Remont tarasów w Rezydencji Prezydenta RP Zamek - Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle (Zamek Górny i Zamek Dolny)

Ogłoszenie dodano: 01.01.2021

Zamawiający: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska, 00-902 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.01.2021, godzina: 14:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Remont tarasów w Rezydencji Prezydenta RP Zamek - Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle (Zamek Górny i Zamek Dolny)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, krajowy numer identyfikacyjny 14273498200000, ul. ul. Wiejska  10 , 00-902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 695 21 30, e-mail zamowienia.co@prezydent.pl, faks 22 695 21 33.
Adres strony internetowej (URL): www.co.kprp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.co.kprp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.co.kprp.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej w postaci papierowej
Adres:
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont tarasów w Rezydencji Prezydenta RP Zamek - Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle (Zamek Górny i Zamek Dolny)
Numer referencyjny: ZP.CO-34/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia dla cz. I oraz cz. II jest wykonanie Remontu tarasów w Rezydencji Prezydenta RP Zamek - Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle (Zamek Górny i Zamek Dolny) obejmującego niżej wymienione Zadania: 1) Część I: a) Remont tarasu na I piętrze (nad kuchnią) w Zamku Górnym (dalej zwane ,,Zadanie A’’), b) Remont tarasu na parterze (nad basenem) w Zamku Górnym (dalej zwane ,,Zadanie B’’), c) Remont balkonu nad wejściem głównym wraz ze spocznikiem wejściowym na parterze w Zamku Górnym (dalej zwane ,,Zadanie C’’); 2) Część II: a) Remont tarasu na elewacji północnej przy budynku głównym i tarasu skrzydła bocznego wraz ze schodami zewnętrznymi w Zamku Dolnym (dalej zwane ,,Zadanie D’’), b) Remont spocznika wejścia głównego wraz ze schodami zewnętrznymi oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych w Zamku Dolnym (dalej zwane ,,Zadanie E’’). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednią dla danej części dokumentacją projektową.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia (liczony dla każdej części zamówienia oddzielnie) w zakresie: 1) Część I: a) Dla Zadania A – do 140 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, b) Dla Zadania B – do 140 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, c) Dla Zadania C – do 100 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy; 2) Część I: a) Dla Zadania D – do 100 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, b) Dla Zadania E – do 100 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Ze względu na przewidzianą w dokumentacji projektowej technologię wykonania robót i wynikającą z niej konieczność zaplanowania wykonania przedmiotowych prac w odpowiednich warunkach atmosferycznych, Zamawiający planuje przekazać plac budowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. w zakresie każdej części zamówienia oddzielnie chyba, że warunki pogodowe pozwolą na rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia we wcześniejszym terminie. W trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić przerwy w realizacji z uwagi na reprezentacyjny charakter obiektu. W takim przypadku termin realizacji może ulec zmianie. Przy czym termin realizacji zamówienia w zakresie odpowiedniej części zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert (patrz § 13 SIWZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c.1) Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem z należytą starannością, a w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących przebudowę lub remont wraz z pracami konserwatorskimi* na terenie obiektu zabytkowego, a każda z tych robót miała wartość co najmniej: a) dla części I: 750 000,00 zł brutto, b) dla części II: 850 000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wówczas wystarczy na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określonego powyżej (ppkt c.1), aby Wykonawca wykazał, że spełnia warunek w zakresie największej z nich. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych Ponadto Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w zakresie każdej części zamówienia oddzielnie. Przez „roboty budowlane” należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, remoncie obiektu budowlanego. Przez „obiekt zabytkowy” rozumieć należy nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przez ,,prace konserwatorskie’’ rozumieć należy działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań a powyższe działania prowadzone są przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.). c.2) Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej: 1) dla części I: a) jedną osobą wyznaczoną podczas realizacji zamówienia do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą wymagane prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która przez co najmniej 18-cie miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w myśl art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.), b) jedną osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która przez co najmniej 18-cie miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w myśl art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.). 2) dla części II: a) jedną osobą wyznaczoną podczas realizacji zamówienia do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą wymagane prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która przez co najmniej 18-cie miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w myśl art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.), b) jedną osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która przez co najmniej 18-cie miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w myśl art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji, o których mowa powyżej (ppkt c.2) przez jedną osobę. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wówczas wystarczy na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określonego powyżej (ppkt c.2), aby Wykonawca wykazał te same osoby/osobę w częściach, w których składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed udzieleniem zamówienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie każdej części zamówienia oddzielnie, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wówczas zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie każdej części zamówienia oddzielnie, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 1. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.4. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający samodzielnie pobierze dokumenty, o których mowa w ppkt 1.4 z ogólnodostępnych baz danych zamieszczonych na stronach internetowych odpowiedniego ministerstwa. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.). Poza odpisami z KRS lub CEIDG, o których mowa w zdaniu pierwszym, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności także innych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed udzieleniem zamówienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie każdej części zamówienia oddzielnie, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wówczas zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie każdej części zamówienia oddzielnie, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ; 2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ). 2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), tj. dokumenty określone w § 6 ust. 4 pkt 1 ppkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 SIWZ. 12. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zawierające: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - (wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz z zobowiązaniem wykonawca przedkłada dokument potwierdzający uprawnienia osoby podpisującej to zobowiązanie do reprezentowania tego podmiotu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) dla części I – 8 000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), 2) dla części II – 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, Bank BGK Oddział w Warszawie nr rachunku 07 1130 1017 0020 1473 8920 0002, z dopiskiem na przelewie: W tytule przelewu podać numer postępowania. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 4 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. W przypadku składania dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 2-5 mogą one być złożone przez wykonawcę osobiście w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście „D” lub przysłane pocztą na adres: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, w obu przypadkach z dopiskiem: >>Wadium do przetargu nieograniczonego pn. Remont tarasów w Rezydencji Prezydenta RP Zamek - Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle (Zamek Górny i Zamek Dolny) [sygnatura postępowania – ZP.CO-34/2020]<<, z tym zastrzeżeniem, że dokument ten musi wpłynąć do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. z treści gwarancji />oręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W zakresie każdej części zamówienia: 1. Wszystkie zmiany dotyczące przedmiotu Umowy dokonywane są w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, zgodnie z okolicznościami, o których mowa w art. 144 ustawy Prawa zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 2. Jeżeli dokumentacja opisująca przedmiot Umowy zostanie zmieniona lub uzupełniona, to Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania tych zmian w dokumentacji powykonawczej. 3. Poza przypadkami wskazanymi wprost w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących przypadkach: 1) Terminu realizacji Umowy: a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej, b) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, c) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:  wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu albo organu administracyjnego, czego nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,  konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych niemożliwych do określenia w chwili zawierania Umowy, d) jeżeli nastąpi konieczność zmian w innych szczególnych przypadkach niż wymienionych w lit. a) - c), e) jeżeli nastąpi opóźnienie przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, f) wstrzymania prac z przyczyn reprezentacyjnego charakteru obiektu (oficjalne wizyty państwowe i inne). W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a) - f) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności potwierdzony przez nadzór Zamawiającego. 2) Sposobu wykonania Umowy z uwagi na: a) zmiany osobowe:  zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się równoważnymi uprawnieniami, b) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu Umowy:  zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu Umowy,  zmiana zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych, jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,  zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy, przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 3) Płatności - zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich pozostałych zmian wprowadzanych przez strony do Umowy. 4) Pozostałych przypadków, tj.: a) rezygnacja przez Zamawiającego z części robót określonych w projekcie budowlanym (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót), b) wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji o dowolny okres, c) w wyniku okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które nie były znane przez Strony w dniu zawarcia umowy, mających wpływ na należyte wykonanie umowy, w trybie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), d) zmiany ceny w przypadku wprowadzenia nowych zobowiązań podatkowych, opłat, danin publicznych na dostawy będące przedmiotem zamówienia – w przypadku ustawowej zmiany podatku, opłat, danin publicznych lub wprowadzenia nowego zobowiązania podatkowego, opłat, danin publicznych. Wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany, e) dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 5) Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić od dnia wprowadzenia: a) nowych stawek podatku od towarów i usług, b) nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) nowych zobowiązań podatkowych, opłat i danin publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający, zgodnie z art. 8 ust. 2a w związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, udostępni opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) na wniosek każdego Wykonawcy ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie, przesłany na adres: zamowienia.co@prezydent.pl w zakresie, wybranej przez Wykonawcę części zamówienia (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ). W zakresie wybranej części zamówienia, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie opisu przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się o przekazanie ww. dokumentu na dowolną liczbę części zamówienia. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zwracali się do Zamawiającego o przekazanie ww. dokumentu w zakresie wybranej części zamówienia niezwłocznie po publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ. Link do zabezpieczonego hasłem dokumentu zostanie przesłany Wykonawcy na adres e-mail wskazany we wniosku przez wnioskodawcę, a hasło będzie przekazywane SMS-em na numer telefonu również podany przez wnioskodawcę we wniosku, w zakresie wybranej części zamówienia oddzielnie. Wykonawca pobiera dokument poprzez przesłany link.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca pobiera dokument poprzez przesłany link. Wniosek musi być podpisany przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). Podpis osoby uprawnionej musi umożliwiać identyfikację osoby podpisującej tj. musi być czytelny, z którego, można odczytać imię i nazwisko podpisującego lub podpis złożony wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej. Wraz z wnioskiem Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że przekazany opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) – zawierający informacje poufne i newralgiczne z punktu widzenia Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zostanie wykorzystany przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w celu złożenia oferty lub realizacji zamówienia oraz Wykonawca niezwłocznie po osiągnięciu powyższego celu usunie (skasuje/zniszczy) w sposób nieodwracalny wszystkie kopie ww. dokumentu, jak również nie będzie przekazywał jej podmiotom trzecim, a u Wykonawcy dostęp do tego dokumentu będą miały wyłącznie osoby zaangażowane do przygotowania oferty lub realizacji zamówienia. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do udzielania przez Zamawiającego odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli będą one zawierały informacje poufne i newralgiczne. Odpowiedzi te zostaną przekazane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom, którym został przekazany powyższy dokument, (jak również złożyli wnioski wraz ze stosownymi oświadczeniami o zachowaniu w poufności ww. dokumentu). Wykonawcy, którzy złożą wnioski o udostępnienie Załącznika nr 2 do SIWZ, po udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące ww. dokumentu, otrzymają te odpowiedzi wraz z tym dokumentem, tj. Opisem przedmiotu zamówienia. Oferta Wykonawcy w danej części zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie wystąpił z wnioskiem o przekazanie Załącznika nr 2 do SIWZ w danej części w sposób opisany powyżej. W przypadku podmiotów, które wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne jest odrębne złożenie wniosku o udostępnienie wyżej wymienionego dokumentu przez każdy podmiot zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia lub złożenie wspólnego wniosku zawierającego wszystkie podmioty zamierzające wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25.01.2021, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia dla cz. I jest wykonanie Remontu tarasów w Rezydencji Prezydenta RP Zamek - Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle (Zamek Górny i Zamek Dolny) obejmującego niżej wymienione Zadania: 1) Część I: a) Remont tarasu na I piętrze (nad kuchnią) w Zamku Górnym (dalej zwane ,,Zadanie A’’), b) Remont tarasu na parterze (nad basenem) w Zamku Górnym (dalej zwane ,,Zadanie B’’), c) Remont balkonu nad wejściem głównym wraz ze spocznikiem wejściowym na parterze w Zamku Górnym (dalej zwane ,,Zadanie C’’).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi20,00
Termin realizacji dla Zadania A i Zadania B10,00
Termin realizacji dla Zadania C10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia (liczony dla każdej części zamówienia oddzielnie) w zakresie: Część I: a) Dla Zadania A – do 140 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, b) Dla Zadania B – do 140 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, c) Dla Zadania C – do 100 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.


Część nr: 2Nazwa: Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia dla cz. II jest wykonanie Remontu tarasów w Rezydencji Prezydenta RP Zamek - Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle (Zamek Górny i Zamek Dolny) obejmującego niżej wymienione Zadania: Część II: a) Remont tarasu na elewacji północnej przy budynku głównym i tarasu skrzydła bocznego wraz ze schodami zewnętrznymi w Zamku Dolnym (dalej zwane ,,Zadanie D’’), b) Remont spocznika wejścia głównego wraz ze schodami zewnętrznymi oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych w Zamku Dolnym (dalej zwane ,,Zadanie E’’).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi20,00
Termin realizacji dla Zadania D i Zadania E20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia (liczony dla każdej części zamówienia oddzielnie) w zakresie: Część II: a) Dla Zadania D – do 100 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, b) Dla Zadania E – do 100 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły