Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór (dwie części): Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice” Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Gmina Kozy, ul. Krakowska, 43-340 Kozy (Śląskie)

Miejsce: Kozy

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2023

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.09.2021, godzina: 10:00 (149 dni do końca)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Kozy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór (dwie części): Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice” Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kozy, krajowy numer identyfikacyjny 72182284000000, ul. ul. Krakowska  4 , 43-340  Kozy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 298 650, e-mail ug@Kozy.pl, faks 338 298 674.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kozy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://kozy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej, ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) lub za pośrednictwem posłańca (kurierem), -osobiście, w Sekretariacie wbudynku Urzędu Gminy Kozy (ul. Krakowska 4,43-340 Kozy), z ewentualnym poddaniem się wszelkim procedurom mającym na celu zachowanie środków bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego (dotyczy to również osoby będącej posłańcem). W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://kozy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html –zgodnie z instrukcjami, o których mowa w pkt.1.3. rozdziału XXI SIWZ. Uwaga : Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Kozy, 43-340 Kozy, Ul. Krakowska 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór (dwie części): Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice” Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór
Numer referencyjny: ZP.271.1.34.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór” Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice” – zadanie A Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór” zadanie B Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze). Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice” – zadanie A W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: • kanał sanitarny „S” tylko na odcinku pomiędzy studniami S6-S93.1, S91-S100.4 i S15-S114 • kanał sanitarny „Mr” tylko na odcinku pomiędzy studniami S12-Mr8 • kanał sanitarny „R” tylko na odcinku pomiędzy studniami R6-R12.1 • kanał sanitarny „St” tylko na odcinku pomiędzy studniami St34-St45.1 • kanał sanitarny „P” tylko na odcinku pomiędzy studniami P26-P93.1, P50-P52.1 i P97-P103.1 • kanał sanitarny „K” tylko na odcinku pomiędzy studniami K7'-K18 • kanał sanitarny „Z” tylko na odcinku pomiędzy studniami Z9-Z15.1 • kanał sanitarny „M” tylko na odcinku pomiędzy studniami W10-M10.1 • kanał sanitarny „Wi” tylko na odcinku pomiędzy studniami Wi5-Wi8.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 2657,0 m, z tego: Długość kanałów sanitarnych głównych dz200mm: 2502,5 m Długość sięgaczy kanalizacyjnych dz160mm: 154,5 m Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór” zadanie B Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze). W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: • kanał sanitarny „S” tylko na odcinku pomiędzy studniami S21- S21.10.4 i S46-S49.1 • kanał sanitarny „Ws” tylko na odcinku pomiędzy studniami Ws6 - Ws21.1 • kanał sanitarny „Zw” tylko na odcinku pomiędzy studniami Zw6- Zw12.1 • kanał sanitarny „O” tylko na odcinku pomiędzy studniami S26 - O19.1 i Zł14.1-O4.8 • kanał sanitarny „W” tylko na odcinku pomiędzy studniami W17 - W21 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 2177,5 m, z tego: Długość kanałów sanitarnych głównych dz200mm: 2007,5 m Długość sięgaczy kanalizacyjnych dz160mm: 170,0 m

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232440-8
45232400-6
45100000-8
45233140-2
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. Zawarcie informacji o przewidywanym zamówieniu nie rodzi po stronie zamawiają-cego obowiązku - a po stronie wykonawcy roszczenia - jego udzielenia. 2. Zakres usług lub robót budowlanych: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych za-mówień, co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w zał. nr 2 do SIWZ, tj. zamówienia te będą polegały m.in. na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (obejmują-cych m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; montaż kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych, montaż wodociągów, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni, wykony-wanie nawierzchni asfaltobetonowych tłuczniowych i brukarskich jak w zamówieniu podstawo-wym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 3. Warunki, na jakich usługi lub roboty budowlane zostaną udzielone: -udzielenie zamówienia nastąpi na podstawie odrębnej umowy, co zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji w dotychczasowym Wykonawcą, -zamówienie zostanie udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość korekty ewentualnych nieprawidłowości [braków] opisu przedmiotu zamówienia oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. -wysokość wynagrodzenia zamówienia ostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego lub w przypadku gdy będzie to niemożliwe, na zasadach określonych w umowie podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.03.2023

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej: a) (dla części 1) co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie systemu sieci kanalizacji [np. deszczowej lub/i sanitarnej] o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto [z uwzględnieniem np. kosztów wykonania pompowni ścieków, odtworzenia nawierzchni po wykonaniu sieci kanalizacyjnej] b) (dla części 2) co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie systemu sieci kanalizacji [np. deszczowej lub/i sanitarnej] o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto [z uwzględnieniem np. kosztów wykonania pompowni ścieków, odtworzenia nawierzchni po wykonaniu sieci kanalizacyjnej] Wykonawca składający ofertę na więcej części może wykazać spełnianie warunku tylko dla części 1 UWAGA nr 1: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. Uwaga nr 2: Wykonawca nie może wykazać spełnienia warunku dotyczącego wymaganego doświadczenia poprzez sumowanie swojego doświadczenia zdobytego w ramach dwóch lub więcej zamówień [umów] Uwaga nr 3: Niedopuszczalne jest powoływanie się na pełen zakres doświadczenia [referencji] zdobytego w ramach Konsorcjum – w takim przypadku Wykonawca może powoływać się jedynie na doświadczenie wynikające z realizacji tej części zamówienia, którą faktycznie samodzielnie wykonał Uwaga nr 4: Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać zakres robót odpowiadających zakresowi warunku. UWAGA nr 5: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami niezbędnymi (zdolnymi) do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, drogowej (dla części 1 i 2), lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie przetargowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oświadczenie, o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1: 20 000,00 PLN Część 2: 15 000,00 PLN 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank PEKAO S.A.: 13 1240 4142 1111 0010 4640 1758 UWAGA nr 11: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej można złożyć w następujący sposób: 2.1.1. w postaci papierowej – w formie pisemnej w oryginale. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginale w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kozach, ul. Krakowska 4, I piętro, przed upływem terminu składania ofert. 2.1.2. w postaci elektronicznej poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7.1 rozdziału XIX SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. rozdziału XIX SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 2.7.1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2.7.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, -zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem nie podlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Rękojmia30,00
Gwarancja10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 5). 1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgod-nie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06.09.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty należy dołączyć: 1.1. Oświadczenia z art. 25a ustawy, które należy złożyć odpowiednio: -w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem zgodnie z załącznikiem nr 2A oraz 3A (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę w postaci papierowej); ALBO -w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z załącznikiem 2B oraz 3B (w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej). 1.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1A albo 1B do SIWZ. 1.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Pełnomocnictwo należy złożyć odpowiednio: -w formie pisemnej (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę w postaci papierowej) – opatrzone własnoręcznym podpisem osoby/osób udzielającej/cych pełnomocnictwa (w przypadku kopii notarialnej wymagany jest własnoręczny podpis notariusza); ALBO -w formie elektronicznej (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób udzielającej/cych pełnomocnictwa (w przypadku kopii notarialnej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny notariusza). 1.4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie pisemnej w postaci papierowej podpisany własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 1.5. Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej sporządzony w oparciu o załączniki 4, 4a, 4b i 4c 1.6. Dowód wniesienia wadium: -w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginale w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kozach, ul. Krakowska 4, I piętro, przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z ppkt. 2.1.1. Rozdziału XIX SIWZ; -w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, składanego w postaci elektronicznej poprzez Platformę przetargową, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z ppkt. 2.1.2. Rozdziału XIX SIWZ; -w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 1.7. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 2. UWAGA (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów) 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 346 z późn. zm.), 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice” – zadanie A W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: • kanał sanitarny „S” tylko na odcinku pomiędzy studniami S6-S93.1, S91-S100.4 i S15-S114 • kanał sanitarny „Mr” tylko na odcinku pomiędzy studniami S12-Mr8 • kanał sanitarny „R” tylko na odcinku pomiędzy studniami R6-R12.1 • kanał sanitarny „St” tylko na odcinku pomiędzy studniami St34-St45.1 • kanał sanitarny „P” tylko na odcinku pomiędzy studniami P26-P93.1, P50-P52.1 i P97-P103.1 • kanał sanitarny „K” tylko na odcinku pomiędzy studniami K7'-K18 • kanał sanitarny „Z” tylko na odcinku pomiędzy studniami Z9-Z15.1 • kanał sanitarny „M” tylko na odcinku pomiędzy studniami W10-M10.1 • kanał sanitarny „Wi” tylko na odcinku pomiędzy studniami Wi5-Wi8.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 2657,0 m, z tego: Długość kanałów sanitarnych głównych dz200mm: 2502,5 m Długość sięgaczy kanalizacyjnych dz160mm: 154,5 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232440-8, 45232400-6, 45100000-8, 45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2023
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Rękojmia30,00
Gwarancja10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór” zadanie B Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze). W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: • kanał sanitarny „S” tylko na odcinku pomiędzy studniami S21- S21.10.4 i S46-S49.1 • kanał sanitarny „Ws” tylko na odcinku pomiędzy studniami Ws6 - Ws21.1 • kanał sanitarny „Zw” tylko na odcinku pomiędzy studniami Zw6- Zw12.1 • kanał sanitarny „O” tylko na odcinku pomiędzy studniami S26 - O19.1 i Zł14.1-O4.8 • kanał sanitarny „W” tylko na odcinku pomiędzy studniami W17 - W21 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 2177,5 m, z tego: Długość kanałów sanitarnych głównych dz200mm: 2007,5 m Długość sięgaczy kanalizacyjnych dz160mm: 170,0 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232440-8, 45232400-6, 45100000-8, 45233140-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2023
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
Rękojmia30,00
Gwarancja10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły