Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 960.

Ogłoszenie dodano: 12.02.2018

Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary, 40-053 Katowice (Śląskie)

Miejsce: Katowice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 12.12.2017, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500075105-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego: Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 960.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626363-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Krajowy numer identyfikacyjny 271523831, ul. ul. Barbary  21A, 40-053  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (32)7438401, e-mail gwloczyk@kzkgop.com.pl, faks (32)2519745.
Adres strony internetowej (url): http://www.kzkgop.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: związek międzygminny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 960.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/PO/24/PS/29/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 960 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy. 2. Wykonywana usługa objęta jest: - systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu, polegającym na wsiadaniu pasażerów do autobusu przednimi drzwiami z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu bez biletu. Wsiadanie do autobusu odbywa się drzwiami przednimi. Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami tylnymi, - systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych, - systemem dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach wykonujących usługi na ww. linii, obejmującym w szczególności wizualne i foniczne zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywanie pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej. 3. Parametry linii będącej przedmiotem zamówienia: - relacja: Sosnowiec Urząd Miasta – Sosnowiec Dworzec PKP – Dębowa Góra Zakopiańska – Dańdówka Skrzyżowanie – Bobrek Inwestycyjna Pętla II, - kursuje: dni robocze w godz. 04:45÷00:38, soboty w godz. 04:45÷00:37, niedziele i święta w godz. 04:45÷00:37, - dobowa praca eksploatacyjna: dni robocze - 335,8 wzkm, soboty – 335,8 wzkm, niedziele i święta - 335,8 wzkm, - wozogodziny ogółem: dni robocze - 26:06 h, soboty – 26:02 h, niedziele i święta - 26:01 h, - wozogodziny postoju: dni robocze - 13:40 h, soboty – 14:04 h, niedziele i święta - 14:21 h, - średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze - 12,87 km/h, soboty – 12,90 km/h, niedziele i święta - 12,91 km/h, - średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze - 27,01 km/h, soboty – 28,06 km/h, niedziele i święta - 28,78 km/h, - długość trasy: 9,50 km/10,30 km. Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww. liniach wynosi: tabor BN – 135 000 wzkm (w tym 12 000 wzkm dotyczy możliwości czasowego zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia związanego z koniecznością organizowania komunikacji miejskiej na wyznaczonych odcinkach trasy w związku z doraźnymi remontami dróg i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi awariami układu sieci drogowej i torowisk lub z innych przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej w kształcie podstawowym).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie składania ofert (do dnia 12.12.2017 r. do godz. 09:00), nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły