wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice (Śląskie)

Miejsce: Gliwice

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.01.2021, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o: wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, krajowy numer identyfikacyjny 27656763200000, ul. ul. Dolnych Wałów  11 , 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 392 900, , e-mail bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl , , faks 323 392 962.
Adres strony internetowej (URL): www.zbmgliwice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zbmgliwice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zbmgliwice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. ; Dział Zamówień Publicznych, ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
Numer referencyjny: 217/PZ/2020/ZBM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z numeracją SIWZ: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.2. Zgodnie z Art.36aa ust.1 PZP Zamawiający wymaga składania ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Numer zadania częściowego Nazwa zadania częściowego 1 Wykonywanie remontu mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w okresie do 31.12.2021r. 2 Wykonywanie remontu mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w okresie do 31.12.2021r. 3 Wykonywanie remontu mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w okresie do 31.12.2021r. 3.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 3.4. Zgodnie z Art.36aa ust.2 Zamawiający mogą składać ofertę tylko w odniesieniu do jednej, wybranej części zamówienia. 3.5. Wspólny Słownik Zamówień: CPV – 45000000 – 7 – ROBOTY BUDOWLANE CPV – 45300000 – 0 – ROBOTY INSTALACJI BUDOWLANYCH CPV – 45330000 – 9 - HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE CPV – 45310000 – 3 – ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CPV – 45332000 – 3 – INSTAL. WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA CPV – 45420000 – 7 – ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI CPV – 45431200 – 6 - UKŁADANIE GLAZURY CPV – 45442100 – 8 – ROBOTY MALARSKIE CPV – 45450000 – 6 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE. 3.6. Przewidywany zakres zamówienia stanowić będą: a) roboty murarsko-tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, b) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i gazowe, c) roboty instalacyjne: instalacja elektryczna, d) prace stolarskie, e) roboty zduńskie, f) inne, uzgodnione indywidualnie z Zamawiającym. 3.7. Zlecenie na wykonanie robót będzie sporządzone przez służby techniczne Zamawiającego na podstawie: protokołu typowania, wytycznych z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Urzędu Miasta, karty stanu technicznego lokalu. Zlecenie/zlecenia zostaną wystawione w terminie od 7 do 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem zapisów określonych w pkt. 3.10 SIWZ 3.8. Wykonanie robót bez zlecenia będzie upoważniało Zamawiającego do odmowy przyjęcia faktury wystawionej przez Wykonawcę na te roboty. 3.9. Do każdego zlecenia Wykonawca przedstawi ofertę cenową w formie kosztorysu ofertowego do akceptacji, w formie papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (program do kosztorysowania). Wykonawca dostarcza kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową. Zakres kosztorysu zgodny z protokołem typowania. Kosztorys winien zostać przesłany w wersji elektronicznej na podany przez Zamawiającego adres email. Kosztorys winien zostać sporządzony w wersji edytowalnej w programie kosztorysowym. 3.10. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową w formie podanej w pkt. 3.7 SIWZ zgodny z zakresem robót określonym w protokole typowania w ciągu 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu. Protokół typowania zostanie przekazany Wykonawcy w dniu sporządzenia. 3.11. Zakres robót określony przez Zamawiającego nie może być przez Wykonawcę samowolnie zmieniony. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. 3.12. Rozliczenie robót po ich zakończeniu i odbiorze przez inspektora - zgodnie z § 5 pkt.3 i pkt.6 umowy. 3.13. Do faktury za wykonane roboty musi być podłączony protokół odbioru robót, zlecenie, opinia kominiarska, próba szczelności instalacji gazowej, protokół z pomiaru instalacji elektrycznej oraz zatwierdzony kosztorys zamienny z obmiarem robót. 3.14. W sprawach spornych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rachunki/ faktury do wglądu (Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w wymienione dokumenty w sytuacji, gdy zostanie stwierdzona rażąca różnica w zastosowanych materiałach względem oferowanych i wycenionych w kosztorysie np. producent, model, etc., Sytuacja dotyczy również rachunków za przyjęcie odpadów na wysypisko. 3.15. Zamawiający dopuszcza następujące maksymalne wartości netto wybranych urządzeń: bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa: 120zł/szt., bateria wannowa: 160zł/szt., kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem: 760zł/szt., piec gazowy wody przepływowej wieloczerpalny: 750zł/szt., urządzenie sanitarne porcelanowe „kompakt”: 310zł/szt., wanna blaszana emaliowana: 350zł/szt., zlewozmywak blaszany emaliowany 2 komorowy: 200zł/szt. Wszystkie urządzenia w I gatunku. 3.16. Koszt wymiany stolarki okiennej nie może przekroczyć kwoty 600 netto/m2 (materiały + robocizna: demontaż starych okien, montaż nowych okien; w tym montaż nawiewników i obróbka). Stolarka winna spełniać warunki: okna i drzwi balkonowe trójszybowe o współczynniku (dla całego okna a nie oddzielnie dla poszczególnych elementów składowych) Uw 0,9 W/(m2K). 3.17. Koszt wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej nie może przekroczyć 450,00zł/szt. netto (materiały + robocizna: demontaż starych drzwi, montaż nowych drzwi oraz obróbka). 3.18. Koszt wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej nie może przekroczyć 1.400,00 zł/szt. netto (materiały + robocizna: demontaż starych drzwi, montaż nowych drzwi i obróbka). 3.19. Roboty muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego. 3.20. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów. 3.21. Zakres robót winien zostać sporządzony przez Wykonawcę po dokonaniu „oględzin” lokalu. 3.22. Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania usługi. 3.23. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynków i ich posesji na szkody. 3.24. Przed przystąpieniem do prac i w trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do: a: zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunków socjalnych swoim pracownikom, b: przeszkolenia pracowników realizujących zadanie pod katem przepisów BHP, c: prowadzenia księgi obmiarów, zgłaszania robót zanikowych i zgłaszania ich odbioru. 3.25. Do obowiązku Wykonawcy należy przeprowadzenie na własny koszt wymaganych niezbędnych odbiorów (zgodnie z zakresem robót określonym dla konkretnego lokalu). Przewiduje się wykonanie odbiorów: gazowych, elektrycznych, kominiarskich. 3.26. Pozostałe warunki realizacji zamówienia reguluje treść wzoru umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 3.27. Szacunkowa kwota umowy wyniesie 578.550,04zł (netto) w każdym zadaniu częściowym do wykorzystania w terminie do dnia 31.12.2021r. Zamawiający na etapie ogłoszenia nie zna adresów remontowanych lokali, jednakże wykonawcy wyłonieni w każdym z trzech zadań otrzymywać będą proporcjonalnie taką samą ilość zleceń w tym samym czasie (na przykład zlecenie z Miasta Gliwice obejmować będzie wykonanie 9 mieszkań w kwartale; każdy z Wykonawców otrzyma zlecenie na wykonanie 3 lokali mieszkalnych w tym samym czasie, o zbliżonej powierzchni, zakresie robót oraz wartości szacunkowej zamówienia jednostkowego). 3.28. W dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przewiduje wykonanie remontu 30 mieszkań w okresie obowiązywania umowy, tj. po 10 mieszkań na każde zadanie. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość zwiększenia ilości remontowanych lokali (udzielenia dodatkowych zleceń) w przypadku niewykorzystania szacunkowej wartości umowy o której mowa w pkt.3.27 niniejszej SIWZ. 3.29. Przed analizą niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3.30. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym. Koszty tych przeglądów ponosi Wykonawca. Prosimy o uwzględnienie faktu w wycenie przedmiotu zamówienia. 3.31. Zamawiający dopuszcza prowadzenie przez Wykonawcę robót w systemie dwuzmianowym. 3.32. Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe zależnie od ilości otrzymanych zleceń; rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym. 3.33. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót. Roboty nie wykonane, nie podlegają fakturowaniu w ramach niniejszego kontraktu. 3.34. Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem. 3.35. Za skuteczne powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych odpowiada Wykonawca Sposób powiadomienia zgodnie z decyzją Wykonawcy i obowiązującym prawem. 3.36. Zamawiający nie wyraża zgodny na instalowanie w obrębie realizacji inwestycji (cały teren działki, której dotyczy inwestycja) reklam bez jego zgody. Warunki uzyskania zgody j.w. mogą być przedmiotem oddzielnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wywieszenia na terenie budowy bannera reklamującego firmę Zamawiającego. 3.37. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.38. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.39. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 3.40. Miejsce realizacji: lokale mieszkalne na terenie Miasta Gliwice, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 3.41. Wykonawca wystawia fakturę VAT w kwocie netto + należny podatek VAT, cena brutto z adnotacją „Mechanizm podzielonej płatności”.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45330000-9
45310000-3
45332000-3
45420000-7
45431200-6
45442100-8
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1735650,12
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Podana wartość zamówienia dotyczy sumy wartości netto w trzech zadaniach częściowych. Wartość zamówienia w zadaniu 1, 2 i 3 wynosi 578.550,04zł netto.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500.000,00zł; oraz dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 50.000,00zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum dwa oddzielne zamówienia dotyczące remontów lokali mieszkalnych /usługowych/mieszkalno-usługowych, podczas których wystąpiły łącznie roboty w branżach: ogólnobudowlanej, instalacyjnej (minimum wod- kan., gaz), elektrycznej. Wartość pojedynczego zamówienia winna opiewać na kwotę minimum 50.000,00zł (brutto). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Ponadto Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształcenie i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia: a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji przy spełnieniu wymagań dla danych funkcji. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3.Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00zł. Zamawiający akceptuje franszyzę integralną i redukcyjną nie wyższą niż 15% sumy ubezpieczenia dla każdej szkody. 4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na sumę nie mniejszą niż 50000,00zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Formularz oferty. 2.Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną z podaniem składników cenotwórczych.3.Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 4.Zaparafowany projekt umowy. 5.Dowód wniesienia wadium. 6. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań dla Miasta Gliwice. 7. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zgodnie z treścią SIWZ: 13.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: W zadaniu częściowym nr 1: 13 000.00 PLN [słownie: trzynaście tysięcy 00/100 PLN], W zadaniu częściowym nr 2: 13 000.00 PLN [słownie: trzynaście tysięcy 00/100 PLN]. W zadaniu częściowym nr 3: 13 000.00 PLN [słownie: trzynaście tysięcy 00/100 PLN]. 13.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15.01.2021r., do godz. 09:00. 13.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 13.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 13.5 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 13.6 Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 PZP oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 13.7 Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 PZP. 13.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.9 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 3. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 4. Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Zmiany Podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Umowie. 6. Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego). 7. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 8. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn: a. wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego; b. konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie Przedmiotu zamówienia, c. odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; d. działania organów administracji, w szczególności: konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych. e. wystąpienia warunków uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót przez okres dłuższy niż 3 kolejne dni kalendarzowe, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego; f. działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; g. wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; h. zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami terenowymi; i. odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy; j. odmiennych od przyjętych warunków, w szczególności takich jak istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów lub ich części, istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy; k. przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 9. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a. siła wyższa (np. klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu Umowy oraz mająca wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy, b. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego skutkuje jego przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień, c. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, d. koniecznością wprowadzenia uszczegółowienia Umowy w zakresie dotyczącym realizacji Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w celu możliwości dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, e. przedłużenia się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do odbioru końcowego w terminie, f. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, g. zmiany danych teleadresowych, h. wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, i. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. 10. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wyżej wymienionych termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 11. Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy oraz sposobie rozliczenia przedmiotu Umowy w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę, z winy Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w wykonanym zakresie objętym przedmiotem Umowy (jeśli konieczne). 12. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności: a. Niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b. Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji; c. Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwolą na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec urządzeń lub materiałów zastępujących te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej. 13. Zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych, zmiany materiału budowlanego lub technologii. 14. Konieczności wprowadzenia zmian w zapisach Umowy dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 15. Zmiana umowy jest możliwa również w innych przypadkach wymienionych w art. 144 PZP. 16. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z numeracją SIWZ: 25.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) przy ul. Dolnych Wałów 11; b) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ROD w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 25.2 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonywanie remontu mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w okresie do 31.12.2021r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tożsame z pkt. II.4 niniejszego ogłoszenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45332000-3, 45420000-7, 45431200-6, 45442100-8, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 578550,04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonywanie remontu mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w okresie do 31.12.2021r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tożsame z pkt. II.4 niniejszego ogłoszenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45332000-3, 45420000-7, 45431200-6, 45442100-8, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 578550,04
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonywanie remontu mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w okresie do 31.12.2021r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tożsame z pkt. II.4 niniejszego ogłoszenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45332000-3, 45420000-7, 45431200-6, 45442100-8, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 578550,04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły