31/ZPN/18 Usługa transportu wodnego wraz z obsługą stermotorzysty dla Wodnego Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Ogłoszenie dodano: 02.05.2018

Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, Rakowska, 97-300 Piotrków Trybunalski (Łódzkie)

Miejsce: Piotrków Trybunalski

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 11.05.2018, godzina: 09:45 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510119185-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Miasto Malbork: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - rewaloryzacji i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553416-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Malbork, Krajowy numer identyfikacyjny 52356000013000, ul. pl. Słowiański  5, 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 629 04 00, e-mail pelnomocnik.zp@um.malbork.pl, faks 556 473 324.
Adres strony internetowej (url): www.bip.malbork.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - rewaloryzacji i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IM.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę/uzgodnień) i wykonanie robót budowlanych - rewaloryzacji i zagospodarowania przestrzeni publicznych, z podziałem na 2 zamówienia częściowe: Część 1: Rewaloryzacja skweru przy ul. Reymonta w Malborku. Część 2: Zagospodarowanie podwórek w kwartale ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta i Sikorskiego w Malborku. zgodnie z posiadanymi Programami Funkcjonalno-Użytkowymi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 71200000-0, 71220000-6, 71247000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Rewaloryzacja skweru przy ul. Reymonta w Malborku
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt. 1 ww ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zagospodarowanie podwórek w kwartale ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta i Sikorskiego w Malborku
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt. 1 ww ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły