Transport odpadów komunalnych z Gminy Skawina do Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach

Ogłoszenie dodano: 13.02.2018

Zamawiający: Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Kościelna, 32620 Brzeszcze (Małopolskie)

Miejsce: Brzeszcze

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 07.02.2018, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.03.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Agencja Komunalna Sp. z o.o.: Transport odpadów komunalnych z Gminy Skawina do Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Komunalna Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27220393300000, ul. ul. Kościelna  7 , 32620   Brzeszcze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 322 111 247, e-mail ak@ak.brzeszcze.pl, faks 322 111 543.
Adres strony internetowej (URL): www.ak.brzeszcze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Gminna jednoosobowa spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ak.brzeszcze.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane przesyłanie w formie pisemnej
Adres:
32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport odpadów komunalnych z Gminy Skawina do Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest; „Transport odpadów komunalnych z Gminy Skawina do Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach” kod zamówienia: CPV 90512000-9 2. Termin realizacji zadania: Wykonawca będzie realizować usługę od 01.03.2018r. do 31.12.2018r. 3. Szacowana ilość transportowanych odpadów w okresie obowiązywania umowy 8000 – 9500 Mg, tj. 800 – 950 Mg/ mc. 4. Transport odpadów wykonywany będzie samochodami ciężarowymi przystosowanymi do przewozu kontenerów o pojemności 36-40 m3 typu hakowiec z przyczepą-minimum 2 (dwa) zestawy. 5. Odpady odbierane będą z bazy MZU Sp. z o.o. w Skawinie ul. Piłsudskiego 23 oraz przewożone i rozładowywane na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach ul. Graniczna 48. 6. Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do utrzymania gotowości odbioru przez 24 godz./dobę. 7. Dysponowania 2 samochodami (samochód + przyczepa) spełniających normy emisji spalin EURO-5. 8. Przewozu odpadów w ilości 2 kontenery – jednym środkiem transportowym przy obciążeniu minimum 90% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. 9. Podstawiania umówionej każdorazowo ilości kontenerów w bazie MZU Sp. z o.o. w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23. 10. Dysponowaniu minimum 10 (dziesięcioma) kontenerami o pojemności 36 m3 do 40 m3 do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych wyposażonych w plandeki okrywające rolowane. 11. Dysponowania minimum 2 (dwoma) kontenerów o poj. od 18 m3 do 32 m 3 do gromadzenia odpadów zielonych. 12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posadowienie w miejscu załadunku jednorazowo minimum 4 pustych kontenerów na odpady o kodzie 200301 na godzinę 700 każdego dnia roboczego. O wielkości kontenera Wykonawca zostanie poinformowany z trzydniowym wyprzedzeniem. 13. Wykonawca zapewnia transport odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów (RIPOK) , w Brzeszczach. 14. Zmieszane odpady komunalne nie będą gromadzone w kontenerach dłużej niż 12 godzin w dni robocze (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 15. Odpady zielone nie będą gromadzone w kontenerach dłużej niż 12 godzin w dni robocze (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 16. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania znanych mu wewnętrznych regulaminów obowiązujących na terenie bazy MZU w Skawinie i ZGO w Brzeszczach. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy powyższe regulaminy oraz informować o wszelkich ich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. 17. Rozliczenie wielkości dostaw następować będzie na podstawie kwitów wagowych z legalizowanej wagi na terenie ZGO w Brzeszczach. Ponadto na poczet każdego transportu wystawiane będą również listy przewozowe. 18. Wszystkie pojazdy przeznaczone do wykonania przez Wykonawcę transportu odpadów winny być wyposażone w urządzenie zapewniające bieżący monitoring pracy tj. odbiornik GPS, odpowiedni moduł komunikacyjny oraz nadajnik, który przesyłać będzie dane drogą internetową do komputera Gminy Skawina. Urządzenie powinno rejestrować następujące dane związane z pracą pojazdów: aktualne położenie pojazdu na e-mapie z lokalizacją punktu w którym jest świadczona usługa (aktualizacja położenia winna być zarejestrowana z częstotliwością odświeżania nie dłużej niż 1 min.) 19. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Gminie Skawina niewyłącznej nieodpłatnej licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi systemu rejestrującego pracę pojazdów przez okres trwania umowy w celu uzyskania kompatybilności systemu użytkowanego przez Spółkę z systemem Gminy Skawina w szczególności oprogramowania zgodnego z systemem Windows 7 (32 i 64 bit), aplikacją posiadającą możliwość eksportu danych w formacie bazodanowym lub tekstowym. 20. Wykonawca dostarczy oprogramowanie Gminie Skawina najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z e-mapą z siecią dróg. 21. Program winien umożliwić Gminie Skawina pozyskanie na bieżąco (on-line) informacji dotyczących pracy pojazdów w zakresie podanym wyżej. 22. Program winien również umożliwić: wizualizację pokonanych tras na e-mapie, sporządzenie raportów określających ilość punktów pokonanych na trasach przez pojazdy, czas pracy pojazdów oraz ilość pojazdów wraz z nr rejestracyjnymi w ujęciu tygodniowym i miesięcznym. 23. Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne pozwolenie na transport odpadów 200301 oraz 200201. 24. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy. 25. Wykonawca musi posiadać certyfikat zarządzania jakością i środowiskiem wg ISO 9001 oraz 14001 lub równorzędne.

II.5) Główny kod CPV: 90512000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Transport odpadów komunalnych z Gminy Skawina do Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach w okresie 1 miesiąca. wielkość: do 1000 Mg
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-03-01   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-03-01 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: i. posiadanie aktualnego pozwolenia na transport odpadów objętych zamówieniem. ii. posiadanie aktualnego certyfikatu zarządzania jakością i środowiskiem wg ISO 9001 oraz 14001 lub równoważnego obejmującego transport odpadów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że; posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400.000,00 zł ( czterysta tysięcy),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie w zakresie świadczenia usług transportu odpadów o wartości min. 300.000,00 zł netto oraz dysponuje potencjałem technicznym na realizację zamówienia czyli taborem samochodowym umożliwiającym prawidłowe wykonywanie usługi, tj. minimum dwoma (2) zestawami samochodów ciężarowych przystosowanymi do przewozu kontenerów o pojemności 36-40 m3, typu hakowiec z przyczepą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów poświadczających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy P.z.p.: 1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy P.z.p. 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13, 14, 21 ustawy P.z.p. wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składanie ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lun ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 25 ust.5 pkt. 1 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty o których mowa w pkt. VIII. 1. składa każdy Wykonawca.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów poświadczających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy P.z.p.: 3. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 400.000,000 zł,( czterysta tysięcy zł), 2) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie w zakresie świadczenia usług transportu odpadów o wartości min. 300.000,00 zł netto oraz dysponuje potencjałem technicznym na realizację zamówienia czyli taborem samochodowym umożliwiającym prawidłowe wykonywanie usługi, tj. minimum dwoma (2) zestawami samochodów ciężarowych przystosowanymi do przewozu kontenerów o pojemności 36-40 m3, typu hakowiec z przyczepą. 3) pozwolenia na transport odpadów objętych zamówieniem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów poświadczających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy P.z.p.: - aktualnego certyfikatu zarządzania jakością i środowiskiem wg ISO 9001 oraz 14001 lub równoważnego obejmującego transport odpadów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena0,95
termin płatności0,05

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić jeżeli będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika z powodu wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie nie wynikających z winy Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy, które zasadniczo lub całkowicie uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, 2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmiany kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 3) zmiana pojazdów skierowanych do realizacji umowy z zastrzeżeniem, że nowy pojazd spełnia warunki określone przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska, odpowiedzialnych za realizację umowy, 5) Zmiany zaistniałe z przyczyn organizacyjnych np. zmiana danych teleadresowych lub innych danych podmiotowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-07, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły