Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krajnie

Ogłoszenie dodano: 01.01.2021

Zamawiający: Gmina Górno, Górno, 26-008 Górno (Świętokrzyskie)

Miejsce: Górno

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 29.04.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.01.2021, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 07.04.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Górno: Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krajnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Górno, krajowy numer identyfikacyjny 29101007900000, ul. Górno  169 , 26-008  Górno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 023 018, e-mail gmina@gorno.pl, faks 413 023 009.
Adres strony internetowej (URL): www.gorno.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gorno.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat, Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, Pokój nr 22 (I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krajnie
Numer referencyjny: IR.271.1.25.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krajnie zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. 1.1. W ramach niniejszego zamówienia realizowany będzie II etap rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody i obejmować będzie: - Demontaż 2 istniejących zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 2x 50 m3, - Wykonanie płyt fundamentowych i montaż dwóch zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 335 m3, - Wykonanie rurociągów zasilających - Wykonanie rurociągu ssawnego - Wykonanie rurociągu spustowego - Wykonanie automatyki, montaż układów sterowania i układów pomiarowych, - Wykonanie instalacji wewnętrznych - Wykonanie instalacji odgromowych - Wykonanie robót wykończeniowych w budynku SUW: posadzki, roboty malarskie - Wykonanie placu manewrowego Uwaga ! Dokumentacja techniczna zawiera również roboty budowlane objęte etapem I rozbudowy SUW w Krajno Drugie. Obecnie trwają prace związane z realizacją etapu I rozbudowy SUW w Krajnie. Planowany termin zakończenia robót etapu I zaplanowano na 15 stycznia 2021 r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 15 luty 2021 r. Pierwszy etap rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krajnie obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednego z zaprojektowanych zbiorników wody uzdatnionej oraz część instalacji. Dokładny zakres robót został określony w postępowaniu przetargowym na etap I (link do postępowania przetargowego na etap I: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gorno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=316&podmenu=475&str=2&id=6023 oraz wyjaśnienia dotyczącego zakresu robót etapu I: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gorno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=316&podmenu=475&str=2&id=6035 ). Szczegółowy zakres robót został określony dokumentacją techniczna stanowiącą załącznik do 9 do SIWZ oraz przedmiarem robót Stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 1.2. Pozostałe postanowienia: a) Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych etapu II musi zapewnić ciągłość dostaw wody dla ludności korzystającej z ujęcia wody w Krajno Drugie. b) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uzyska pozwolenie na użytkowanie lub dokona skutecznego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych w PINB. 1.3. Projekt przewidziany do realizacji z wykorzystaniem funduszy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją techniczną, w tym dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 3. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45232430-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262210-6
45223500-1
44611500-1
45310000-3
45311200-2
45232000-2
45231300-8
45232100-3
45111200-0
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. w zakresie zgodnym z wykazem robót wskazanych w przedmiarze robót, dotyczącym robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 29.04.2022
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
29.04.2022

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: 1.1. roboty budowlane do dnia 31.03.2022 roku, 1.2. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych do dnia 29.04.2022 roku. 1.3. rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 01.04.2021 r. 2. Termin wykonania uznaje się za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiający dokona tego odbioru w terminie wskazanym w ust. 1.1. oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie: - wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości min. 400 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie Stacji Uzdatniania Wody w tym w ramach tej roboty wybudował lub przebudował lub remontował minimum jeden zbiornik na wodę. - na potwierdzenie niniejszego warunku należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333), - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, należącą do właściwego samorządu zawodowego, - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, należącą do właściwego samorządu zawodowego, -co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, należącą do właściwego samorządu zawodowego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do oferty w stosunku do osób których wskazano należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 - t.jedn.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt V SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne e) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170); f) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 3.2a)-e) – jeżeli wykonawca polega zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.1. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, oświadczenia dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 musi złożyć co najmniej jeden wykonawca, oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt, 3.2 (i odpowiednio pkt 4) należy złożyć odrębnie dla każdego wykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 1 do SIWZ. 2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Strony przewidują możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 3.1. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1.1 w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług - na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, 1.2 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1.1 lit. a) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku tej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 1.3 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1.1 lit. b) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku tej zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. Waloryzacji o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy. Wzrost minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej i składek odprowadzanych na ZUS będzie dokonywana tylko w stosunku do osób zgłoszonych Zamawiającemu i będzie odnosiła się do osób których wynagrodzenie będzie mniejsze od kwoty minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota pierwszej waloryzacji będzie dokonana po 01.01.2021r. Na rok 2020 należy uwzględnić w zaoferowanej cenie kwotę minimalnego wynagrodzenia gdyż jest znana. 1.4 W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1.1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 1.5 W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1.1 lit. b) lub b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa pkt 1.1 lit. c). Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa powyżej. 1.6 W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa powyżej. W takim przypadku powyższe zapisy stosuje się odpowiednio. 1.7 Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy/ 1.8 rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 1.9 w przypadku braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej, 1.10 w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane; 1.11 w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót zaniechanych; 1.12 jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 3.2. Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, czy wpro¬wadzenia zmian w dokumentacji projek¬towej na żądanie Zamawiającego, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie ww. terminów, c) wystąpienia udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych, a uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki pogodowe utrudniające realizację robót zewnętrznych Strony uznają temperaturę poniżej minus 5°C przez okres min. 3 dni roboczych, silny opad deszczu utrzymujący się nieprzerwanie przez okres min. 2 dni roboczych, d) wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu, e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, i) skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego, j) jeżeli wystąpią opóźnienia w realizacji robót budowlanych lub nie zostanie uzyskane pozwolenie na użytkowanie dla etapu pierwszego przy budowie zbiornika w SUW w Krajnie i spowoduje to sytuację, w której nie będzie można przekazać Wykonawcy etapu II terenu robót lub dziennika budowy. 3.3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu świadczenia umowy przez Wykonawcę, w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, iż zmiana ta jest istotna i nie spo¬woduje ona obniżenia jakości wykona¬nia zamówienia, na skutek następujących okoliczności: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji in¬westycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, e) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na skró¬cenie czasu realizacji robót, zmniejsze¬nie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, f) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej. g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, h) wystąpienia siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. 3.4. Dokonując zmiany umowy, Strony wyodrębnią: a) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową i wycenione w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a których wykonanie stało się zdaniem Zamawiającego zbędne, b) roboty zamienne, tj. roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej. 3.5. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach; a) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego. b) W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. c) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. d) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. e) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 3.6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi zgodnie z pkt. 3.8. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy, który podlega zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 3.7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek ten powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 3.8. Jeżeli Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wskazanych w SIWZ, Strony obowiązują poniższe zasady: a) Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową, tj. określający ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu pomnożonych przez ceny jednostkowe wynikające ze szczegółowego kosztorysu ofertowego. Tak sporządzony kosztorys, po uprzednim jego zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość robót zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. b) Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową, przy czym w przypadku wykonywania robót według nowej technologii, cena robót zostanie obliczona w sposób określony poniżej: - stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, - ceny materiałów, sprzętu lub urządzeń – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. Tak sporządzony kosztorys różnicowy, po uprzednim jego zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3.9. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robót budowlanych 3.10. Strony przewidują również możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp lub rezygnacji z tegoż podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 3.11. Strony przewidują możliwość zmiany w składzie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca może dokonywać zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę. W przypadku zmiany osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, jakie posiadają osoby wskazane w ofercie, spełniać wymagania określone w SIWZ oraz postanowieniach umowy, Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku śmierci, choroby lub wypadku lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy któregokolwiek z osób. Zamawiający może żądać zmiany, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy. 3.12. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. Ponadto w razie możliwości przeznaczenia przez Zamawiającego zwiększonych środków finansowych na realizację zadań w poszczególnych latach, dopuszcza się zmianę warunków płatności zgodnie ze zmianami w budżecie gminy, w szczególności zwiększonej wartości zapłaty wynagrodzenia przeznaczonej na rok 2020. 3.13. Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu realizacji umowy w przedłużonym okresie, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że wynika to z winy umyślnej Zamawiającego. 3.14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian poza zapisami ustawy, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w niniejszym paragrafie gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły