniowych (po obiedzie ) z Rezydencja Kamińsko, Kamińsko 4, 62-095 Murowana Goślina do Wrześni (parking PCPR). Szacowana łączna ilość kilometrów przewidzianych w ramach każdego terminu około 400 km. Część 3 - transport w terminie: od 11.08. do 17.08.2018 r. Każda grupa będzie liczyła 35 osób z prawem opcji do 45 osób w tym szacunkowo 50% osób dorosłych i 50% dzieci. Miejsce docelowe: Ośrodek Agroturystyczny „Zacisze”, Sienno 21, 62-402 Ostrowite. Wyjazd w godzinach porannych dniu 11.08.2018 r. z parkingu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do Ośrodek Agroturystyczny „Zacisze”, Sienno 21, 62-402 Ostrowite po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (godzina i miejsce). W dniu 20.08.2018 r. wyjazd w godzinach popołudniowych (po obiedzie ) z Ośrodek Agroturystyczny „Zacisze”, Sienno 21, 62-402 Ostrowite do Wrześni (parking PCPR). Szacowana łączna ilość kilometrów przewidzianych w ramach każdego terminu około 400 km.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV: 60140000-1, 60172000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: transport w terminie: od 07.07. do 13.07.2018 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2596
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Agmar S. Ratajczak i M. Bączkiewicz Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa 10b
Kod pocztowy: 62-300
Miejscowość: Września
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2116
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: transport w terminie: od 14.07. do 20.07.2018 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2596
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Agmar S. Ratajczak i M. Bączkiewicz Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa 10b
Kod pocztowy: 62-300
Miejscowość: Września
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2720
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: transport w terminie: od 11.08. do 17.08.2018 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2596
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Agmar S. Ratajczak i M. Bączkiewicz Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa 10b
Kod pocztowy: 62-300
Miejscowość: Września
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4276
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły