Utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród Bobrzański w 2021 r.

Ogłoszenie dodano: 01.01.2021

Zamawiający: Gmina Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego, 66-010 Nowogród Bobrzański (Lubuskie)

Miejsce: Nowogród Bobrzański

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.01.2021, godzina: 13:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 09.02.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Nowogród Bobrzański: Utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród Bobrzański w 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogród Bobrzański, krajowy numer identyfikacyjny 97077075980001, ul. ul. Słowackiego  11 , 66-010  Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 290 962, e-mail now.bobrz.um@post.pl, faks 683 276 663.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.nowogrodbobrz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.nowogrodbobrz.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród Bobrzański w 2021 r.
Numer referencyjny: GKZ.271.1.18.2020.MK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie nie zostało podzielone na części. 2. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie miasta Nowogród Bobrzański w 2021 roku na obszarach określonych poniżej. Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie: · Bieżące utrzymanie w czystości działek o łącznej powierzchni 60887 m2 określonych w tabeli nr 1 i 2. W zakresie obejmującym bieżące utrzymanie w czystości polega na zebraniu (poprzez zamiecenie, ręczne zebranie, usunięcie darni itp.) odpadów zalegających na ww. obszarach. Przy oczyszczaniu chodników Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wykonania prac związanych z usuwaniem trawy i innych roślin przy krawężnikach oraz usuwania śmieci i piasku gromadzącego się przy krawężnikach. Cena winna obejmować wykonanie ww. czynności. · Bieżące odśnieżanie i zwalczanie śliskości w okresie zimowym powierzchni działek określonych w tabeli nr 1 i 2. W razie wystąpienia opadów śniegu i śliskości powierzchni chodników, targowiska, Zleceniobiorca winien niezwłocznie przystąpić do usunięcia śniegu, skucia lodu oraz posypania chodników środkami likwidującymi śliskość. Wykonanie tego obowiązku będzie wymagane w razie wystąpienia zjawiska niezależnie od dnia tygodnia w którym ww. zjawiska wystąpią, również w dni ustawowo wolne od pracy. Zakładany czas na odśnieżenie i usunięcie śliskości z chodników nie może przekroczyć 2 godzin od wystąpienia zjawiska śliskości. · Jesienne wygrabianie liści wraz z ich wywozem i zagospodarowaniem z powierzchni działek określonych w tabeli nr 1 i 2. · Opróżnianie koszy rozstawionych na terenie ulic, parków i placów zabaw na terenie gminy Nowogród Bobrzański oraz zbieranie odpadów zlokalizowanych wokół koszy- co najmniej 1 raz na tydzień. Wykaz koszy stanowi załącznik nr 3. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy opróżnienie koszy wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich w promieniu 3 metrów od pojemnika, załadownie, transport i przekazanie do zagospodarowania zebranych odpadów. Tabela nr 1. Nowogród Bobrzański Dolny: Tabela nr 2. Nowogród Bobrzański Górny Wykaz koszy ulicznych objętych usługą: Kosze uliczne do opróżniania Nowogród Bobrzański Górny 1) targowisko szt. 2 2) przystanek PKS szt. 5 3) ul. 9 Maja szt. 3 4) ul. Polna szt. 5 5) ul. Zamkowa schodki szt. 2 6) ul. Zamkowa szt. 1 7) ul. Zamkowa (plac zabaw) szt. 10 8) ul. Słowackiego szt. 1 9) k. kościoła Św. Bartłomieja +park szt. 5 /blisko rynek/ 10) ul. Kościelna szt. 1 /blisko młyńska/ 11) ul. Młyńska szt. 2 12) ul. Zielonogórska (przystanek PKS) -1 szt. 13) ul. Wąska szt. 1 14) ul. Kościuszki 37 szt. 1 (przystanek PKS) 15) ul. Witosa- park- 5 szt. 16) Przystanek autobusowy (Klępina leśniczówka)- 1 szt. /DK27/ 17) Przystanek autobusowy (skrzyżowanie Kaczenice-Krzewiny)- 1 szt. /DK27/ 18) Przystanek autobusowy (ul. Witosa)- 1 szt. Kosze uliczne do opróżniania Nowogród Bobrzański Dolny 1) Pl. Wolności szt. 8 2) ul. Dąbrowskiego szt. 3 3) ul. Nad Bobrem szt. 4 4) ul. Nadbrzeżna PKS szt. 2 5) ul. Żarska plac zabaw szt. 2 6) ul. Kupiecka szt. 2 7) ul. Lipowa szt. 1 8) k. cmentarza ul. Piaskowa szt. 1 9) ul. Piaskowa park szt. 2 /blisko cmentarz/ 10) ul. Winiary-Dolina Zielona szt. 1 11) ul. Szkolna- Winiary (ciąg pieszy) szt. 1 12) ul. Konopnicka szt. 2 13) ul. Pocztowa pl. zabaw szt. 1/blisko cmentarz/ 14) ul. Pocztowa (chodnik) szt. 2 + za budynkiem nr 2 szt.1 15) ul. Nadbrzeżna szt. 2 16) ul. Miodowa /miejsca parkingowe/ szt. 2 17) ul. Grabowa szt. 1 18) ul. Grunwaldzka szt. 1 /zatoka autobusowa/ 19) ul. Nowowiejska szt. 1 /tunel pod nasypem kolejowym/ 20) ul. Kościelna szt. 1 21) ul. Nadbrzeżna szt. 1 /Bulwar nad rzeką/ 22) ul. Leśna szt. 1 /plac zabaw/ Kosze uliczne do opróżniania przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów: 1) ul. Dąbrowskiego – przy ZGKiM Sp. z o.o. 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim 3) Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim: a) ul. Szkolna b) ul. Kościuszki 4) Plac Zabaw- ul. Żarska 5) Plac Zabaw- ul. Zamkowa 6) ul. Rynek 7) Szkoła Podstawowa w Niwiskach 8) świetlica wiejska w Drągowinie 9) ul. Nadbrzeżna w Nowogrodzie Bobrzańskim /przystanek autobusowy/ 10) ul. Pocztowa 7 /MGOKSiR/

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90620000-9
90630000-2
90513200-8
90700000-4
90700000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 15.01.2021   lub zakończenia: 31.12.2021
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
15.01.2021 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Wykonawca przedstawia także ww. oświadczenie dotyczące tych podmiotów. Brak podstaw do wykluczenia z przesłanki opisanej w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy pzp Wykonawca potwierdza składają bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z załączeniem dowodów potwierdzających, że występujące w postępowaniu powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie o przynależności/barku przynależności do grupy kapitałowej musi zostać złożone w oryginale. Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą będą zobowiązani do ponownego złożenia w/w oświadczenia. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
nie dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosun-ku do treści umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli wy-stąpi co naj-mniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana ob-owiązującego prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia), aktów prawa miejscowego bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Gminie Nowogród Bobrzański (uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia, decyzje Burmistrza Nowogród Bobrzańskiego itp.) lub powiecie zielo-nogórskim; 2) ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług (VAT); 3) wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wy-niku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcanie spółek); 4) nastąpi zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, a także objęcie podwy-konawstwem części robót niewskazanych uprzednio w ofercie. 5) Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania usług podwyko-nawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowią-cych przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnienia lub zwłoki w reali-zacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 6) Dopuszcza się zmianę terminu rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku braku moż-liwości jej zawarcia przed 15.01.2021 r.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły