„Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

Ogłoszenie dodano: 12.02.2018

Zamawiający: Gmina Staszów, Opatowska, 28-200 Staszów (Świętokrzyskie)

Miejsce: Staszów

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 12.12.2017, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 10.01.2020 13.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510004631-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika: Dostawy środków do myjni dezynfektorów do basenów i kaczek.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626781-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Krajowy numer identyfikacyjny 31340800000000, ul. ul. Szpitalna  13, 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 63 10 341, e-mail zamowienia@ssz.tar.pl, faks 146 310 337.
Adres strony internetowej (url): www.ssz.tar.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy środków do myjni dezynfektorów do basenów i kaczek.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AE/ZP-27-69/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawy środków do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 Pakiety. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1-4 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33631600-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet Nr 1 - Środki odkamieniające do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek Euromat Basic (producent BGEdelstaltechnik GmbH)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14820.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Novax Sp.z o.o.
Email wykonawcy: novax-bydgoszcz@o2.pl
Adres pocztowy: Plac Wolności 7
Kod pocztowy: 85-004
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16005.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16005.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33763.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet Nr 2 - Środki odkamieniające do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek Erlen 1.45 (producent Erlen GmbH)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1550.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Novax Sp.z o.o.
Email wykonawcy: novax-bydgoszcz@o2.pl
Adres pocztowy: Plac Wolności 7
Kod pocztowy: 85-004
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1674.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1674.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2813.62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet Nr 3 - Środki myjące i odkamieniające do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek STEELCO BP 100HL (producent STEELCO)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 377.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Novax Sp.z o.o.
Email wykonawcy: novax-bydgoszcz@o2.pl
Adres pocztowy: Plac Wolności 7
Kod pocztowy: 85-004
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 407.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 407.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 616.64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Pakiet Nr 4 - Środki myjące i zmiękczające do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek model 1200 oraz Tornado SP 1000 (producent Getinge)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 755.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Novax Sp.z o.o.
Email wykonawcy: novax-bydgoszcz@o2.pl
Adres pocztowy: Plac Wolności 7
Kod pocztowy: 85-004
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 815.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 815.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1233.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500076748-N-2017 z dnia 18-12-2017 r.
Gmina Staszów: Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626781-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Staszów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040974900000, ul. Opatowska  31, 28-200   Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 642 014, e-mail bzp@staszow.pl, faks 158 643 261.
Adres strony internetowej (url): www.staszow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.45.16.2017.II
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy odcinka ulicy Poziomkowej w Staszowie jako drogi publicznej długości ogółem ~0,780 km z zatokami do zawracania, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. Zakres opracowania oznaczono kolorem czerwonym na orientacji (w załączeniu). Na powyższe opracowanie winno składać się: • pozyskanie niezbędnych materiałów (np.: mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych), • opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy w zakresie określonym obowiązującymi przepisami w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) – koncepcję opracowania należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, • wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz., • opracowanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 2 egz., - wykonanie projektów podziału nieruchomości, - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, tj. mapą z lokalizacją terenu objętego opracowaniem, stanowiący załącznik Nr 9 SIWZ, określa pełny zakres przedmiotowego zamówienia. 2. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na usługi objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SIWZ. 3. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) tj.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Do przedmiotowego postępowania została złożona jedna oferta przez: ILON pracownia projektowa Mateusz Hołub, ul. Modrzewiowa 42, Widna Góra, 37-500 Jarosław za cenę brutto – 68 450,00 zł, z okresem gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. Ww. oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę brutto 23 958,30 zł. Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły