„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce – ulica Kolejowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko” 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa".

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Gmina Dobryszyce, ul. Wolności, 97-505 Dobryszyce (Łódzkie)

Miejsce: Dobryszyce

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.01.2021, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 28.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Dobryszyce: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce – ulica Kolejowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko” 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce – ulica Kolejowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko” 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Gmina Dobryszyce, krajowy numer identyfikacyjny: 59064797700000, 97-505 Dobryszyce, ul. Wolności 8, woj.: łódzkie, państwo: Polska, tel. 44 681-11-93 Fax: 44 681 10, e-mail: gmina@dobryszyce.pl, adres strony internetowej (URL) dobryszyce.i-bip.pl
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobryszyce, krajowy numer identyfikacyjny 59064797700000, ul. ul. Wolności  8 , 97-505  Dobryszyce, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6811193, 6811168, , e-mail gmina@dobryszyce.pl, , faks 446 811 193.
Adres strony internetowej (URL): dobryszyce.i-bip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
tak, adres strony: dobryszyce.i-bip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
tak, adres strony: dobryszyce.i-bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
tak, ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Dobryszyce, 97-505 Dobryszyce, ul. Wolności 8 - biuro podawcze (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce – ulica Kolejowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko” 1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa".
Numer referencyjny: 271.1.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce – ulica Kolejowa oraz przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko, gmina Dobryszyce, powiat radomszczański, województwo łódzkie. 2. Opis części zamówienia A. Część I zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 750 mb w miejscowości Blok Dobryszyce – ulica Kolejowa (gmina Dobryszyce). B. Część II zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko (gmina Dobryszyce). 3. Informacje wspólne dla Części 1 oraz Części 2 zamówienia: 1. Przedmiot umowy podzielono na dwa etapy: 1) etap I - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii oraz decyzji niezbędnych do budowy infrastruktury o której mowa w PFU, 2) etap II - prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie oczyszczalni ścieków (wraz z nadzorem autorskim projektanta). 2. W zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje: 1) Projekt budowlany - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) i obowiązującymi normami – 4 egzemplarze. 2) Kosztorys inwestorski - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - 3 egzemplarze. 3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze. 4) Program zapewnienia jakości - zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1337 ze zm. – dla Części II zamówienia, 2 egzemplarze. 5) Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć – 2 egzemplarze. 6) Całość opracowanej dokumentacji powinna być wykonana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, na dysku CD lub DVD (2 egzemplarze). 3. Prawa autorskie – w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, zgodnie z zapisami Paragrafu 12 Wzoru umowy, wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 4. W zakresie uzgodnień, opinii oraz decyzji Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących działań: 1) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2) uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiającym przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, 3) wykonanie koniecznych badań i ekspertyz na potrzeby dokumentacji budowlanej, 4) uzyskanie opinii o warunkach gruntowo - wodnych w terenie objętym inwestycją, 5) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym w zakresie wynikającym z potrzeb, 6) uzyskanie warunków technicznych i realizacyjnych związanych z przyłączeniem obiektu do istniejących po trasie mediów, porozumienia, zgody, pozwolenie na umieszczenie sieci w terenach zarządców tych terenów, 7) uzyskanie warunków technicznych wydanych przez Gminę Dobryszyce wraz ze wskazaniem w nich miejsca włączenia się do sieci i innych wytycznych, które mają być uwzględnione w projekcie, 8) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę we właściwej jednostce administracji lokalnej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 9) uzyskania w określonym ośrodku geodezyjnym aktualnych map do celów projektowych a także uzyskania wypisów z rejestru gruntów, 10) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 11) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz przyszłej budowy infrastruktury. 5. W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zamówienie powinno być realizowane w następujących etapach: 1) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu i zgłoszenie gotowości do odbioru, 2) uzyskanie pozwolenia właściwego organu administracji na użytkowanie, bądź dokonanie zawiadomienia o zakończeniu robót we właściwym organie nadzoru budowlanego, 3) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem przebudowanej sieci sanitarnej w użytkowanie, 4) obsługa geodezyjna, 5) inwentaryzacja powykonawcza, 6) nadzór autorski projektanta (na każdym etapie budowy). 6. W zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków zamówienie powinno być realizowane w taki sposób, aby zapewnić normalne funkcjonowanie obecnej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji inwestycji i obejmować następujące etapy: 1) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu i zgłoszenie gotowości do odbioru, 2) uzyskanie pozwolenia właściwego organu administracji na użytkowanie, bądź dokonanie zawiadomienia o zakończeniu robót we właściwym organie nadzoru budowlanego, 3) przyłączenie (przepięcie) istniejącej sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni, 4) wykonanie rozruchu technologicznego, 5) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem przebudowanej oczyszczalni w użytkowanie, 6) obsługa geodezyjna, 7) inwentaryzacja powykonawcza, 8) przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oczyszczalni, 9) przekazanie dokumentów, w szczególności: DTR, instrukcji eksploatacji technologicznej, instrukcji eksploatacji i utrzymania ruchu, instrukcji dla poszczególnych stanowisk dla nowych i zmodernizowanych elementów oczyszczalni, tymczasowej instrukcji obsługi i konserwacji, instrukcji obsługi oczyszczalni, kart gwarancyjnych itp., 10) nadzór autorski projektanta (na każdym etapie budowy). 7. Wytyczne ogólne w zakresie budowy: 1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 2) Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 9. Rozwiązania równoważne: - w zakresie technologii: przepływowy niskoobciążony osad czynny, - w zakresie materiału, z którego wykonany jest zbiornik oczyszczalni: beton/ polimerobeton/ stal/ GRP, 10. Uwagi i zmiany Zamawiającego w stosunku do PFU: - do zapisu „Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji: okres gwarancji, który równy jest okresowi zgłaszania wad wynosi minimum 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu. Gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt” dodaje się zapis: - minimalny okres gwarancji na bioreaktor wynosi 10 lat. 11. Podane w PFU nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w PFU. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71322000-1
71322200-3
71242000-6
71245000-7
45100000-8
45110000-1
45111200-0
45113000-2
45231000-5
45231100-6
45231300-8
45232400-6
45232410-9
45232420-2
45232460-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 99999999,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.09.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania wskazanego powyżej warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada: a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) Na potwierdzenie spełnienia wskazanego powyżej warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca jest zobligowany wykazać, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową w zakresie: - budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz - budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej; b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 zadanie w zakresie: - budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz - budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej; c) w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował: A. dla realizacji części I zamówienia: - projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania lub do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - kierownikiem budowy – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; B. dla realizacji części II zamówienia: - zespołem projektantów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania lub do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego opracowania projektu budowlanego zbiorczej oczyszczalni ścieków w oferowanej technologii, przy czym projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych musi posiadać udokumentowane doświadczenie przy wykonywaniu co najmniej jednego projektu budowlanego w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji zbiorczej oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 45 m3/ dobę w oferowanej technologii, - kierownikiem budowy – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - kierownikiem robót budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej hydrotechnicznej, - kierownikiem robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - kierownikiem robót elektrycznych i AKPiA – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - technologiem rozruchu, posiadającym doświadczenie jako technolog rozruchu przy realizacji co najmniej 2 oczyszczalni ścieków zaprojektowanych w oparciu o oferowaną technologię, C. informacje wspólne dla obu części zamówienia - Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedną osobę, - Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Na potwierdzenia spełniania wskazanego powyżej warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia: 1) wykaz dokumentacji projektowych (usług) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg Załącznika nr 8a do SIWZ); 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg Załącznika nr 8b do SIWZ); 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: A. w zakresie realizacji części I zamówienia a) projektanta, b) kierownika budowy wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 9a do SIWZ). B. w zakresie realizacji części I zamówienia a) osób wchodzących w skład zespołu projektantów ze wskazaniem osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu, b) kierownika budowy, c) kierownika robót budowlanych, d) kierownika robót sanitarnych, e) kierownika robót elektrycznych i AKPiA f) technologa rozruchu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 9b do SIWZ).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (wg załącznika nr 10 do SIWZ) albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, wg załącznika nr 11 do SIWZ; 4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1170), wg załącznika nr 12 do SIWZ; 7) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 3) wykaz dokumentacji projektowych (usług) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg Załącznika nr 8a do SIWZ); 4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg Załącznika nr 8b do SIWZ); 5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: A. w zakresie realizacji części I zamówienia a) projektanta, b) kierownika budowy wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 9a do SIWZ). B. w zakresie realizacji części I zamówienia a) osób wchodzących w skład zespołu projektantów ze wskazaniem osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu, b) kierownika budowy, c) kierownika robót budowlanych, d) kierownika robót sanitarnych, e) kierownika robót elektrycznych i AKPiA f) technologa rozruchu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 9b do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3 do SIWZ) wraz ze schematem poglądowym rozwiązania układu oczyszczalni oraz objaśnieniami, opisem urządzeń i oświadczeniem, że oferowana oczyszczalnia jest zgodna z zapisami SIWZ oraz zobowiązaniem producenta do udzielenia gwarancji na zbiornik oczyszczalni ścieków na wskazany w ofercie okres / innym dokumentem, z którego wynika okres gwarancji udzielanej przez producenta na zbiornik oczyszczalni ścieków. 2. Formularz cenowy – wg załącznika 3a i 3b. 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg Załącznika nr 4 do SIWZ: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w zakresie, w jakim go dotyczy. 4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg Załącznika nr 5 do SIWZ: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia; b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy z wykonawców musi oświadczyć, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia); c) jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia. 5. Informacje zawarte w ww. oświadczeniach wymienionych w będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 7. Wskazanie części zamówienia, których wykonanie będzie powierzone Podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm Podwykonawców, wg załącznika nr 6 do SIWZ – jeżeli dotyczy. 8. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art.22a ust.2 ustawy Prawo zamówień Publicznych), wg załącznika nr 7 do SIWZ – jeżeli dotyczy. 9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający oddanie zasobów należy dołączyć do oferty). 11. Z treści zobowiązania lub innych dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 13. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub sytuacja pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. 14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże, iż posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową. Warunki powierzenia zamówienia podwykonawcom 1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca określił zakres zamówienia (część), którą zamierza powierzyć w podwykonawstwo oraz wskazał nazwy (firmy) Podwykonawców. 4. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy wykonania całości zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących nazw Podwykonawców, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót objętych zamówieniem. 6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wspólne ubieganie się o zamówienie (konsorcjum) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: a) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. b) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące wymagania: 1) wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 3 do SIWZ, podpisuje pełnomocnik konsorcjum; 2) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty, w miejscach dotyczących Wykonawcy (np. nazwa i adres) należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika. 3) Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, cel działania, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców). Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B, składa informacje lub dokumenty zgodnie z §7 i §8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1282). 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1076), wg Załącznika 13 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane są przez: a) Wykonawcę; b) podmiot, na zasobach którego Wykonawca polega – w zakresie, w jakim go dotyczą; c) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia – w zakresie, w jakim go dotyczą. 3. Oświadczenia i dokumenty na wykazanie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składane są przez: a) Wykonawcę; b) podmiot, na zasobach którego Wykonawca polega; c) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia; d) podwykonawców. 4. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 SIWZ, składane są w oryginale. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. 5. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 26 8973 0003 0050 0050 0013 0135 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/ Dobryszyce z dopiskiem „Wadium, nr referencyjny: 271.1.14.2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce – ulica Kolejowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko” 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w formie oryginału do depozytu w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce lub złożyć wraz z ofertą (w jednej kopercie). 8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium - nie należy trwale dołączać (spinać) oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 9. Wadium winno zabezpieczać ofertę przez cały termin związania ofertą. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania z mocy art.24 ust.2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art.24 ust.4. zostanie uznana za odrzuconą. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na bioreaktor20,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane10,00
Czas reakcji serwisu10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) Wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 2) Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego w wyniku połączenia, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, 3) Zmiany osobowej podwykonawców lub zakresu podwykonawstwa, 4) Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 5) Zmian dotyczących realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile są one niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 6) Sposobu spełnienia świadczenia ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 7) Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) wystąpienia długotrwałych, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót, b) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego; c) zlecenia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w PFU, których wykonanie konieczne jest w celu prawidłowego wykonania robót podstawowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; d) zlecenia przez Zamawiającego innego zamówienia kolidującego z realizacją robót stanowiących przedmiot umowy; e) gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót; f) wystąpienia niewypałów i niewybuchów oraz warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; g) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; h) przedłużających się robót obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty niezwiązane z robotami budowlano-montażowymi); i) zmiany przepisów prawa; j) siły wyższej; 8) Składu wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu; 9) Wszelkie zmiany treści umowy wymagają aneksu w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa". 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: adres poczty elektronicznej: gmina@dobryszyce.pl 4. Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobryszyce, reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą Urząd Gminy Dobryszyce, ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce. 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Dobryszyce jest Pani Magdalena Kuszmider tel. 607 770 718, e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce – ulica Kolejowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko”, znak 271.1.14.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły