Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew .

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Gmina Czyżew, ul. Mazowiecka, 18-220 Czyżew (Podlaskie)

Miejsce: Czyżew

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 10.05.2021, godzina: 10:00 (30 dni do końca)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Czyżew: Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew .
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyżew, krajowy numer identyfikacyjny 53139300000000, ul. ul. Mazowiecka  34 , 18-220  Czyżew, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 755 036, e-mail sekretariat@umczyzew.pl, faks 862 755 063.
Adres strony internetowej (URL): www.czyzewosada.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.czyzewosada.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czyzewosada.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew .
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów z terenu gminy Czyżew do szkoły w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem oraz ich powrót do miejsca zamieszkania w czasie roku szkolnego od 01.09.2021r. do 30.06.2022r. zgodnie z opisem tras załączonych poniżej . Przez dowóz uczniów rozumie się : dowożenie uczniów z 44 miejscowości Gminy Czyżew do szkół i placówek z miejsca zamieszkania i odwożenie uczniów do miejsca zamieszkania. Dowóz uczniów musi nastąpić w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Przewiduje się, że usługi przewozowe realizowane będą w godzinach 6:45 do 16:30 zależnie od ustalonego w danej szkole planu lekcji. Szczegółowe ustalenia godzin przyjazdów i odjazdów autobusów dyrektorzy szkół przekażą przewoźnikowi przed 02.01.2021r. Trasy przewozu uczniów wraz z godzinnym harmonogramem przejazdów zostaną ustalone po opracowaniu planu zajęć przez Wykonawcę wraz z dyrektorami poszczególnych szkół oraz przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. Harmonogram powinien zawierać dane kierowcy oraz opiekuna obsługujących daną trasę. Autobusy szkolne nie mogą pełnić funkcji przewozów publicznych dających możliwość korzystania z komunikacji innych mieszkańców gminy na podstawie zakupionego biletu. Przewozy nie mogą być wykonywane na zasadach przewozów regularnych. Autobusy przeznaczone do przewozu muszą odpowiadać przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający wymaga aby przewóz uczniów odbywał się sprawnymi technicznie autobusami służącymi do przewozu uczniów. W okresie jesienno – zimowym pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane. Przewiduje się dzienną ilość kilometrów do przewozu dzieci i uczniów : ok. 442,0 km Ilość dzieci do przewiezienia : ok. 290 Planowany przebieg w okresie trwania umowy przy założeniu 320 dni przewozowych wyniesie 140.800,0 km. Długość i przebieg trasy, może w ciągu roku szkolnego ulegać zmianom zależnie od potrzeb wynikających z organizacji pracy szkół i innych okoliczności mających wpływ na przebieg trasy przewozu uczniów . Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów, terminów ich wykonywania oraz liczby uczniów , ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy , a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły. 2. W koszt zadania należy wkalkulować : - koszt wynagrodzenia kierowców łącznie z pochodnymi, - koszt zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniów w trakcie wsiadania, przejazdu i wysiadania ( wyklucza się kierowcę autobusu jako opiekuna dzieci ) - koszt ubezpieczenia pojazdów, kierowców i pasażerów. 3. Wymagania stawiane wykonawcom 3.1.Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem tj kierowcami dysponującymi aktualnym prawem jazdy kat. D zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm. ) i opiekunami . 3.2.Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny . 3.3 Każdy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC, zapewniające wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa , higieny i wygody. Przewóz powinien być realizowany zgodnie z ustawą Prawo przewozowe i ustawa Prawo o ruchu drogowym . 3.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył przed podpisaniem umowy – opłaconą polisę OC na czas trwania umowy , w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia . 3.5Wykonawca zapewni pełną opiekę nad dziećmi w czasie transportu oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdów. Opiekunowie poinformują dowożone dzieci o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas jazdy autobusem. Podstawowy zakres obowiązków ciążących na opiekunach podczas przewozu uczniów to w szczególności : a) odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróżujących uczniów w autobusie, b) dopilnowanie zajęcia miejsc siedzących przez uczniów w autobusie, c) sprawdzenie przed rozpoczęciem jazdy zamknięcia drzwi w autobusie, d) pomoc uczniom przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z autobusu, e) pomoc w przeprowadzeniu ucznia na drugą stronę jezdni, tak by zapewnić mu bezpieczny powrót do domu . Wyklucza się kierowcę autobusu jako opiekuna dzieci. Wysiadanie i wsiadanie uczniów musi odbywać się w miejscach bezpiecznych i zgodnych z przepisami ruchu drogowego, a także przy uwzględnieniu istniejących wiat przystankowych, co w przypadku wielu miejsc będzie wiązało się z koniecznością wjechania do centrum wsi a następnie zawrócenia. Trasa nr 1. Siennica Pierce – Siennica Gizy - Siennica Szymanki – Siennica Łukasze - Dąbrowa Nowa Wieś – Siennica Świechy – Siennica Lipusy – Czyżew ( ok. 28 km x 3 kursy = 84km ) ilość uczniów – ok. 29 + 12 = 41 Trasa nr 2. Czyżew Siedliska – Jaźwiny Koczoty – Stokowo Bućki – Stokowo Szerszenie – Czyżew ( ok. 17 km x 3 kursy = 51 km ) – ilość uczniów – ok. 29 Trasa nr 3. Szulborze Kozy – Brulino Piwki –Brulino Koski- Michałowo Wielkie - Czyżew ( ok. 14 km x 3 kursy = 42 km ) – ilość uczniów – ok. 32 Trasa nr 4. Zaręby Góry Leśne – Dmochy Mrozy – Dmochy Wochy – Zaręby Bindugi – Czyżew Sutki – Czyżew ( ok. 32 km x 2 kursy + 17 km x 1 kursy = 81 km ) – ilość uczniów ok. 41 + 7 = 48 Trasa nr 5. Dmochy Wypychy – Krzeczkowo Stare Bieńki – Krzeczkowo Nowe Bieńki – Krzeczkowo Szepielaki – Dmochy Rodzonki – Dmochy Glinki – Czyżew ( ok. 15 km x 1 kursy = 15 km ) – ilość uczniów ok. 26 + 5 = 31 Trasa nr 6. Godlewo Kolonia - Dmochy Wypychy – Krzeczkowo Stare Bieńki – Krzeczkowo Nowe Bieńki – Krzeczkowo Szepielaki – Rosochate Kościelne – Dmochy Rodzonki – Dmochy Glinki – Czyżew ( ok. 24 km x 2 kursy = 48 km ) – ilość uczniów ok. 27 Trasa nr 7. Czyżew - Ołdaki Magna Brok – Czyżew Ruś Wieś – Czyżew (ok. 10 km x 2 kursy = 20 km ) – ilość uczniów ok. 9 + 2 = 11 Trasa nr 8. Kaczyn Herbasy – Zaręby Skórki – Zalesie Stefanowo – Zaręby Święchy – Zaręby Góry Leśne – Rosochate Kościelne ( ok. 28,5 km x 2 kursy – 57 km ) ilość uczniów ok. 31 Trasa nr 9. Krzeczkowo Mianowskie – Zalesie Stare – Krzeczkowo Mianowskie za rzeką Brok – Rosochate Kościelne ( ok. 5 km x 2 kursy = 10 km ) – ilość uczniów ok. 21 Trasa nr 10. Rosochate Kościelne – Kaczyn Stary ( 8 km x 2 kursy = 16 km ) – ilość uczniów – ok.18

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60140000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.06.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia przewoźnika drogowego – aktualną licencję/koncesje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm. )
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający powinien znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje przedmiotowego Zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi związanej z transportem uczniów do szkół o wartości min. 500.000 zł netto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem : wartości, przedmiotu i dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie . Wykonawcy którzy usługi dowozu uczniów wykonywali na rzecz Zamawiającego, nie mają obowiązku przekładania dowodów . - Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem tj. kierowcami dysponującymi aktualnym prawem jazdy kat. D zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm. ) - Wykonawca posiada potencjał techniczny t.j. pojazdów przeznaczonych do przewozu osób . Każdy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC , zapewniające wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa, higieny i wygody. Przewóz powinien być realizowany zgodnie z ustawą Prawo przewozowe i ustawą Prawo o ruchu drogowym .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena najniższa60,00
jakość obsługi, komunikacja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany stawki podatku VAT, 2) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, 3) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 4) zmiany terminu wykonania zadania
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10.05.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły