Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boronów

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Gmina Boronów, ul. Dolna, 42-283 Boronów (Śląskie)

Miejsce: Boronów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.01.2021, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 16.02.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Boronów: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boronów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boronów, krajowy numer identyfikacyjny 15139840000000, ul. ul. Dolna  2 , 42-283  Boronów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 539 100, e-mail szymonz@boronow.pl, faks 343 669 814.
Adres strony internetowej (URL): ug.boronow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.boronow.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.boronow.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu
Adres:
Urząd Gminy Boronów, 42-283 Boronów, ul. Dolna 2, pok. nr 11 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Boronów
Numer referencyjny: GKiZP.271.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zadanie 1 „Przebudowa ul. Słonecznej w Zumpach" Zadanie zakłada przebudowę istniejącej drogi o długości 380,2 metrów. W ramach realizacji przedmiotowego zadania należy wykonać następujący zakres robót: - prace przygotowawcze; - roboty ziemne; - kanalizacje deszczową; - profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego; - ułożenie krawężników i obrzeży betonowych; - wykonanie konstrukcji jezdni, dojść do posesji i zjazdów. Parametry techniczne drogi  Długość – 380,2 m, szerokość – 5,0 m,  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym,  Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej. Konstrukcja jezdni : - w-wa kostki betonowej kolor szary, gr. 8cm; - w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm; - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm; - w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 20cm. Konstrukcja zjazdów: - w-wa kostki betonowej kolor czerwony, gr. 8cm; - w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm; - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15cm; - w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm. Konstrukcja dojścia do posesji: - w-wa kostki betonowej kolor szary, gr. 8cm; - w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm; - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15cm. Sieć kanalizacji deszczowej: Budowa sieci kanalizacji deszczowej Ø315 PCV o łącznej długości 327,50 mb. W celu odwodnienia nawierzchni przyjęto odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ulicy Tartacznej, gdzie znajduje się koniec zakresu inwestycji. Przewiduje się włączenie projektowanego kanału do istniejącego przepustu DN500 zabudowanego na rowie przy włączeniu ulicy Słonecznej do ulicy Tartacznej. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu. Termin wykonania robót: 31.08.2021 r. 2. Zadanie 2 „Przebudowa drogi w sołectwie Grojec” Zadanie zakłada przebudowę istniejącej drogi o długości 711,5 metra. W ramach realizacji przedmiotowego zadania należy wykonać następujący zakres robót: - prace przygotowawcze; - roboty ziemne; - oczyszczenie rowu; - remont przepustu drogowego P1; - profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego; - wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdów; - remont istniejących poboczy. Konstrukcja jezdni : - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 3cm; - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4cm - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 10cm; - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 stab. mechanicznie, gr. 15cm; - w-wa gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa W ramach robót budowlanych należy wykonać remont istniejącego betonowego przepustu drogowego P1. Przepust należy odkopać, oczyścić, wykonać niezbędne zaprawki oraz izolację, a następnie wykonać osypkę i zasypkę. Ponadto przepust należy oczyścić z osadu i namułu. Istniejące rowy przydrożne również należy oczyścić z namułu, a ich skarpy wyprofilować. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu. Termin wykonania robót: 31.08.2021 r. Uwagi końcowe: A. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa. B. Rozliczenie finansowe należy prowadzić na podstawie inwentaryzacji wykonanych zakresów robót i kart obmiarów. C. Zamawiający wymaga ciągłego nadzoru na zadaniu przez uprawnionego kierownika budowy/robót. D. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił odpowiedzialność z tego tytułu. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów. 2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - dla zadania 1: a) wykonanie robót ziemnych, b) układanie krawężników, obrzeży i kostki betonowej, - dla zadania 2: a) wykonanie robót ziemnych, b) wykonanie nawierzchni asfaltowej. 2.1 Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą w okresie realizacji umowy zatrudniani na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). 2.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty dotyczące Pracowników w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dokumentami takimi mogą być oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub zanonimizowane dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 2.3. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 2.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy , na inne posiadające co najmniej taka samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 2.5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie, że Wykonawca/podwykonawca nie zalega dla Pracowników z wypłatą należnego wynagrodzenia za pracę.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45100000-8
45111200-0
45233000-9
45230000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.08.2021
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
31.08.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: warunek dla zadania 1 i 2:  drogowej Uwaga : Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) 2.3.2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: warunek dla zadania 1:  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z kostki betonowej lub kamiennej wraz z odwodnieniem o powierzchni minimum 1000 m2 . warunek dla zadania 2:  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni minimum 1000 m2 Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć: 1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustwy Pzp. 2 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający informuje, że dowodami należytego wykonania wykazanych robót budowlanych są:  poświadczenie,  inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie będzie żądał dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą 1.1. Oświadczenia Wykonawcy: 1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 do SIWZ 1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie VI 2.3.2 b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie VI. 2.3.1 1.1.3. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców – Załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy) 1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza: a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) UWAGA 1: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. UWAGA 2: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp. 1.4 Ponadto do oferty należy dołączyć: a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert: 2.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://boronow.bip.net/przetargi) wykaz złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, w oryginale zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem – załącznik nr 4
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  10.000,00 zł – dla zadania 1  10.000,00 zł – dla zadania 2 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 z późń. zm.) . Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie o/Herby z/s w Boronowie na konto numer: 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 11 – sekretariat, do dnia 15.01.2021 r. do godz. 9:00. 4.Wadium, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5.Zamawiający dokona zwrotu wadium przetargowego zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2. Zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia: 2.1.1 Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi wykonanie robót, w szczególności: - klęski żywiołowe, - działania siły wyższej, 2.1.2 Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: - niewybuchy, niewypały, - wykopaliska archeologiczne, - wystąpienie niezinwentaryzowanych urządzeń, obiektów itp., 2.1.3 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez zamawiającego na jego wyraźny wniosek, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej 2.1.4 Konieczność udzielenia zamówień dodatkowych w rozumieniu przepisów Pzp, 2.1.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac (np. brak uzgodnień) 2.1.6 Inne okoliczności np. związane z przedłużającą się procedurą przetargową mającą wpływ na termin podpisania umowy i przystąpienie do realizacji robót, związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych 2.1.Warunki dokonania zmian: - w przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Zmiany sposobu spełniania świadczenia może nastąpić w sytuacji gdy wystąpi: 3.1.1 Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, przejściowym brakiem produktu z przyczyn leżących po stronie producenta lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. 3.1.2 Przyjęcie innej technologii wykonania zaprojektowanych robót. 3.1.3 Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części. 3.1.4 Konieczność zrealizowania robót na podstawie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4. Pozostałe zmiany: - zmiana stawki VAT: a) jeśli zmiany stawki VAT będą powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty VAT do zapłacenia przez wykonawcę. 5. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązania się z ustaleń określonych w umowie, Po upływie terminów wyznaczonych na usuniecie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy Koszęcin o/Herby z/s w Boronowie na konto nr 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być wniesione za zgodą Zamawiającego. 2. W przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji – Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być nieodwołalna i bezwarunkowa realizowana na pierwsze żądanie beneficjenta – bez konieczności udowadniania wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń. Gwarancja nie może zawierać m.in. zapisów warunkujących wypłacenie Zamawiającemu gwarantowanej kwoty od obowiązku:  wykazywania szczegółowych powodów żądania wypłaty z tytułu gwarancji,  wykazywania przez Zamawiającego bezspornego charakteru należności  wykazania uznania należności przez Wykonawcę  informowania o zmianach umowy  wykazywania sposobu kalkulacji żądanej z tytułu gwarancji kwoty  przedkładania wykazu nieusuniętych lub nienależycie usuniętych wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy pod rygorem nieprzyjęcia przedłożonej gwarancji. 3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może wyłączać żadnych kar umownych z zakresu gwarancji zabezpieczenia (w tym również kar obowiązujących w okresie ważności części gwarancji pozostawionej z tytułu rękojmi za wady i usterki), a kwota gwarancji nie może ulegać zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy. Niedopuszczalne jest narzucanie Zamawiającemu obowiązku informowania Gwaranta i jakichkolwiek zmianach umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą a w szczególności uzależnianie wypłaty zabezpieczenia od akceptacji przez Gwaranta poczynionych zmian – zakres możliwych, dopuszczalnych zmian umowy określony jest we wzorze umowy, a rodzaj i wielkość kar umownych pozostają niezmienne. Gwarancja winna gwarantować Zamawiającemu zapłatę za wszystkie powstałe w okresie ważności gwarancji zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - pod rygorem nieprzyjęcia przedłożonej gwarancji. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:.  70 % wysokości zabezpieczenia gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym,  30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady wynosi 2 lata od dokonania odbioru końcowego. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: • Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Boronów z siedzibą 42-283 Boronów, ul. Dolna 2; • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - inspektor@odocn.pl; • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • Osobie, której dane osobowe dotyczą posiada: 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; • Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca, wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa ul. Słonecznej w Zumpach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie zakłada przebudowę istniejącej drogi o długości 380,2 metrów. W ramach realizacji przedmiotowego zadania należy wykonać następujący zakres robót: - prace przygotowawcze; - roboty ziemne; - kanalizacje deszczową; - profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego; - ułożenie krawężników i obrzeży betonowych; - wykonanie konstrukcji jezdni, dojść do posesji i zjazdów. Parametry techniczne drogi  Długość – 380,2 m, szerokość – 5,0 m,  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym,  Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej. Konstrukcja jezdni : - w-wa kostki betonowej kolor szary, gr. 8cm; - w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm; - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm; - w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 20cm. Konstrukcja zjazdów: - w-wa kostki betonowej kolor czerwony, gr. 8cm; - w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm; - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15cm; - w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm. Konstrukcja dojścia do posesji: - w-wa kostki betonowej kolor szary, gr. 8cm; - w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm; - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15cm. Sieć kanalizacji deszczowej: Budowa sieci kanalizacji deszczowej Ø315 PCV o łącznej długości 327,50 mb. W celu odwodnienia nawierzchni przyjęto odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ulicy Tartacznej, gdzie znajduje się koniec zakresu inwestycji. Przewiduje się włączenie projektowanego kanału do istniejącego przepustu DN500 zabudowanego na rowie przy włączeniu ulicy Słonecznej do ulicy Tartacznej. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu. Termin wykonania robót: 31.08.2021 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45111200-0, 45233000-9, 45230000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.08.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa drogi w sołectwie Grojec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie zakłada przebudowę istniejącej drogi o długości 711,5 metra. W ramach realizacji przedmiotowego zadania należy wykonać następujący zakres robót: - prace przygotowawcze; - roboty ziemne; - oczyszczenie rowu; - remont przepustu drogowego P1; - profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego; - wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdów; - remont istniejących poboczy. Konstrukcja jezdni : - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 3cm; - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4cm - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 10cm; - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 stab. mechanicznie, gr. 15cm; - w-wa gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa W ramach robót budowlanych należy wykonać remont istniejącego betonowego przepustu drogowego P1. Przepust należy odkopać, oczyścić, wykonać niezbędne zaprawki oraz izolację, a następnie wykonać osypkę i zasypkę. Ponadto przepust należy oczyścić z osadu i namułu. Istniejące rowy przydrożne również należy oczyścić z namułu, a ich skarpy wyprofilować. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu. Termin wykonania robót: 31.08.2021 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45111200-0, 45233000-9, 45230000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.08.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły