Usługa transportowa część I – Gdynia 12-13.05.2018r. część II – Barczew 17-19.05.2018r.

Ogłoszenie dodano: 13.04.2018

Zamawiający: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki, 00-661 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 23.04.2018, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.06.2019 21.05.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510116453-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.
Gmina Komorniki: Budowa windy w Szkole Podstawowej nr 1 w Plewiskach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542542-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Komorniki, Krajowy numer identyfikacyjny 63125870900000, ul. Stawna  1, 62-052  Komorniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 107 751, e-mail sekretariat@komorniki.pl, faks 618 107 985.
Adres strony internetowej (url): bip.komorniki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa windy w Szkole Podstawowej nr 1 w Plewiskach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotowy szyb windy osobowej wraz z projektowanym dźwigiem zlokalizowany jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach przy ul. Szkolnej 64. Projektowany szyb windy zapewni obsługę dla osób i uczniów niepełnosprawnych. Lokalizację windy zaprojektowano w nowej części budynku, w pionie istniejących sal lekcyjnych, w centralnej części korytarza, przy głównym wejściu do budynku. DANE GEOMETRYCZNE: Powierzchnia zabudowy - 4,42 m2 Powierzchnia użytkowa - 3,00 m2 Kubatura - 47,07 m3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNNE: Rozbiórka posadzek, części stropów gęstożebrowych i wykucia otworów drzwiowych na poszczególnych kondygnacjach budynku. Wykop pod płytę fundamentową w podszybiu. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE SZYBU Płyta fundamentowa żelbetowa zbrojona krzyżowo podwójnie, dołem i górą prętami żebrowanymi ø14 co 15 cm C16/20 (B20) na podkładzie z betonu żwirowego C8/10 (B10), ściany szybu z bloczków betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo – wapiennej, wieńce i nadproża: wieńce żelbetowe w wykutych otworach stropu, zbrojone prętami 4ø12, nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN120 w wykutych nad otworami drzwiowymi, tynki ścian szybu kat. III szpachlowane, posadzka cementowa gr. 3,5 cm , oraz uzupełnienie posadzek z płytek gres i rulonowych z PCV, roboty malarskie i wykończeniowe: malowanie ścian dwukrotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem w kolorach jasnych, przykrycie szybu płytą ognioodporną gipsowo - włóknowe np. Fermacell oparta na 3-ch belkach montażowych IPE-120. DANE TECHNICZNO - MATERIAŁOWE DŹWIGU OSOBOWEGO: - udźwig: 630 kg/8 osób - napęd: elektryczny bezreduktorowy - zasilanie: 400 V / 4,5 kW - wysokość podnoszenia: 7,1 m - szyb: szer. min. 1670 mm głęb. min. 1750 mm - wysokość nadszybia: 2900 mm(zaniżone) - głębokość podszybia: 600 mm(zaniżone) - maszynownia: w nadszybiu - prędkość jazdy: 1,0m/s, - ilość przystanków/dojść: 3/3 - kabina o wymiarach 1100x1400x2100 nieprzelotowa. Wykonanie: ściany wykonane ze stali nierdzewnej, tylna ściana- lustro na całej powierzchni, poręcz fi 30stal nierdzewna, wyposażenie: wyświetlacz cyfrowy informujący o aktualnym kierunku jazdy gotowy do podłączenia z siecią telefoniczną, układ automatycznej łączności ze wskazanym telefonem, przyciski z oznaczeniem Breila, podłoga antypoślizgowa, drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe 2 skrzydłowe, 900x2000 mm, stal nierdzewna, drzwi szybowe: automatyczne, teleskopowe 2 skrzydłowe o wym. 900x2000 mm, stal nierdzewna, sterowanie: elektroniczne, mikroprocesorowe zbiorcze, kasety wezwań: stal nierdzewna, piętrowskazywacz na przystanku podstawowym, na pozostałych strzałki kierunku jazdy. Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także z wykorzystaniem materiałów własnych, które mieszczą się w ramach zawartych w specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. Zakres prac obejmuje również uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego decyzji pozwolenia na użytkowanie. W przypadku użytych w dokumentacji przetargowej nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych w specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym prowadzone były prace budowlane. 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budowy. Teren wokół placu budowy nie może zostać zanieczyszczony jakimikolwiek materiałami pochodzącym z placu budowy. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji Wykonawca w ciągu 24 godz. uporządkuje zanieczyszczony teren. 6) Rozpoczęcie prac budowlanych powinno się odbyć najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż 24.06.2019 r. 7) Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki zostanie zawarta umowa posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na warunkach określonych we wzorze umowy. 8) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzgodnień oraz zgłoszeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia na etapie budowy oraz wynikają z dokumentacji projektowej na podstawie stosownych pełnomocnictw wystawionych przez Zamawiającego oraz do poniesienia wszystkich opłat związanych z nimi. 9) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności do wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD i przekazania jej Zamawiającemu. 11) Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, szczególnie tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynku. Na każdym etapie robót należy wykonać dokumentację fotograficzną, potwierdzającą właściwe wykonanie detali. 3. Parametry równoważne: Wszelkie nazwy własne producentów oraz znaki towarowe materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań. Takie materiały i urządzenia można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej, w tym równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod warunkiem, że ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne spełniają, co najmniej wymagania wymienione w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w dokumentacji projektowej wskazuje się znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: - europejskie aprobaty techniczne, - wspólne specyfikacje techniczne, - normy międzynarodowe, - inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności: - Polskie Normy, - polskie aprobaty techniczne, - polskie specyfikacje techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego. 4. Aspekt środowiskowy: Zgodnie z §7 ust. 19 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je na własny koszt do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o właściwym gospodarowaniu odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowaniu ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej oraz operatorzy sprzętu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, za wyjątkiem osób, których obowiązki nie polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), co dotyczyć może między innymi kierownika budowy i kierowników robót branżowych. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w pełnym zakresie. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy informacji o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ich firm, o ile są znane.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42416100-6

Dodatkowe kody CPV: 45313100-5, 45000000-7, 45100000-8, 45214210-5, 45300000-0, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 208821.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa „ARTMED” J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. Antoniego 18 lok. 3
Kod pocztowy: 97-200
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 285645.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 285645.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 285645.85
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 95%
IV.8) Informacje dodatkowe:
Firma Budowlana WEKTOR Radosław Chachuła, ul. Piastowska 17a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (roboty budowlane) - 20% WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o., ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra (dostawa i montaż dźwigu) - 75%

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500112173-N-2018 z dnia 21-05-2018 r.
Politechnika Warszawska: Usługa transportowa część I – Gdynia 12-13.05.2018r. część II – Barczew 17-19.05.2018r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542542-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Warszawska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001554, ul. Pl. Politechniki  1, 00-661  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222346206, e-mail Anna.Poreda@pw.edu.pl, faks +48226286075.
Adres strony internetowej (url): www.pw.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Publiczna szkoła wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa transportowa część I – Gdynia 12-13.05.2018r. część II – Barczew 17-19.05.2018r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.U.KK.24.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Usługa transportowa część I – Gdynia 12-13.05.2018r. część II – Barczew 17-19.05.2018r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 Opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60172000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Usługa transportowa część I – Gdynia 12-13.05.2018r
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3333.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Przewóz Osób Bogdan Raniszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Janusza Korczaka 12
Kod pocztowy: 07-200
Miejscowość: Wyszków
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4320.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Usługa transportowa część II – Barczew 17-19.05.2018r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3259.26
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3520.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3520.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły