Przebudowa nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego na oś. Bocianowo- Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)

Ogłoszenie dodano: 12.02.2018

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska, 85-844 Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Bydgoszcz

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.05.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.12.2017, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 30.12.2019 06.12.2018 13.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510282983-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Gmina Siedlce: Dostawa wyposażenia do Żłobka Gminnego Nr 2 w Chodowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632783-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Siedlce, Krajowy numer identyfikacyjny 71158255200000, ul. ul. Asłanowicza  10, 08-110  Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 633 25 40 wew. 56, e-mail gmina@gminasiedlce.pl, faks 256 323 630.
Adres strony internetowej (url): www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia do Żłobka Gminnego Nr 2 w Chodowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FZKP.271.120.2019.PJ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Żłobka Gminnego Nr 2 w Chodowie, w podziale na 2 części tj.: CZĘŚĆ I – Dostawa mebli wraz z montażem. Przedmiotem zamówienia jest dostawa regału na nocniki, biurka lewego, kontenerka z piórnikiem i stołu wraz z montażem. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. CZĘŚĆ II - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu pościeli, bramki zabezpieczającej do drzwi, autka piankowego, piankowego domku, bujaka piankowego, wózka 6-osobowego, czajnika elektrycznego, przewijaka ściennego, krążków piankowych do siedzenia, pomponów do zabawy, osłony perforowanej, parawanu i radia z odtwarzaczem. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wspólny opis dla wszystkich części: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, bez wad. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie jest uszkodzone, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. Równoważne rozwiązania techniczne. Jeżeli i wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli i wszędzie tam, gdzie w dokumentacji zostały użyte nazwy handlowe materiałów, nazwy własne materiałów i ich producentów to są one przykładowe i nie stanowią one nakazu ich stosowania. Jeżeli w dokumentacji posłużono się nazwami handlowymi to posłużono się nimi w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. Opisy takie należy traktować jako parametry minimalne. W takim wypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, za które uważa się rozwiązania posiadające parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy dopuszcza użycie innych równoważnych rozwiązań, produktów, materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji, lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach technicznych nie gorszych i nie niższych od wskazanych przez Zamawiającego. Za parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający uzna rozwiązania posiadające parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający, które to parametry i poziomy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego lub parametry wyższe niż wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych normalizacji i systemów odniesienia technicznego od wskazanych w opisie na zasadzie art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż należy przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszy zwrot „lub równoważne”. Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takiej sytuacji należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.2. Termin „dostawa” jest równoznaczny z dostarczeniem odpowiedniego produktu na wskazane miejsce, rozładunek oraz montaż. 3.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacja w powyższym zakresie powinna zostać odzwierciedlona w treści oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39150000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa mebli wraz z montażem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3441.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46 93-428 Łódź
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3824.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3824.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3824.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17909.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46 93-428 Łódź
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21254.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21254.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21254.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500292645-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny: Sukcesywne dostawy, wraz z montażem i ustawieniem mebli biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-024/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632783-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 000288917, ul. Żwirki i Wigury   61, 02-091   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225720366, 225720373, e-mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl, faks 225720363.
Adres strony internetowej (url): www.wum.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy, wraz z montażem i ustawieniem mebli biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-024/2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
znak sprawy AEZ/S-024/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy, wraz z montażem i ustawieniem mebli biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – krzesła i fotele biurowe, Pakiet 2 – meble biurowe z płyty laminowanej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 2” został określony w Formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1- 2.2 do SIWZ. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w załączniku nr 2.1-2.2 do umowy, a także ograniczenia przedmiotu umowy, ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy mebli bezpośrednio na adres wskazany w zamówieniu jednostkowym. 5. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą w oparciu o pisemne zamówienia, sporządzane przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy pocztą,faksem lub drogą elektroniczną. 6. Sukcesywne (w zależności od potrzeb) dostawy mebli w okresie 12 miesięcy, w terminie do 21 dni od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV: 39131000-9, 39113000-7, 39121100-7, 39121200-8, 39131000-9, 39141300-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet 1 – krzesła i fotele biurowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oferta z najniższą ceną (144.132,63 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (123.000,00 zł).

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet 2 – meble biurowe z płyty laminowanej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Renggli Sp. z o.o.
Email wykonawcy: kdoroszko@renggli.pl
Adres pocztowy: ul. Handlowa 6A
Kod pocztowy: 15-399
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 75536.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75536.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 146911.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500027418-N-2018 z dnia 06-02-2018 r.
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy: Przebudowa nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego na oś. Bocianowo- Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632783-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na podstawie Pełnomocnictwa Nr WOA-I.0052.11.2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.01.2017 r.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 9047697100000, ul. ul. Toruńska  174 A, 85-844   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5822723, e-mail handel@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777.
Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego na oś. Bocianowo- Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
059/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej „UPZP” polegające na przebudowie w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej „uPb”, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w: a) opisie przedmiotu zamówienia z dokumentacją w formie rysunków, b)specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), c) wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót, d) wzorze Umowy. SIWZ z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Zakres zamówienia 1. Prace polegać będą na rozbiórce istniejącej nawierzchni pieszo jezdni, ulicy Ślusarskiej, wykonaniu robót ziemnych, osadzeniu ramowania, wymianie konstrukcji jezdni oraz ułożeniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz kamienia spoinowanego żywicą. 2. Osadzenie ogrodzenia rurowego z dwoma poziomymi poręczami. 3. Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego zgodnie z zgodnie z wykonanym przez wykonawcę projektem oraz warunkami technicznymi opisanymi w OPZ. Przedmiotem zadania jest wykonanie rozbudowy miejskiego systemu monitoringu o dwa punkty kamerowe, w których zostaną zainstalowane po dwie stałopozycyjne kompaktowe kamery zewnętrzne. 4. Wykonanie oznakowania poziomego. 5. Zakres robót teletechnicznych objętych zamówieniem polega na: 5.1.Wykonaniu projektu instalacji teletechnicznej w zakresie rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. 5.2 Rozbudowie sieci monitoringu miejskiego zgodnie z warunkami technicznymi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1

Dodatkowe kody CPV: 45233253-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 335396.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kada-BIS Grupa Budowlana sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@kadabis.pl
Adres pocztowy: ul. Wydmy 3
Kod pocztowy: 85-188
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 410761.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 410761.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 487697.46
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły