Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej na rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchomie"

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Gmina Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego, 77-133 Tuchomie (Pomorskie)

Miejsce: Tuchomie

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 12.01.2021, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 09.02.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Tuchomie: Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej na rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchomie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuchomie, krajowy numer identyfikacyjny 77097959400000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  16 , 77-133  Tuchomie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 215 040, e-mail ref-gosp@tuchomie.pl, faks 598 215 056.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.tuchomie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.tuchomie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty albo części ofert sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.
Adres:
Gmina Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pokój nr 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej na rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchomie"
Numer referencyjny: RG.271.2.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest "Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej na rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchomie" Zakres obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji budowlano projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Tuchomiu. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Tuchomie przy ul. Słonecznej 7, 77-133 Tuchomie (działki nr 739/1, 8/16 obręb Tuchomie). Obsługuje ona miejscowości: Ciemno, Modrzejewo, Piaszno, Tągowie, Tuchomie i Tuchomko, które zamieszkuje 2617 osób. Jest to oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna pracująca metodą osadu czynnego. Średnia projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 200 m3 / dobę, z możliwością przekroczeń do 240 m3/d, a jej projektowana średnia wydajność to 1044 RLM . Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kamienica poprzez rów melioracyjny. Rzeka Kamienica stanowi dopływ rzeki Słupi. Oczyszczalnia ścieków Tuchomie posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych do rzeki Kamienica, której przepustowość wynosi 220 m3/d. Projekt Aglomeracji przewiduje zwiększenie przepustowości do 350 m3/d oraz wydajności do 2500 RLM. W okresie ulewnych deszczy dobowy przepływ wynosi nawet do 300m3/d, w wyjątkowych sytuacjach nawet do 450m3/d. Natomiast rzeczywiste obciążenie oczyszczalni ścieków wynosi około 2015 RLM. RLM zgodnie z zapisami aglomeracji to 2034. Ponadto "Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków" ma przewidywać również przyłączenie miejscowości Kramarzyny oraz Trzebiatkowa, które zamieszkuje 1114 osób. Gmina Tuchomie posiada dokumentację na budowę dwóch zbiorników retencyjnych, którą należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji na rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków ma uwzględniać rozbudowę istniejącej oczyszczani ścieków celem zwiększenia jej przepustowości, zapewniając właściwe funkcjonowanie całego układu technologicznego oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków powyżej 2000 RLM, spełniając wszystkie wymogi w zakresie obowiązujących przepisów. Zakres rozbudowy i modernizacji obejmuje również m.in. stację odwadniania osadów, stację zagęszczania osadów, stację natleniania ścieków, kraty do zbierania skratek oraz piaskowniki. Technologia ma również zapewnić instalację do kompostowania osadów ściekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków. Modernizacja ma przewidywać technologię związaną z przyjmowaniem osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych, automatykę kontroli pracy oczyszczalni ścieków z możliwością zdalnej wizualizacji. • Na opracowanie w/w dokumentacji składa się: a. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych - 4 egz. b. Opracowanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót - 2 egz. c. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. d. Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli zajdzie taka konieczność e. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia – jeżeli zajdzie taka konieczność. f. Decyzji w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu – jeżeli wyjdzie taka konieczność. g. Inne decyzje / uzgodnienia wymagane przepisami prawa. h. Uzyskanie w imieniu Gminy Tuchomie pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia robót budowlanych. • Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie. • Wykonawca w ramach opracowywanych dokumentacji projektowych wykona wszelkie dokumenty wymagane obowiązującym prawem i niezbędne do późniejszej prawidłowej realizacji inwestycji. • Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami prawa budowlanego wszelkich opinii i uzgodnień wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia robót budowlanych • Wykonawca we własnym zakresie przygotuje i złoży kompletne wnioski o wydanie niezbędnych decyzji: pozwoleń wodno-prawnych, wypisu i wyrysu z mpzp oraz inne wymagane przepisami prawa. • Część obszaru jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. • W razie wystąpienia zastrzeżeń i uwag Starostwa Powiatowego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia dokumentacji o w/w zastrzeżenia i uwagi. • Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz wszelkich niezbędnych dokumentów w celu wykonania w/w dokumentacji. • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i uzgodnieniem dokumentacji ponosi projektant. • Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu wraz z oświadczeniem, że dokumentacja ta jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. • Dokumentacja ma spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi oraz posiadać będzie komplet wymaganych uzgodnień i opinii. • Zamawiający stara się o dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji ze środków UE. • Dokumentację należy złożyć w formie papierowej a także w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym. • Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego własność majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowo - kosztorysowych, stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. • Przeniesienie własności autorskich praw majątkowych do projektu następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony, w ramach wynagrodzenia ustalonego momencie przekazania dokumentacji projektowej. • Przeniesienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji projektowej będzie jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na Gminę Tuchomie. • Wykonawca oświadczy, że prawo do przeniesienia własności praw majątkowych we wskazanym wyżej zakresie posiada i że nie podlega ono żadnym ograniczeniom i obciążeniom. • Przedmiotowa dokumentacja projektowa ma być zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym. m.in. w dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis przedmiotu nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne wyżej opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone parametry techniczne. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa. Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania wynikające z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 1) Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załączniku do niniejszej specyfikacji. 2) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: a) Przygotowaniu dokumentów, wniosków. - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy. 3) Wykonawca oświadczy Zamawiającemu, że zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę / przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę zatrudnionego pracownika, w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w pkt 2) W przypadku gdy dany zakres robót ma być wykonywany przez Podwykonawcę, oświadczenie / poświadczoną za zgodność z oryginałem kopia umowy, o którym/ch mowa powyżej, obowiązany jest złożyć Podwykonawca. Oświadczenie / poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy mają być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanych pracowników i art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Zamawiający ma prawo zlecić odpowiednim służbom kontrolę w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności wskazanych w pkt 2) 5) W przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby, że Wykonawca lub podwykonawca nie spełnienia wymogu w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę do wykonania czynności wskazanych w pkt. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną (określoną we wzorze umowy – zał. do SIWZ nr 4), na podstawie negatywnej kontroli odpowiednich służb.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 340
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie brak podstaw wykluczenia. 3) Potwierdzenie wniesienia wadium 4) Dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpisy do występowania w imieniu wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionego/ych przedstawiciela/i a w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum / spółka cywilna) - każdego z wykonawców występujących wspólnie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - jeżeli dotyczy. 2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp należy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z tym, że w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 1.500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Bytowie nr konta 68 9321 0001 0000 1821 2000 0050 z adnotacją: "wadium - Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej na rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchomie" 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wniosek z propozycją zmiany treści umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 1) Zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy, z tym, że termin realizacji zadania może ulec przedłużeniu nie więcej niż o czas trwania okoliczności wymienionych poniżej: a) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych usług (zamiennych), których wykonanie powoduje przesunięcie terminu końcowego zakończenia przedmiotu zamówienia. b) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów (decyzji, uzgodnień, zezwoleń, opinii, dokumentów wynikających z przepisów prawa), brak możliwości uzyskania dokumentów pomimo złożenia kompletnych wniosków (decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń,), następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu), wprowadzenia istotnych zmian przepisów prawnych. c) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, d) zmian przedmiotu zamówienia wynikającego z okoliczności które uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu umowy. 2) Zmiany osób wskazanych w § 3 niniejszej umowy. 3) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 4) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją umowy, 5) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 6) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 8) Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy prawo zamówień publicznych; 9) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za zgodnym porozumieniem Stron. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Zmiany mogą być wprowadzone przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły