Usunięcie nielegalnych składowisk odpadów z wyrobisk górniczych powstałych w miejscowości Bęczków

Ogłoszenie dodano: 01.01.2021

Zamawiający: Gmina Górno, Górno, 26-008 Górno (Świętokrzyskie)

Miejsce: Górno

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.01.2021, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 29.03.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Górno: Usunięcie nielegalnych składowisk odpadów z wyrobisk górniczych powstałych w miejscowości Bęczków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Górno, krajowy numer identyfikacyjny 29101007900000, ul. Górno  169 , 26-008  Górno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 023 018, e-mail gmina@gorno.pl, faks 413 023 009.
Adres strony internetowej (URL): www.gorno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.gorno.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gorno.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat, Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, Pokój nr 22 (I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie nielegalnych składowisk odpadów z wyrobisk górniczych powstałych w miejscowości Bęczków
Numer referencyjny: IR.271.1.24.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie nielegalnych składowisk odpadów z trzech wyrobisk górniczych powstałych na terenie działki o nr ewid. 1135 w miejscowości Bęczków, gm. Górno. Wyrobiska, powstałe po nielegalnym wydobyciu piasku. W wyrobiskach znajdują się odpady takie jak: części samochodowe (m.in. zderzaki, opony, części karoserii), odpady budowlane (gruz, styropian, armatura łazienkowa), meble ogrodowe, elementy stolarki okiennej i drzwiowej, worki foliowe, plastikowe rury kanalizacyjne, palety, ścinki gąbki tapicerskiej, spalone gumowe elementy samochodowe, sznurki. Wyrobisko nr 1 posiada wymiary ok. 30m x 9,5m i głębokości ok. 4m, na dnie wyrobiska zgromadzone są odpady różnego rodzaju. Wyrobisko nr 2 znajduje się w odległości ok. 6 m, w kierunku południowym, za wyrobiskiem nr 1. W wyrobisku znajdują się odpady takie jak: części samochodowe m.in. zderzaki, opony, części karoserii, odpady budowlane typu gruz, styropian, armatura łazienkowa, meble ogrodowe, elementy stolarki okiennej i drzwiowej, worki foliowe, plastikowe rury kanalizacyjne, porośnięte składowiska ziemi, palety, ścinki gąbki tapicerskiej, spalone gumowe elementy samochodowe jak również odpady niebezpieczne – płyty azbestowe. Wyrobisko to posiada wymiary ok. 50 m x ok.11m i głębokości ok. 4m. Wyrobisko nr 3 znajduje się w odległości ok. 30m na południe od wyrobiska nr 2. Wyrobisko to posiada wymiary ok. 20m x ok.11m i głębokości ok. 3m oraz świeże ślady wydobycia kopaliny. 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o każdym dniu prowadzenia prac najpóźniej w dniu prowadzenia tych prac, lecz przed ich rozpoczęciem oraz przedstawienia harmonogramu prac aktualizowanego cotygodniowo. 2. Dojazd do wyrobisk z drogi gminnej nieutwardzonej. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zorganizować dojazd do miejsc wyrobisk. 3. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia nieruchomości w stanie zastanym. Powyższy zapis nie dotyczy miejsc składowisk odpadów przewidzianych do wywiezienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do fotograficznego dokumentowania prowadzonych prac (przed, w trakcie oraz po oczyszczeniu każdego z wyrobisk oraz terenu sąsiadującego z wyrobiskami). 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu karty przekazania odpadów z systemu BDO. 6. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia. Szczegółowe wymagania dla pojazdów: - pojazdy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu, - konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, - pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, - na koniec każdego dnia roboczego pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej, - pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu). 7. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi płatnością końcową niezależnie od ilości zebranych odpadów. 8. UWAGA: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający sugeruje dokonanie wizji w terenie w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką terenu uwzględniającą m.in. możliwości sprzętowe Wykonawcy

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
6

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże ze dysponuje: a) aktualnym zezwoleniem na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) aktualnym wpisem do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) c) aktualnym wpisem do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Górno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 3.2a) – jeżeli wykonawca polega zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) koncesji, zezwolenia licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U.2020.797 z późn. zm.) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego z wyjątkiem 3.1.a), gdzie wykonawca nie może polegać na zdolnościach innych podmiotów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Ewentualna zmiana może być spowodowana: 1) dostosowaniem zamówienia do zmieniających się przepisów prawnych; 2) zmianą liczby nieruchomości w ilości przekraczającej 20% stanu z okresu złożenia po raz pierwszy deklaracji właścicieli posesji zamieszkałych, z których wywożone są odpady, 3) w przypadku podpisania porozumień gminnych z użytkownikiem regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 2. Zmiana warunków umowy może terminu obowiązywania lecz tylko w sytuacjach opisanych powyżej. 3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający zgodnie z art. 144 Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 5. W przypadku konieczności zmiany ceny, o której mowa w ustępach 1 i 2 jej ustalenie następować będzie w oparciu o warunki oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 6. W przypadku zmian określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP dotyczących: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 5 umowy, może ulec odpowiednim zmianom. 6.1. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust 6., Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 6.2. Zmiana będzie dopuszczalna wówczas, gdy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających np. podatek VAT, wysokość płacy minimalnej, wysokość składek ZUS, strona umowy zwróci się do drugiej strony z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. UWAGA: Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zmiana stawki podatku VAT, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiana składek na ubezpieczenie zwiększają koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy. Należy nadmienić, iż zmiana wynagrodzenia czy zmiana składek na ubezpieczenie nie wpływa automatycznie na zwiększenie kosztów – nie determinuje bowiem automatycznie podmiotu do podwyższenia wysokości wynagrodzeń wyższych niż minimalne. Zatem dopiero po wykazaniu wpływu powyższych czynników na zwiększenie kosztów Wykonawcy zaistnieją podstawy do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy. Jednakże należy tez zwrócić uwagę, że jedynym wyznacznikiem co do sposobu realizowania tego obowiązku jest nazwanie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy „odpowiednimi”, co oznacza, że zmiany te nie muszą automatycznie zmieniać całych kwot wzrostu kosztów realizacji zamówienia w przypadku zmiany: stawki podatków od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i przekładać się na wzrost wynagrodzenia. Koszty te mogą być proporcjonalnie rozkładane na strony umowy w sprawie zamówienia publicznego w drodze aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły