Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli w Polkowicach w podziale na części 1 i 2

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Gmina Polkowice, Rynek, 59-100 Polkowice (Dolnośląskie)

Miejsce: Polkowice

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.01.2021, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Polkowice: Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli w Polkowicach w podziale na części 1 i 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Polkowice, krajowy numer identyfikacyjny 390647618, ul. Rynek  1 , 59-100  Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76/847-41-26, , e-mail aromanska@ug.polkowice.pl, , faks 076 72 46 780.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.polkowice.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.polkowice.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.polkowice.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Polkowice. ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, Kancelaria - pok. nr 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli w Polkowicach w podziale na części 1 i 2
Numer referencyjny: ZP.271.84.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Nazwa zadania: . „Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli w Polkowicach w podziale na części 1 i 2”. Część 1: „Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola miejskiego nr 2 w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn.: „Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO”, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi umową. Teren objęty robotami: dz. nr ew. 49, obr. nr 0001 Polkowice. Przedmiotem umowy jest rozbudowa placu zabaw o urządzenia naukowo-sensoryczne. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie i montaż urządzeń zabawowych o specyfice sensorycznej, interaktywnej, rozwijającej wszystkie zmysły oraz wpływających na lepszą współpracę w grupie, rozwój wyobraźni oraz zachęcają do nauki przez zabawę. Część 2: „Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola miejskiego nr 4 w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn.: „Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 (PBO)”, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi umową. Teren objęty robotami: dz. geodezyjna nr: dz. nr ew. 217, obr. nr 0001 Polkowice. Przedmiotem umowy jest rozbudowa placu zabaw o standardowe urządzenia zabawowe oraz urządzenia naukowo-sensoryczne. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie i montaż urządzeń zabawowych o specyfice sensorycznej, interaktywnej, rozwijającej wszystkie zmysły oraz wpływających na lepszą współpracę w grupie, rozwój wyobraźni oraz zachęcają do nauki przez zabawę, a także doposażenie placu zabaw w standardowe urządzenia zabawowe. 2) Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, opisie pozycji przedmiarów robót. W skład w/w dokumentów wchodzą : Dla części 1 a) projekt wykonawczy pn.: „Przedszkole miejskie nr 2 – rozbudowa placu zabaw” autorstwa firmy „MANBUD Mariusz Lamla”, b) przedmiar robót, c) STWiORB. Dla Części 2 a) projekt wykonawczy pn.: „Przedszkole miejskie nr 4 – rozbudowa placu zabaw” autorstwa firmy „MANBUD Mariusz Lamla”, b) przedmiar robót, c) STWiORB. 3) Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią podstawę realizacji robót objętych umową i wymagania określone w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 4) Wszystkie roboty będące przedmiotem umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych umową. Informacje uzupełniające: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, nowych i w pierwszym gatunku jakościowym. 2) Materiały podlegające wbudowaniu muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane. 3) Za dopuszczone do stosowania w realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się wyroby (materiały urządzenia), które zgodnie z odrębnymi przepisami oznakowano znakiem CE. W przypadku wyrobu nie posiadającego oznakowania CE dopuszczony do realizacji zamówienia będzie: a) wyrób wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejącą Polską Normą, dla którego Wykonawca/ producent załączył deklarację właściwości użytkowych lub: - w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów to wyprodukowany w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a Wykonawca/ producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, - posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a Wykonawca/ producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, b) wyrób wyprodukowany poza terytorium Polski, na który udzielono mu aprobaty technicznej, a Wykonawca/producent załączył do wyrobu deklarację właściwości użytkowych, 4) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty parametrów technicznych nie gorszych, stanowiących o przydatności, charakterze, itp. 5) Funkcja (charakter), wygląd i kolorystyka urządzeń musi być zgodna z urządzeniami wskazanymi w projekcie technicznym. 6) Wymiary urządzeń równoważnych lub ich podzespołów, elementów, mogą różnić się od podanych w dokumentacji technicznej o ± 5%. 7) Przed wbudowaniem materiału na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń odpowiedni dokument wymieniony w ust. 2. 8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do wykonania przewidzianych normami badań oraz potwierdzenia jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 9) Badania, o których mowa w pkt 8, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 10) Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 11) Urządzenia zabawowe wraz z poszczególnymi elementami składowymi muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i badań Polskiej i Europejskiej Normy 1176:2009. Wykonawcy udzielą gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres udzielonej gwarancji będzie wynosił od 1 roku do 3 lat – zgodnie z kryterium oceny ofert określonym przez wykonawcę w ofercie. Wykonawcy udzielą rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres równy okresowi gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 45223800-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymogi formalne: 1. Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu możliwość zastosowania procedury wynikającej z art. 24aa ustawy (tzw. procedury odwróconej). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części z osobna oraz na obie części. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 11. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia: a) montaż urządzeń naukowo-sensorycznych, b) roboty ziemne. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w §13 wzoru umowy, który stanowi integralną część SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: - należytą realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej trzech różnych zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia polegających na wykonaniu lub rozbudowie placów zabaw obejmujących montaż urządzeń naukowo-sensorycznych w łącznej ilości min. 10 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. III. pkt 1.2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z nich wykaże samodzielnie spełnienie warunku udziału, o którym mowa w pkt. III.1.2)A) tiret pierwszy SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową wykaże samodzielnie spełnienie warunku udziału, o którym mowa w pkt. III.1.2)A) tiret pierwszy SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ryczałtowa brutto60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy został zamieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji i stanowi jej integralna część. Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy: Dla Części 1 i 2: 1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2) Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę. 3) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku: a) wystąpienia, potwierdzonych wydrukami synoptycznymi, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologii: temperatur poniżej 0°C, intensywnych opadów deszczu, gradu występujących powyżej 3 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o ilość dni występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wznowieniu robót, b) zmiany zakresu rzeczowego robót dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tzw. sił wyższych rozumianych jako: wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, Zmiana terminu realizacji umowy z ww. powodów nie stanowi podstawy do zmiany ceny ryczałtowej brutto określonej dla zakresu podstawowego robót jak również do zmiany elementów składowych ceny (koszty materiałów, sprzętu, zakupu, koszty pośrednie oraz inne) oraz wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy, gwarancji lub rękojmi. Zmiana wymaga wyłącznie pisemnego powiadomienia przez strony umowy. 5. Ograniczenie zakresu rzeczowego robót: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy. 2) Wartość robót niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych w kalkulacji ryczałtu i ilości robót (zakresu rzeczowego) nie wykonywanych. Stanowić to będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3) Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, stanowiący podstawę do zawarcia aneksu finansowego zmniejszającego wynagrodzenia Wykonawcy. 4) Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego odszkodowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola miejskiego nr 2 w Polkowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Nazwa zadania: . „Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli w Polkowicach w podziale na części 1 i 2”. Część 1: „Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola miejskiego nr 2 w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn.: „Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO”, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi umową. Teren objęty robotami: dz. nr ew. 49, obr. nr 0001 Polkowice. Przedmiotem umowy jest rozbudowa placu zabaw o urządzenia naukowo-sensoryczne. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie i montaż urządzeń zabawowych o specyfice sensorycznej, interaktywnej, rozwijającej wszystkie zmysły oraz wpływających na lepszą współpracę w grupie, rozwój wyobraźni oraz zachęcają do nauki przez zabawę. 2) Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, opisie pozycji przedmiarów robót. W skład w/w dokumentów wchodzą : Dla części 1 a) projekt wykonawczy pn.: „Przedszkole miejskie nr 2 – rozbudowa placu zabaw” autorstwa firmy „MANBUD Mariusz Lamla”, b) przedmiar robót, c) STWiORB. 3) Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią podstawę realizacji robót objętych umową i wymagania określone w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 4) Wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych umową. Informacje uzupełniające: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, nowych i w pierwszym gatunku jakościowym. 2) Materiały podlegające wbudowaniu muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane. 3) Za dopuszczone do stosowania w realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się wyroby (materiały urządzenia), które zgodnie z odrębnymi przepisami oznakowano znakiem CE. W przypadku wyrobu nie posiadającego oznakowania CE dopuszczony do realizacji zamówienia będzie: a) wyrób wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejącą Polską Normą, dla którego Wykonawca/ producent załączył deklarację właściwości użytkowych lub: - w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów to wyprodukowany w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a Wykonawca/ producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, - posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a Wykonawca/ producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, b) wyrób wyprodukowany poza terytorium Polski, na który udzielono mu aprobaty technicznej, a Wykonawca/producent załączył do wyrobu deklarację właściwości użytkowych, 4) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty parametrów technicznych nie gorszych, stanowiących o przydatności, charakterze, itp. 5) Funkcja (charakter), wygląd i kolorystyka urządzeń musi być zgodna z urządzeniami wskazanymi w projekcie technicznym. 6) Wymiary urządzeń równoważnych lub ich podzespołów, elementów, mogą różnić się od podanych w dokumentacji technicznej o ± 5%. 7) Przed wbudowaniem materiału na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń odpowiedni dokument wymieniony w ust. 2. 8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do wykonania przewidzianych normami badań oraz potwierdzenia jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 9) Badania, o których mowa w pkt 8, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 10) Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 11) Urządzenia zabawowe wraz z poszczególnymi elementami składowymi muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i badań Polskiej i Europejskiej Normy 1176:2009. Wykonawcy udzielą gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres udzielonej gwarancji będzie wynosił od 1 roku do 3 lat – zgodnie z kryterium oceny ofert określonym przez wykonawcę w ofercie. Wykonawcy udzielą rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres równy okresowi gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223800-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ryczałtowa brutto60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymogi formalne: 1. Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu możliwość zastosowania procedury wynikającej z art. 24aa ustawy (tzw. procedury odwróconej). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części z osobna oraz na obie części. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 11. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia: a) montaż urządzeń naukowo-sensorycznych, b) roboty ziemne. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w §13 wzoru umowy, który stanowi integralną część SIWZ.


Część nr: 2Nazwa: Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola miejskiego nr 4 w Polkowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Nazwa zadania: . „Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli w Polkowicach w podziale na części 1 i 2”. Część 2: „Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola miejskiego nr 4 w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn.: „Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 (PBO)”, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi umową. Teren objęty robotami: dz. geodezyjna nr: dz. nr ew. 217, obr. nr 0001 Polkowice. Przedmiotem umowy jest rozbudowa placu zabaw o standardowe urządzenia zabawowe oraz urządzenia naukowo-sensoryczne. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie i montaż urządzeń zabawowych o specyfice sensorycznej, interaktywnej, rozwijającej wszystkie zmysły oraz wpływających na lepszą współpracę w grupie, rozwój wyobraźni oraz zachęcają do nauki przez zabawę, a także doposażenie placu zabaw w standardowe urządzenia zabawowe. 2) Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, opisie pozycji przedmiarów robót. W skład w/w dokumentów wchodzą : Dla Części 2 a) projekt wykonawczy pn.: „Przedszkole miejskie nr 4 – rozbudowa placu zabaw” autorstwa firmy „MANBUD Mariusz Lamla”, b) przedmiar robót, c) STWiORB. 3) Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią podstawę realizacji robót objętych umową i wymagania określone w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 4) Wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych umową. Informacje uzupełniające: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, nowych i w pierwszym gatunku jakościowym. 2) Materiały podlegające wbudowaniu muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane. 3) Za dopuszczone do stosowania w realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się wyroby (materiały urządzenia), które zgodnie z odrębnymi przepisami oznakowano znakiem CE. W przypadku wyrobu nie posiadającego oznakowania CE dopuszczony do realizacji zamówienia będzie: a) wyrób wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejącą Polską Normą, dla którego Wykonawca/ producent załączył deklarację właściwości użytkowych lub: - w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów to wyprodukowany w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a Wykonawca/ producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, - posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a Wykonawca/ producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, b) wyrób wyprodukowany poza terytorium Polski, na który udzielono mu aprobaty technicznej, a Wykonawca/producent załączył do wyrobu deklarację właściwości użytkowych, 4) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty parametrów technicznych nie gorszych, stanowiących o przydatności, charakterze, itp. 5) Funkcja (charakter), wygląd i kolorystyka urządzeń musi być zgodna z urządzeniami wskazanymi w projekcie technicznym. 6) Wymiary urządzeń równoważnych lub ich podzespołów, elementów, mogą różnić się od podanych w dokumentacji technicznej o ± 5%. 7) Przed wbudowaniem materiału na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń odpowiedni dokument wymieniony w ust. 2. 8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do wykonania przewidzianych normami badań oraz potwierdzenia jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 9) Badania, o których mowa w pkt 8, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 10) Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 11) Urządzenia zabawowe wraz z poszczególnymi elementami składowymi muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i badań Polskiej i Europejskiej Normy 1176:2009. Wykonawcy udzielą gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres udzielonej gwarancji będzie wynosił od 1 roku do 3 lat – zgodnie z kryterium oceny ofert określonym przez wykonawcę w ofercie. Wykonawcy udzielą rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres równy okresowi gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223800-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ryczałtowa brutto60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymogi formalne: 1. Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu możliwość zastosowania procedury wynikającej z art. 24aa ustawy (tzw. procedury odwróconej). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części z osobna oraz na obie części. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 11. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia: a) montaż urządzeń naukowo-sensorycznych, b) roboty ziemne. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w §13 wzoru umowy, który stanowi integralną część SIWZ.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły