Przebudowa budynku nr 4 na potrzeby internatu przy ul. Pileckiego 37 w Oświęcimiu

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich, 31-155 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 02.02.2021, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie: Przebudowa budynku nr 4 na potrzeby internatu przy ul. Pileckiego 37 w Oświęcimiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 11263946002990, ul. ul. Montelupich  3 , 31-155  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2114001, 2114015, 2114086, e-mail krakow@amw.com.pl, faks 122 114 005.
Adres strony internetowej (URL): https://amw.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Agencja wykonawcza
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://amw.eb2b.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://amw.eb2b.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
31-155 Kraków ul. Montelupich 3, Biuro Obsługi Klienta (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku nr 4 na potrzeby internatu przy ul. Pileckiego 37 w Oświęcimiu
Numer referencyjny: DZP-OK.2610.668.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku nr 4 na potrzeby internatu przy ul. Pileckiego 37 w Oświęcimiu, o kubaturze 8796 m3, w tym wykonanie kompleksowej termomodernizacji całego obiektu z wymianą istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, liczne wyburzenia i przesunięcia ścian działowych w celu aranżacji nowych pomieszczeń, przebudowa instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, odgromowej, teletechnicznej), wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie szybu windowego z kompletnym urządzeniem dźwigowym mającym przystanki na każdej kondygnacji, odnowienie niewielkiego parkingu przy budynku wraz z dojściami do klatek schodowych, wykonanie altany śmietnikowej, przesunięcie i wykonanie części nowego ogrodzenia w standardzie Jednostki Wojskowej sąsiadującej bezpośrednio z nieruchomością, wykonanie szlabanu z pilotami. Przedmiot zamówienia obejmuje również serwis windy osobowej – przez 60 miesięcy licząc od daty odbioru robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  19   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
19

II.9) Informacje dodatkowe: W sekcji II.8 wskazano maksymalny termin wykonania robót budowlanych (19 miesięcy) Terminy realizacji zamówienia są następujące: Rozpoczęcie - w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zakończenie: Roboty budowlane: maksymalnie 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy; minimalny termin wykonania robót budowlanych wynosi 16 miesięcy. Termin wykonania zamówienia (robót budowlanych) stanowi kryterium oceny ofert. Serwis windy osobowej – przez 60 miesięcy licząc od daty odbioru robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1). posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wybudował lub przebudował co najmniej dwa budynki o kubaturze co najmniej 1 000 m3 każdy budynek. W przypadku przebudowy, kubatura dotyczy części przebudowywanej. 2). dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia publicznego tj.: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza aby osoba wskazana przez Wykonawcę, posiadała dwa lub trzy rodzaje wymaganych uprawnień określonych w pkt a), b) i c) powyżej. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić, że oferowana winda osobowa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: dźwig z napędem elektrycznym bez maszynowni, napęd zlokalizowany w szybie; udźwig min. 1350 kg lub min. 18 osób; ilość przystanków – 5; ilość dojść – 5; drzwi automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, drzwi wejściowe zewnętrzne wykonane ze szkła bezpiecznego w ramie ze stali nierdzewnej, pozostałe drzwi ze stali nierdzewnej; drzwi na poziomie piwnic EI60; wysokość otworów – 220 cm; szerokość otworu – 90 cm; wymiary kabiny – 130 x 236 cmm, wys. 210 cm.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale V ust. 1, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z Wykonawców. Wyżej wymienione dokumenty, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie zobowiązany złożyć: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (w tym kubatury), wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia pub- licznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wyżej wymienione dokumenty, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu jednoznacznego potwierdzenia parametrów windy osobowej: dźwig z napędem elektrycznym bez maszynowni, napęd zlokalizowany w szybie; udźwig min. 1350 kg lub min. 18 osób; ilość przystanków – 5; ilość dojść – 5; drzwi automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, drzwi wejściowe zewnętrzne wykonane ze szkła bezpiecznego w ramie ze stali nierdzewnej, pozostałe drzwi ze stali nierdzewnej; drzwi na poziomie piwnic EI60; wysokość otworów – 220 cm; szerokość otworu – 90 cm; wymiary kabiny – 130 x 236 cmm, wys. 210 cm; Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające, że oferowana winda spełnia powyższe wymagania. Zamawiający wymaga złożenia: 1) dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów technicznych określonych powyżej. Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych, certyfikatów, atestów itp. 2) Świadectwa Dopuszczenia wyrobu do użytkowania, Wyżej wymienione dokumenty, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 2) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców. 3) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców. Inne dokumenty: 1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej platformy https://amw.eb2b.com.pl, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 2) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy, może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7) Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt. 4 i 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca składa te dokumenty na wezwanie Zamawiającego. 8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika umocowanie do wykonywania określonych czynności prawnych, np. umowę spółki cywilnej lub uchwałę Konsorcjum. 9) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, zobowiązany jest do złożenia: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2) dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt. 2, 3; ust. 3 pkt. 1, ust. 6 pkt. 1, dotyczących podmiotów udostępniających zasoby. 10) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji, może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 3 pkt. 1 oraz w ust. 4 pkt. 1, 2. 11) W przypadku wskazania przez Wykonawcę informacji o dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 pkt. 1 (tj. potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz dane wskazane przez Wykonawcę tj. oświadczenia lub dokumenty, jednakże w przypadku, gdy ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język polski, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 12) W przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie wystosowane na podstawie art. 26 ust. 2 lub art. 26 ust. 2f lub art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, które mają być wzięte pod uwagę przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu w sposób umożliwiający identyfikację tych oświadczeń i dokumentów poprzez szczegółowe określenie postępowania, w którym dane oświadczenie lub dokument zostały złożone wraz z informacjami identyfikującymi sam dokument bądź oświadczenie, a które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego (w szczególności dotyczy to oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy), Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta ze wskazanych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów będących w jego posiadaniu, o ile są one aktualne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 100 000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): 1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 76 1130 1150 0012 1243 8590 0001 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310), zwanej dalej PARP. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Termin wykonania zamówienia (roboty budowlane)20,00
Udzielona gwarancja na windę osobową10,00
Udzielona gwarancja na pozostały przedmiot zamówienia (bez windy osobowej)10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany w umowie na roboty budowlane: 1. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku gdy: a) po zawarciu umowy, zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań; w takiej sytuacji Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy; za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań, b) Wykonawca nie będzie mógł wykonywać robót objętych niniejszą umową z powodu nie przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt.1, c) zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zamówień dodatkowych i ich wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy, d) roboty ziemne zostaną wstrzymane przez konserwatora zabytków, w związku z odkrytymi artefaktami lub przedmiotami o znacznej wartości historycznej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, wpływających na należyte wykonanie umowy. Skutkiem tych zmian, może być zmiana terminu umowy o czas wystąpienia zdarzeń lub sposobu realizacji umowy, określonych w protokole konieczności wskazującym wystąpienie zdarzeń losowych, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Ewentualne wystąpienie zdarzeń, które skutkowałoby przesunięciem terminu zakończenia umowy, nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Przewiduje się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, w przypadku nałożenia na wykonawcę dodatkowych obowiązków związanych z zapobieganiem lub usuwaniem skutków wystąpienia COVID -19, zgodnie z decyzją Zamawiającego. 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy robót lub powierzenie nowemu podwykonawcy wykonania innej niż wskazana w ofercie, części przedmiotu umowy. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w SIWZ. 5. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza zmianę Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru. Zmieniony Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia co najmniej takie jakie Zamawiający wymagał w postępowaniu przetargowym na zawarcie niniejszej umowy. 6. W czasie obowiązywania zawartej z wyłonionym Wykonawcą umowy wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w drodze pisemnego aneksu w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT po dacie zawarcia umowy, a przed terminem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy. a) W przypadku obniżenia stawek podatku VAT po zawarciu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia brutto objętego nowymi stawkami podatku od towarów i usług o kwotę równą różnicy pomiędzy wysokością uwzględniającą poprzednią i nową stawkę. W braku podpisania aneksu przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do jego zawarcia lub podpisanego przez Zamawiającego aneksu, uważa się, że Wykonawca wyraził zgodę na zmianę wygrodzenia brutto w wysokości określonej przez Zamawiającego z uwzględnieniem zmiany stawek podatku VAT. b) W przypadku podwyższenia stawek podatku VAT po zawarciu Umowy, Strony zawrą aneks zmieniający wysokość wynagrodzenia brutto objętego nowymi stawkami podatku w zakresie, w którym zmiany stawek podatku VAT wpłynie na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca jest obowiązany wykazać wzrost kosztów wykonania Umowy związany ze zmianą stawek podatku VAT. 7. Przewiduje się zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2207), 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1342 ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu zmiany postanowień Umowy o prowadzenie pracowniczego zawartej przez Wykonawcę z instytucją finansową zarządzającą PPK, dotyczących w/w zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W powyższym przypadku, Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów, wynikający ze zmiany w/w przepisów. Z uprawnienia tego może skorzystać również Zamawiający. Jeżeli po upływie 15 – dniowego terminu, Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, Zamawiający dokona zmiany Umowy w tym zakresie. Jeżeli Zamawiający uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 15 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jej otrzymania, a następnie postąpi odpowiednio w sposób opisany powyżej. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Umowy. 8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany typu windy osobowej o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych od urządzenia przedstawionego w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji projektowej, przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zmiana może być wprowadzona w szczególności w sytuacjach wskazanych poniżej: a) powodująca poprawienie parametrów technicznych, b) wynikająca z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, c) wynikająca z wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku. Zmiany w umowie na serwis windy: 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy prac, wskazanego w § 3 ust. 15 lub powierzenie nowemu podwykonawcy wykonania innej niż wskazana w ofercie i w § 3 ust. 15, części przedmiotu umowy. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w SIWZ. 2. Przewiduje się zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 4) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2207), 5) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 6) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1342 ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu zmiany postanowień Umowy o prowadzenie pracowniczego zawartej przez Wykonawcę z instytucją finansową zarządzającą PPK, dotyczących w/w zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W powyższym przypadku, Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów, wynikający ze zmiany w/w przepisów. Z uprawnienia tego może skorzystać również Zamawiający. Jeżeli po upływie 15 – dniowego terminu, Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, Zamawiający dokona zmiany Umowy w tym zakresie. Jeżeli Zamawiający uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 15 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jej otrzymania, a następnie postąpi odpowiednio w sposób opisany powyżej. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Umowy. 3. W czasie obowiązywania zawartej z wyłonionym Wykonawcą umowy wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w drodze pisemnego aneksu w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT po dacie zawarcia umowy, a przed terminem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy. c) W przypadku obniżenia stawki podatku VAT po zawarciu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia brutto objętego nową stawką podatku od towarów i usług o kwotę równą różnicy pomiędzy wysokością uwzględniającą poprzednią i nową stawkę. W braku podpisania aneksu przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do jego zawarcia lub podpisanego przez Zamawiającego aneksu, uważa się, że Wykonawca wyraził zgodę na zmianę wygrodzenia brutto w wysokości określonej przez Zamawiającego z uwzględnieniem zmiany stawki podatku VAT. d) W przypadku podwyższenia stawki podatku VAT po zawarciu Umowy, Strony zawrą aneks zmieniający wysokość wynagrodzenia brutto objętego nową stawką podatku w zakresie, w którym zmiana stawki podatku VAT wpłynie na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca jest obowiązany wykazać wzrost kosztów wykonania Umowy związany ze zmianą stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02.02.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH




Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły