Budowa drogi leśnej nr 6 w leśnictwie Kanice

Ogłoszenie dodano: 12.02.2018

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska, 28300 Jędrzejów (Świętokrzyskie)

Miejsce: Jędrzejów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.08.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.12.2017, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.01.2020 17.11.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510006718-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632450-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Krajowy numer identyfikacyjny 29011000000000, ul. ul. Spacerowa  5, 26-026  Morawica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 641 378, e-mail zamowienia@morawica.com.pl, faks 413 641 226.
Adres strony internetowej (url): www.morawica.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrwotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZP-252-25/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych według asortymentów określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonych na 2 pakiety: Pakiet nr I – pieczywo, Pakiet nr II – wyroby cukiernicze zgodnie z ilościami opisanymi w załączniku Nr 2/a i Nr 2/b do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15810000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pieczywo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 159840.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych "MISTER" Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jeziorko 99C
Kod pocztowy: 26-006
Miejscowość: Nowa Słupia
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 186186.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 186186.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268818.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wyroby cukiernicze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8745.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Św. Leonarda 6
Kod pocztowy: 25-311
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7529.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7529.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10670.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500274628-N-2018 z dnia 16-11-2018 r.
Powiat Iławski: Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn.: budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ulicy Sucharskiego – etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632450-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Iławski, Krajowy numer identyfikacyjny 51074246800000, ul. ul. Gen. Władysława Andersa  , 14200   Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 649 07 42, e-mail przetargi@powiat-ilawski.pl, faks 089 649 66 00.
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat-ilawski.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn.: budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ulicy Sucharskiego – etap I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OSO.272.16.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją umowy o roboty budowlane zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ulicy Sucharskiego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego w okresie realizacji zadania tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót w tym udziału w postępowaniach obejmujących reklamację robót oraz uczestniczenie w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych robót. 3.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w szczególności art. 24 - 26. 4.Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki oraz postanowieniami umowy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 6. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podania nazw (firm) Podwykonawców (pkt 9 formularza ofertowego) o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71240000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 308860.55
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU Serwis Dariusz Kowalski
Email wykonawcy: darkowgm@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Chełmińska 9a
Kod pocztowy: 14-200
Miejscowość: Iława
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 144000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 879327
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły