Zakup usługi wsparcia eksperckiego w obszarze zagadnień środowiskowych związanych z inwestycjami hydrotechnicznymi realizowanymi i nadzorowanymi przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Żelazna, 00-848 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.01.2021, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: Zakup usługi wsparcia eksperckiego w obszarze zagadnień środowiskowych związanych z inwestycjami hydrotechnicznymi realizowanymi i nadzorowanymi przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: adw. Jerzy Pieróg PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna ul. Wspólna 50 lok. 6 00-684 Warszawa
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Żelazna  59A , 00-848  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 37 20 273, , e-mail przetargi-kzgw@wody.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.pierog.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.pierog.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna ul. Wspólna 50 lok. 6 00-684 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi wsparcia eksperckiego w obszarze zagadnień środowiskowych związanych z inwestycjami hydrotechnicznymi realizowanymi i nadzorowanymi przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Numer referencyjny: KZGW/KNO/318/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wsparcia eksperckiego w obszarze zagadnień środowiskowych związanych z inwestycjami hydrotechnicznymi realizowanymi i nadzorowanymi przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Usługa wsparcia eksperckiego będzie świadczona przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Usługa będzie realizowana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania zmobilizowanego zespołu doradców przez cały 24-miesięczny okres trwania umowy, mogących podjąć reakcję w ciągu 24 godzin od przekazania takiego zapotrzebowania ze strony Zamawiającego. Celem zamówienia jest uzyskanie wsparcia eksperckiego w obszarze zagadnień środowiskowych związanych z inwestycjami hydrotechnicznymi realizowanymi i nadzorowanymi przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wyżej wymienione wsparcie uzupełni kompetencje Departamentu i zmniejszy ryzyka związane z prowadzeniem procedur administracyjnych, komunikacji społecznej realizowanych i planowanych inwestycji oraz zwiększy jakość opracowywanej dokumentacji w aspekcie środowiskowym. Kompleksowe usługi eksperckie zagwarantują dopełnienie obowiązków wynikających z Ustawy Prawo wodne, przepisów prawa ochrony środowiska i wszelkich innych regulacji środowiskowych oraz wspomogą proces prawidłowego przygotowania się do planowanych i realizowanych inwestycji, przyjęcia odpowiednich założeń i zidentyfikowania wszelkich możliwych do wystąpienia zagrożeń dla ochrony środowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71313000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną umowę (zamówienie), której przedmiotem było świadczenie usług doradczych w zakresie środowiska naturalnego, które to usługi: a) obejmowały doradztwo na rzecz inwestora w zakresie co najmniej jednej inwestycji hydrotechnicznej, której wartość wynosiła co najmniej 300 milionów złotych; oraz b) były realizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy; 2) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej trzy opracowania dla przedsięwzięć hydrotechnicznych zlokalizowanych na obszarach Natura 2000, z rodzajów niżej wymienionych: a) oceny oddziaływania na środowisko lub; b) analizy obszarów Natura 2000 pod kątem ich potencjalnych zagrożeń wynikających z lokalizacji nowych przedsięwzięć; 3) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej trzy opracowania o charakterze programowym lub strategicznym, wymagające przeprowadzenia konsultacji społecznych, realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. UWAGA: Zamawiający nie wymaga wskazania różnych usług w odniesieniu do poszczególnych warunków udziału w postępowaniu odnoszących się do doświadczenia. Przykładowo w przypadku, gdy usługa wskazana przez Wykonawcę w wykazie usług spełnia odrębne warunki udziału w postępowaniu spośród ww., Wykonawca może wskazać w Wykazie osób tę samą usługę w przypadku wykazania więcej niż jednego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, ochrony przyrody lub biologii oraz posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub ochrony przyrody (Doradca); 2) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie polegające na doradztwie lub realizacji w zakresie co najmniej jednego projektu w obszarze turystyki wodnej (Doradca ds. turystyki). UWAGA: Zamawiający nie wymaga wskazania różnych osób w odniesieniu do różnych specjalności, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby jednocześnie jako Kierownika zespołu i osoby w innej specjalności. Przykładowo w przypadku, gdy osoba wskazana przez Wykonawcę spełnia warunki w dwóch specjalnościach Wykonawca może wskazać w Wykazie osób tę samą osobę w przypadku obu specjalności, z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia funkcji Kierownika zespołu z jakąkolwiek specjalnością
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W odpowiedzi na wezwanie wystosowanie przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1 wykaz usług wykazywanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu oceny zawiera rozdział III ust. 2 SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz usług należy złożyć w oryginale. Wykaz osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 2 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia, o których mowa w rozdziale III ust. 3 oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy złożyć w oryginale. Wykaz osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony w oryginale lub w formie sporządzonego przez notariusza odpisu. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia publicznego, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy). Z zobowiązania musi wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, b) sposób wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot trzeci, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty, w tym zobowiązanie podpisuje podmiot, od którego te dokumenty pochodzą, chyba, że zostanie udzielone pełnomocnictwo Wykonawcy do podpisania takich dokumentów za podmiot trzeci/podwykonawcę. 3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pierog.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje zostały zawarte w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto oferty 60,00
doświadczenie Wykonawcy w realizacji opracowań dla przedsięwzięć hydrotechnicznych zlokalizowanych na obszarach Natura 2000 20,00
doświadczenie Wykonawcy w realizacji opracowań o charakterze programowym lub strategicznym, wymagających przeprowadzenia konsultacji społecznych, realizowanych na podstawie przepisów ustawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zmianę Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę wynikającą ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - w stosunku do przepisów obowiązujących w dniu złożenia oferty. Przedmiotowa zmiana nastąpi w formie aneksu, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający szczegółową kalkulację wzrostu kosztów realizacji umowy związaną z podniesieniem (lub obniżeniem) składników o których mowa w pkt. a do c oraz stosowne dowody to potwierdzające. Pisemny wniosek wraz z wyliczeniami oraz dowodami podlega sprawdzeniu i musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 2, obejmować będzie jedynie udokumentowany przez Wykonawcę lub Zamawiającego wzrost/spadek kosztów realizacji umowy związany ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły