Zasypanie części pomieszczeń piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału oraz zamurowanie pomieszczeń piwnicznych pod budynkiem Domu Studenckiego nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie

Ogłoszenie dodano: 01.01.2021

Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów, 70-310 Szczecin (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Szczecin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 18.01.2021, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Zasypanie części pomieszczeń piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału oraz zamurowanie pomieszczeń piwnicznych pod budynkiem Domu Studenckiego nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32058816100000, ul. Al. Piastów  17 , 70-310  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 449 4916, , e-mail dzp@zut.edu.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zut.edu.pl (ścieżka dostępu na wskazanej stronie: Biznes → Przetargi – zakupy → Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 30 tysięcy euro → Roboty budowlane → treść ze wskazaniem niniejszego postępowania)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pod rygorem nieważności oferta podlega złożeniu wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej
Adres:
Kancelaria Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17, pok. 127 b

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zasypanie części pomieszczeń piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału oraz zamurowanie pomieszczeń piwnicznych pod budynkiem Domu Studenckiego nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie
Numer referencyjny: ZP/SOS/489/2020/P
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części podziemnych budynku polegająca na zasypaniu części pomieszczeń piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału (poza obrysem budynku) oraz zamurowaniu pomieszczeń piwnicznych pod budynkiem Domu Studenckiego nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy 55 w Szczecinie. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wymagają prowadzenia w oparciu o pozwolenie na budowę (Zamawiający uzyskał prawomocną decyzję ze wskazanym pozwoleniem). 3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe do wykonania po stronie Wykonawcy, związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowanych z niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: 1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robot budowalnych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia; 2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej oraz kierownika robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej (jedna osoba), przy czym obowiązki kierownika branży ogólnobudowlanej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcję kierownika budowy; 3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z operatem geodezyjnym; 4) Wykonanie robót związanych z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja, itp.); 5) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6) Udzielenie Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach niniejszego zamówienia roboty budowlane, jak również wbudowane, zainstalowane lub w inny sposób zastosowane przy wykonaniu tych robót materiały, urządzenia i wyroby budowlane; 7) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 4. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający - stosownie do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 8a lit c) ustawy PZP – podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, określa SIWZ. 5. Wykonanie części niniejszego zamówienia dopuszczalne jest również w ramach podwykonawstwa. 6. Szczegółowo opis robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (w tym rodzaj i zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia oraz dokładną ich lokalizację), jak też szczegółowo rodzaj i zakres (w tym rozmiar) leżących po stronie Wykonawcy świadczeń dodatkowych składających się (obok robót budowlanych) na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich realizacji, w tym – w wykonaniu art. 36 ust. 8a lit a) i b) ustawy PZP - środki dokumentowania i kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak też sankcji umownych z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także szczegóły dotyczące korzystania z podwykonawstwa przy wykonywaniu niniejszego zamówienia - zawiera SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45100000-8
45262300-4
45262500-6
45450000-6
45320000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 100
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegając wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP, posiadają jednocześnie zdolność zawodową (niezbędne doświadczenie) do wykonania niniejszego zamówienia. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 2 i 3 poniżej w niniejszej sekcji, Zamawiający uzna wskazany w niniejszym ustępie warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wykonanie minimum dwóch robót budowlanych (każda zwana dalej jako „ROBOTA” a obie „ROBOTAMI”), spełniających dodatkowo następujące cechy: 1) Każda z dwóch ROBÓT była prowadzona na podstawie odrębnie zawartej umowy i w ramach tej umowy została wykonana (zakończona) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie); 2) Każda z dwóch ROBÓT, o których mowa w pkt 1) powyżej miała na celu przebudowę, remont lub innego rodzaju modernizację w odniesieniu do budynku przeznaczonego (przynajmniej na moment ukończenia ROBÓT) do pracy lub zamieszkania przez ludzi; 3) Jedna z dwóch ROBÓT, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej była wartości nie mniejszej niż równowartość 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), a druga o wartości nie mniejszej niż równowartość 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Przez wskazane w niniejszym punkcie wartości ROBÓT Zamawiający rozumiał będzie kwotę stanowiącą cenę zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu umowy o wykonanie tej ROBOTY pomniejszoną o podatek VAT (tym samym wskazane wyżej kwoty: sto pięćdziesiąt tysięcy i sto tysięcy złotych są wartościami netto, tj. bez podatku VAT). 4) Każda z dwóch ROBÓT, o których mowa w pkt 1) – 3) powyżej została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona 2. Z zastrzeżeniem wyjątku dopuszczonego w ust. 3 pkt 1) poniżej w niniejszej sekcji obie ROBOTY wymagane na podstawie ust. 1 niniejszej sekcji muszą być ROBOTAMI wykonanymi przez Wykonawcę, z tym że w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) konieczne jest wykazanie faktu wykonania tych dwóch ROBÓT przez jednego (tego samego) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Stosownie do postanowień art. 22a ust. 1 ustawy PZP Wykonawca - w celu potwierdzenia spełniania wskazanego w ust. 1 powyżej w niniejszej sekcji warunku udziału w niniejszym postępowaniu - może polegać na zdolnościach zawodowych innego podmiotu (dalej zwanego PODMIOTEM TRZECIM) niezależnie od łączących Wykonawcę z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że Wykonawca taki udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania będzie dysponował niezbędnymi zasobami PODMIOTU TRZECIEGO, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. W takim przypadku wymagane będzie również spełnienie następujących warunków łącznie: 1) ROBOTY wymagane w ust. 1 powyżej w niniejszej sekcji będą ROBOTAMI wykonanymi przez ten PODMIOT TRZECI, przy czym obie ROBOTY wymagane w ust. 1 niniejszej sekcji muszą być ROBOTAMI, które zostały wykonane przez jeden (ten sam) PODMIOT TRZECI; 2) PODMIOT TRZECI, na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 1 powyżej w niniejszej sekcji warunku udziału w niniejszym postępowaniu musi być tym podmiotem (PODMIOTEM TRZECIM), który (w szczególności jako podwykonawca Wykonawcy) zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia (powyższe nie wyklucza jednak współudziału Wykonawcy z PODMIOTEM TRZECIM w realizacji zamówienia, przy czym realizacja zamówienia przez PODMIOT TRZECI musi być realna, w szczególności wykonywane przez PODMIOT TRZECI roboty budowlane z niniejszego zamówienia muszą mieć charakter kluczowy i dominujący); 3) W stosunku do PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej, na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu nie będą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy PZP. 4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia określony powyżej w niniejszej sekcji warunek udziału w postępowaniu. 5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami powyższymi, wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz wykazanie spełnienia określonego stosownie do ust. 2 – 4 niniejszej sekcji warunku udziału w niniejszym postępowaniu (jak też badanie i ocena Zamawiającego w tych sprawach) nastąpi zgodnie z właściwymi dla nich przepisami ustawy PZP oraz z uwzględnieniem postanowień działu VII SIWZ (w tym na podstawie wskazanych tam dokumentów).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Od Wykonawcy oferty najwyżej ocenionej w niniejszym postępowaniu wymagane będą do złożenia, na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym jednak niż 5 dni), następujące dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające, że Wykonawca ten spełnia określony w sekcji III.1.3) warunek udziału w niniejszym postępowaniu: 1) Wykaz (oświadczenie Wykonawcy) ze wskazaniem dwóch robót budowlanych (ROBÓT), wymaganych na podstawie ust. 1 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia, z podaniem w nim w odniesieniu do każdej z tych dwóch ROBÓT jej rodzaju, wartości, daty wykonania (ukończenia), miejsca wykonania, a także podmiotu/podmiotów, na rzecz których każda z tych ROBÓT została wykonana. Wyżej wskazane informacje będą wymagały podania w wykazie w takim zakresie, aby pozwalało to Zamawiającemu potwierdzić spełnianie wymogów określonych ust. 1 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia, z wyjątkiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4) w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia o należytym wykonaniu ROBÓT, które to informacje podlegają wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2) poniżej 2) Dowody określające, że wymagane ROBOTY z WYKAZU spełniają wymóg określony w 1 pkt 4) w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia. Takimi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej; 3) Zamiast wskazanych w pkt 2) powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie roboty/robót budowlanych, wystawionych przez podmiot/podmioty, na rzecz których roboty te były wykonywane – Wykonawca może przedstawić również inne dokumenty, przy czym tyko wtedy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej. Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia ww. obiektywnej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie ww. pkt 2) niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy. Szczegóły wezwania w sprawie powyższych dokumentów podaje SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który, stosownie do uprawnienia wskazanego w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (ust. 3 tam wskazany) w dokumentach składanych wraz z ofertą wskazał, iż polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonego w ust. 1 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia, obowiązany będzie również przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą dowód/dowody, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego PODMIOTU TRZECIEGO, w szczególności zobowiązanie danego PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. Przedkładane Zamawiającemu - w wykonaniu postanowień powyższych niniejszego ustępu dokumenty powinny uwzględniać, iż oczekiwanym przez Zamawiającego celem ich przedłożenia jest wykazanie (udowodnienie), że Wykonawca ten na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie miał zagwarantowany rzeczywisty (realny) dostęp do posiadanych przez PODMIOT TRZECI zasobów (zdolności) oraz, że zdolności te, poprzez zaangażowanie danego PODMIOTU TRZECIEGO do realizacji Umowy o zamówienie z niniejszego przetargu w sposób i w zakresie dla niego wymaganym w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (wskazany tam ust. 3 pkt 2), umożliwią Wykonawcy należyte wykonanie niniejszego zamówienia. Po otwarciu ofert, w terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy PZP, tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP każdy Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami, o których mowa w § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) Gwarancjach bankowych; 3) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089); 5) W pieniądzu, wpłaconym przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie Nr rachunku: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 z zalecanym dopiskiem według następującego wzoru: wadium w przetargu ZP/SOS/489/2020/P 3. Pod rygorem odrzucenia oferty wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wadium musi być wniesione na czas nie krótszy niż termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu uważać się będzie za wniesienie z chwilą kiedy kwota wadium znajdzie się (zostanie uznana na) rachunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej. 5. Treść uprawnień Zamawiającego wynikająca z dokumentu wadium wniesionego w formach wskazanych w ust. 2 pkt 1) – 4) powyżej w niniejszej sekcji musi wskazywać na niniejsze postępowanie i umożliwiać spieniężenie wadium na pełną kwotę, bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (dopuszcza się również wymaganie zgłoszenia żądania w formie pisemnej) w terminie związania ofertą, przy zajściu przynajmniej jednej z okoliczności wskazanych w ust. 6 i 7 poniżej w niniejszej sekcji. Jeżeli dokumenty wadium wniesionego w formach wskazanych w ust. 2 pkt 1) – 4) niniejszego działu sporządzone są w języku innym niż polski, należy do nich dołączyć ich tłumaczenie na język polski. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania Umowy o zamówienie na warunkach określonych w jego ofercie; 2) Wykonawca nie wniósł, wymaganego na podstawie działu XIV SIWZ, zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Umowy o zamówienie); 3) Zawarcie z Wykonawcą, którego oferta została wybrana Umowy o zamówienie stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy. 7. Niezależnie od postanowień ust. 6 powyżej, Zamawiający, na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień ust. 6 i 7 powyżej, Zamawiający zwróci Wykonawcy wadium wniesione w niniejszym postępowaniu na podstawie i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy PZP. 9. Postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie również w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, z tym, że termin do wniesienia wadium określi Zamawiający w żądaniu do ponownego wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Wysokość kary umownej20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia działu XVI SIWZ (oraz jeden z jej załączników jakim jest Wzór Umowy)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18.01.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Mając na względzie, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP (zdanie pierwsze) Zamawiający określa zakres wskazanego tam oświadczenia – wskazane w sekcji III.3) ogłoszenia oświadczenie podlega złożeniu w zakresie dla niego określonym w SIWZ (na okoliczność niepodlegania wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP oraz spełnienia warunków udziału w niniejszym postepowaniu określonych w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia. Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Wykonawcę, który składa oświadczenie. Nadto zaleca się również, aby w dokumencie zawierającym wskazane oświadczenie podać informację, czy składający je Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem. W przypadku, gdy spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu określonych w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia jest wykazywane powołaniem się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO – oświadczenie, o którym mowa powyżej będzie zawierać informacje o tym PODMIOCIE TRZECIM dotyczące jego tożsamości, że podmiot ten jest wykonawcą ROBÓT, o których mowa w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (wskazany tam ust. 1) oraz, że PODMIOT TRZECI nie podlega wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy PZP Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) Ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą polską ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację, o której mowa w art. 36 ustawy PZP (dokument główny oraz jego załączniki), właściwą dla trybu otwartego przyjętego w niniejszym postępowaniu, tj. przetargu nieograniczonego. Wskazany w sekcji II.8) niniejszego ogłoszenia termin wykonania zamówienia jest terminem maksymalnym obejmującym ukończenie całości robot budowlanych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też innych świadczeń wskazanych we SIWZ (jej załączniku, którym jest Wzór Umowy), jako warunek końcowego odbioru tych robót. Dalsze szczegóły w zakresie terminu wykonania zamówienia podaje SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły