Na wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 4 części: część 1: ul. Dubois 60 w Łodzi część 2: ul. Spornej 29 w Łodzi część 3: ul. Podchorążych 8 w Łodzi część 4: ul. Piotrkowska 113 w Łodzi

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kościuszki, 90-514 Łódź (Łódzkie)

Miejsce: Łódź

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.01.2021, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.02.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Lokali Miejskich: Na wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 4 części: część 1: ul. Dubois 60 w Łodzi część 2: ul. Spornej 29 w Łodzi część 3: ul. Podchorążych 8 w Łodzi część 4: ul. Piotrkowska 113 w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Lokali Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 36375254600000, ul. Al. Tadeusza Kościuszki  47 , 90-514  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 628 70 00, , e-mail j.gasiorek@zlm.lodz.pl, zlm@zlm.lodz.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.zlm.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Zarząd Lokali Miejskich, al. T. Kościuszki 47; 90-514 Łódź, Budynek „A” poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do ZLM

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 4 części: część 1: ul. Dubois 60 w Łodzi część 2: ul. Spornej 29 w Łodzi część 3: ul. Podchorążych 8 w Łodzi część 4: ul. Piotrkowska 113 w Łodzi
Numer referencyjny: DZP.26.1.395.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi na terenach nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi w podziale na 4 części. Część 1 – ul. Dubois 60 Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego poprzecznej oficyny wraz ze wzmocnieniem ściany szczytowej budynku gospodarczego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dubois 60 (działka ewidencyjna nr 93 w obrębie G-23) zgodnie z decyzją DAR-UA-XIII.1339.2020 z dnia 27.05.2020 r. oraz załączoną dokumentacją projektową, kosztorysem nakładczym i STWiOR (zał. nr 8 do SIWZ). Część 2 – ul. Sporna 29 Wykonanie rozbiórki dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Spornej 29 (dz.ew. nr 111, obręb B-54) zgodnie z decyzją nr DPRG-UA-II.2453.2017 z dnia 05.12.2017 r. oraz załączoną dokumentacją projektową, kosztorysem nakładczym i STWiOR (zał. nr 9 do SIWZ). Część 3 – ul. Podchorążych 8 Wykonanie rozbiórki drewnianych budynków, gospodarczych wraz z budową ogrodzenia na posesji przy ul. Podchorążych 8 w Łodzi (nr dz. 308/1, obręb P-4) usytuowanych wzdłuż granicy z działką 309/4 w obrębie P-4, zgodnie z decyzją PIBN nr 956/2018 z dnia 05.12.2018 r. oraz z kosztorysem nakładczym i STWiOR (zał. nr 10 do SIWZ). Część 4 – ul. Piotrkowska 113 Wykonanie rozbiórki budynków trzeciej, czwartej i piątej prawej oficyny zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 113 w Łodzi (nr dz. 219/1, obręb S-06) zgodnie z pozwoleniem WUOZ-ZN.5181.45.2020.TK z dn. 01.12.2020 r., załączoną dokumentacją projektową, przedmiarami i STWiOR (zał. nr 11 do SIWZ). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z (odpowiednio dla każdej z części): − pozwoleniami na rozbiórkę, − decyzjami PINB, − dokumentacją projektową, − przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ, − Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, − wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: − prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego; − stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; − okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcy; − odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); − odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; − odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; − odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; − przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN REALIZACJI ROBÓT Część 1 – 20 dni od daty zawarcia umowy, Część 2 – 30 dni od daty zawarcia umowy, Część 3 – 20 dni od daty zawarcia umowy, Część 4 – 30 dni od daty przekazania Wykonawcy pozwolenia na rozbiórkę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego na kwotę minimum: dla części 1: 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł 00/100), dla części 2: 100 000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100), dla części 3: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł 00/100), dla części 4: 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zdolności technicznej Wykonawcy (doświadczenie): Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, potwierdzeniem będzie wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce budynku/ów o wartości brutto każda minimum: dla części 1: 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł 00/100), dla części 2: 100 000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100), dla części 3: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł 00/100). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to winien wykazać się ilością robót odpowiadającą ilości części, na które składa ofertę o wartości określonej powyżej, przy czym roboty nie mogą się powtarzać. Oświadczenie dotyczące wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. b) kadry kierowniczej wykonawcy do realizacji zamówienia: Wykonawca złoży oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – w kadrze należy wykazać co najmniej, osoby posiadające niżej wymienione kwalifikacje: dla części 1: - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby pełniącej bezpośrednio obowiązki kierownika robót. dla części 2: - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby pełniącej bezpośrednio obowiązki kierownika robót. dla części 3: - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby pełniącej bezpośrednio obowiązki kierownika robót. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wystarczy, gdy będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, zgodnie z pkt. 7.2.3) lit. a) 2) referencje lub inne dokumenty określające czy roboty budowlane wykonane przez wykonawcę zostały wykonane należycie; zgodnie z pkt. 7.2.3) lit. a) 3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; zgodnie z pkt. 7.2.3) lit b) 4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 7.2.2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 13 DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 1. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, c) zmiany wynagrodzenia związanej ze zmianą ustawowej stawki podatku VAT, d) zgodnie z zapisami art. 144 ust. Pzp, e) przedłużenie terminu obowiązywania umowy wskutek okoliczności, których nie dało się przewidzieć przed zawarciem umowy. f) zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia z powodu przedłużających się procedur administracyjnych, urzędowych niezależnych od stron umowy tj. wydania przez uprawnione organy decyzji, zezwolenia, uzgodnienia, pozwolenia. 2. Zamawiający, oprócz przypadków wymienionych w przepisach K.c., może odstąpić od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w następujących przypadkach: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, b) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy, c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, d) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, gdyby realizacja terminu zamówienia nie była możliwa do wykonania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca w tych przypadkach zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego w ciągu 7 dni o zaistniałej okoliczności a osoba po stronie Zamawiającego odpowiedzialna za realizację robót sporządzi stosowny protokół konieczności podpisany przez obydwie strony. 4. Prace, których Zamawiający nie przewidział, a których konieczność wykonania wystąpi podczas realizacji zamówienia, po uzyskaniu pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za realizację robót i sporządzeniu protokołu konieczności, który będzie załącznikiem do sporządzonego aneksu, będą rozliczane w następujący sposób: a) koszt robocizny będzie kalkulowany: ilość roboczogodzin (R) wynikająca z katalogów KNR zostanie pomnożona przez stawkę roboczogodziny w wysokości równej opublikowanej przez wydawnictwo „SEKOCENBUD” najniższej stawce robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych dla miasta Łodzi (kolumna nr 5) aktualnej na dzień spisania protokołu, do tak wyliczonej kwoty robocizny bezpośredniej zostaną dodane koszty pośrednie w wysokości równej opublikowanemu przez wydawnictwo „SEKOCENBUD” najniższemu wskaźnikowi kosztów pośrednich za roboty budowlane aktualnemu na dzień spisania protokołu a następnie zysk w wysokości równej opublikowanemu przez wydawnictwo „SEKOCENBUD” najniższemu zyskowi za roboty budowlane aktualnemu na dzień spisania protokołu. b) koszt materiałów będzie kalkulowany w następujący sposób: nakłady (ilości) materiałów (M) wynikające z katalogów KNR pomnożone zostaną przez najniższe ceny materiałów bez kosztów zakupu ogólnopolskiego wynikające z tabeli w publikacji kwartalnej wydawnictwa SEKOCENBUD zgodnie z wartościami obowiązującymi w bieżącym kwartale danego roku kalendarzowego i pomnożony przez koszt zakupu w wysokości równej opublikowanemu przez wydawnictwo „SEKOCENBUD” najniższemu wskaźnikowi kosztów zakupu za roboty budowlane, aktualnemu na dzień spisania protokołu. Materiały nie ujęte w w/w wydawnictwie „SEKOCENBUD” rozliczane będą na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego rachunków zakupu, do których zostaną doliczone koszty zakupu w wysokości równej opublikowanemu przez wydawnictwo „SEKOCENBUD” najniższemu wskaźnikowi kosztów zakupu za roboty budowlane aktualnemu na dzień spisania protokołu. c) koszt pracy sprzętu będzie kalkulowany w następujący sposób: Ilość sprzętu (S) wynikająca z KNR pomnożona zostanie przez najniższe ceny najmu z publikacji kwartalnej „SEKOCENBUD” zgodnie z wartościami obowiązującymi w bieżącym kwartale danego roku kalendarzowego. Do tak wyliczonego kosztu bezpośredniego sprzętu zostaną dodane koszty pośrednie, a następnie zysk – w wysokościach określonych w § 13 ust 4 lit. a) umowy. Przy pracach szczególnych Wykonawca uzgadnia wcześniej z inwestorem rodzaj jednostki sprzętowej i sposób obliczania nakładów (ilość maszynogodzin) pracy oraz cenę, do tak wyliczonych kosztów bezpośrednich zostanie doliczony koszt pośredni, a następnie zysk - w wysokościach określonych w § 13 ust 4 lit. a) umowy. 5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin realizacji robót może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania robót w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
24.1 Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Lokali Miejskich al. T. Kościuszki 47, 90-514 Łódź, tel. (42) 628-70-34, e-mail: zlm@zlm.lodz.pl 24.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zlm.lodz.pl. 24.3 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami § 6 ust 1 litera c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) (zwane dalej RODO) tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 24.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawa Prawo zamówień publicznych. 24.5 Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom, oferentom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 24.6 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy i gwarancji oraz rękojmi przekracza 5 lat okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, gwarancji i rękojmi. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 24.7 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 24.8 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 24.9 nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły