Przebudowa Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Nr 3 oraz inne roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów, Helclów, 31-148 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.01.2021, godzina: 08:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów: Przebudowa Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Nr 3 oraz inne roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów, krajowy numer identyfikacyjny 00029317200000, ul. Helclów  2 , 31-148  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 634 42 55 , , e-mail sekretariat@dpshelclow.pl, , faks 12 633 08 28 .
Adres strony internetowej (URL): www.dpshelclow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.dpshelclow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dpshelclow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej, w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Nr 3 oraz inne roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
Numer referencyjny: DO.271.1.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie (DPS), na nieruchomości położonej przy ul. Helclów 2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/14 obręb 116, jednostka ewidencyjna Śródmieście, polegających na Przebudowie Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego nr 3 (ZPO 3) wraz z montażem instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w lewych narożach na 1 i 2 piętrze oraz instalacji sytemu sygnalizacji pożaru (SSP) na całym poddaszu oraz na parterze w części środkowej budynku głównego DPS, w tym, w szczególności robót budowlanych polegających na: 1) robotach rozbiórkowych, 2) robotach konstrukcyjnych, w tym wykonaniu nadproży i wzmocnienia stropu pomiędzy 2 i 3 piętrem oraz stropu nad 3 piętrem, 3) wykonaniu ścianek działowych, 4) robotach tynkarskich i malarskich, 5) wykonaniu sufitów, 6) robotach posadzkarskich, 7) wykonaniu okładzin ściennych i posadzkowych, 8) dociepleniu poddasza nad ZPO 3, 9) dostawie i montażu stolarki drzwiowej wraz z systemem jednego klucza, 10) remoncie grzejników, 11) wymianie parapetów wewnętrznych, 12) wykonaniu instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w ZPO 3 oraz w lewych narożach na 1 i 2 piętrze budynku, 13) wykonaniu instalacji wentylacji wraz z czerpnią powietrza i centralą wentylacyjną oraz wentylatornią na poddaszu (z wyłączeniem wykonanego uprzednio doprowadzenia na poddasze instalacji wody lodowej z zainstalowanego w piwnicy agregatu), 14) wykonaniu instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 15) wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w ZPO 3 oraz w części środkowej na parterze i na całym poddaszu budynku (z wyłączeniem wykonanego uprzednio sterowania klapami p.poż. na wentylacji z pomieszczeń na poziomie z 1 i 2 piętra), 16) wykonaniu instalacji przyzywowej, 17) wykonaniu instalacji radiowęzła, 18) wykonanie kontroli dostępu, 19) wykonaniu instalacji RTV w ZPO 3 wraz z montażem anten na dachu, 20) wykonaniu instalacji elektrycznej, w tym gniazd wtykowych oraz oświetlenia wraz z oświetleniem ewakuacyjnym i awaryjnym, 21) wykonaniu instalacji strukturalnej wraz z instalacją telefoniczną i siecią Wi-Fi, 22) wykonaniu/montażu dźwigu transportowego i zsypu materiałów z rozbiórki wraz z zabezpieczeniem elewacji, siatki na elewacji i kostki przed uszkodzeniem oraz zapyleniem. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych w trzech etapach: 1) Etap 1 – przebudowa pierwszej części ZPO 3 – przeznaczony do realizacji w 2021 r. i częściowo w 2022 r. 2) Etap 2 – przebudowa drugiej części ZPO 3 – przeznaczony do realizacji w 2022 r. 3) Etap 3 – wykonanie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w lewych narożach 1 i 2 piętra, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na całym poddaszu i na parterze w części środkowej budynku A – przeznaczony do realizacji w 2022 r. UWAGA: Podczas wykonywania przebudowy pierwszej części ZPO 3 stanowiącej etap 1, część druga ZPO 3 przewidziana do przebudowy w etapie 2 będzie użytkowana przez Zamawiającego w pełnym zakresie. Etap 1 po zrealizowaniu przebudowy musi stanowić samodzielną część, którą Zamawiający będzie mógł użytkować w pełnym zakresie, niezależnie od wykonywania przebudowy etapu 2. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załączniki do SIWZ oraz w Zakresie rzeczowym robót budowlanych, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Wzoru Umowy, będącego Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełny proces robót budowlanych polegający na rekonstrukcji stolarki wraz z jej demontażem, rekonstrukcją, dostarczeniem na plac budowy i montażem oraz wbudowaniem niezbędnych materiałów, a także usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki i demontażu oraz utylizacją odpadów, dostawę niezbędnych materiałów zapewnia Wykonawca. 5. Przedmiot Umowy dotyczy nieruchomości przy ul. Helclów 2 w Krakowie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/14 obręb 116 jednostka ewidencyjna Śródmieście, powierzchnia działki 3,5976 ha, w tym powierzchnia zabudowy obiektów na terenie nieruchomości: 7 448,26 m2. Budynek w którym będą prowadzone roboty budowlane znajduje się w strefie objętej ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, został wpisany do rejestru zabytków pod Nr rej. 114 i znajduje się na obszarze układu urbanistycznego Kleparza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-648 oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”. Kondygnacja 3 pietra nie jest objęta nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, natomiast jest objęta opracowaniem projektowym uzgodnionym z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 6. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia szczegółowo określono we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45215210-2
45300000-0
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w tym na wykonaniu podobnych robót na innych obszarach nieruchomości przy ul. Helclów 2, ujętych przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu. Warunki jakim będzie podlegać powyższe zamówienie będą odpowiadały warunkom określonym i zgodnym z zamówieniem podstawowym określonym w niniejszym postępowaniu, za wyjątkiem tych warunków, które z uwagi na istotne przyczyny (uwarunkowania technologiczne, organizacyjne, rynkowe i in.) będą musiały zostać zmienione.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.11.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: a) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1) Kierownikiem Budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiadającym niezbędne doświadczenie, tj. który: • odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; • spełnia wymagania wynikające z przepisów ustawy z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333); • w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował robotami budowlanymi (pełnił funkcję kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) przy realizacji minimum 1 zadania polegającego na wykonaniu robót ogólnobudowlanych polegających na wybudowaniu i/lub przebudowaniu i/lub rozbudowaniu i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2, których wartość całkowita budowy wynosiła minimum 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100). 2) Kierownikiem robót w branży sanitarnej – z uprawnieniami budowlanymi w specjalności sanitarnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – posiadającym niezbędne doświadczenie, tj. który: • odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; • spełnia wymagania wynikające z przepisów ustawy z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333); • w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował robotami budowlanymi (pełnił funkcję kierownika robót lub kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) przy realizacji minimum 1 zadania polegającego na wybudowaniu i/lub przebudowaniu i/lub rozbudowaniu i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego, w zakres którego wchodziły roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, o powierzchni użytkowej budynku co najmniej 1000 m2, których wartość całkowita budowy wynosiła minimum 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100). Uwaga : Przez uprawnienia w odniesieniu do powyższych osób należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. b) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: wykonaniu robót (wybudowanie i/lub przebudowanie i/lub rozbudowanie i/lub remont) w budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2, których wartość całkowita budowy wynosiła minimum 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100), a zakres robót obejmował co najmniej branże: ogólnobudowlaną, instalacje sanitarne i elektryczne a także • potwierdzą, że roboty powyższe (dotyczy Kierownika Budowy, Kierownika robót w branży sanitarnej oraz Wykonawcy) zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. ============================================================================= 3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie, lub 2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1. Wykazy robót wg wzorów stanowiących Załączniki Nr 6 – 8 do SIWZ oraz dowody określające czy roboty budowlane podane w Wykazie robót: a) Wykonawcy robót budowlanych – stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ; b) Kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej – stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ c) Kierownika robót w branży sanitarnej – stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ zostały wykonane należycie, w szczególności – informacja o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający wprowadził warunki udziału zawarte w SIWZ w jej pierwszej części – w Rozdziale VI pkt 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku nr 6 do SIWZ „Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych” 2) Wykazu wykonanych robót budowlanych kierowanych przez Kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 7 do SIWZ „Wykaz robót kierowanych przez Kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej” 3) Wykazu wykonanych robót budowlanych kierowanych przez Kierownika robót w branży sanitarnej skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 8 do SIWZ „Wykaz robót kierowanych przez Kierownika budowy w branży sanitarnej” 2. Dokumenty z pkt 1 składa (jeżeli dotyczy) podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – (jeżeli dotyczy) a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia Umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3. Pisemne Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 4. Formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Kosztorys ofertowy w podziale na etap 1, 2 i 3 przedmiotu zamówienia. 6. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.) 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości brutto: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu - przelewem wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego PKO BP SA Depozyty nr 85102028920000550205898608 Tytułem „Wadium – przetarg nieograniczony: Przebudowa Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Nr 3 oraz inne roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie” tak aby przed upływem terminu i godziny składania ofert, wadium znajdowało się na ww. rachunku. UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być złożone w oryginale i wystawione na Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2, 2) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, 3) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców, 4) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10, 12. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku niewskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 3) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (brutto)60,00
Przedłużenie gwarancji i rękojmi 30,00
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej5,00
Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót w specjalności sanitarnej4,00
Skrócenie terminu usunięcia wad w okresie gwarancji 1,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji robót, w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z przepisem art. 144 ustawy PZP, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian Umowy w ust. 2 - 21 niniejszego paragrafu. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) obowiązującej stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy oraz zmiany zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 4. W przypadku przestojów, opóźnień lub przejściowego braku możliwości realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych: 1) prowadzonymi równolegle u Zamawiającego pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 2) przyczynami niezależnymi od Stron Umowy, bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych powyżej w pkt 1) lub 2) niniejszego ustępu oraz zmiany zakresu przedmiotu Umowy lub/oraz wysokości wynagrodzenia. 5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem stwierdzonym w trakcie prowadzonych robót budowlanych lub wydania zaleceń lub nakazów, w szczególności przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotu Umowy, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, w zakresie uwzględniającym zmieniony przedmiot prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o kosztorys ofertowy. 6. W przypadku określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu dopuszcza się również możliwość zmiany warunków dokonywania płatności w zakresie ilości transz i zasad zapłaty za roboty stanowiące przedmiot odbioru końcowego. 7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania lub zmniejszenie uciążliwości w funkcjonowaniu Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy; 2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie; 3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego; 4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania; 6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych; 7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych; 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; 9) zmianach wynikających z błędnych założeń ujętych w dokumentacji projektowej, których nie można było sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych (np. przed rozebraniem lub dokonaniem odkrywek) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy przy jednoczesnej proporcjonalnej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o kosztorys ofertowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres, o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 8. W przypadku zaistnienia opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jeśli przepisy takich terminów w przypadku danej czynności organów administracji nie wskazują, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu, który działając z należytą starannością Wykonawca mógł założyć. 9. W przypadku zaistnienia działania siły wyższej Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o kosztorys ofertowy oraz zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy oraz terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres opóźnienia spowodowanego działaniem siły wyższej. 10. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia sytuacji i/lub warunków, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych instalacji lub elementów konstrukcyjnych kolidujących z realizowaną przez Wykonawcę infrastrukturą, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 1) terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia, 2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany zakresu prac, 3) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o kosztorys ofertowy. 11. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o kosztorys ofertowy oraz zmianę zakresu przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy w przypadku wystąpienia dodatkowych wymagań nałożonych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 12. W przypadku zaistnienia opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy placu budowy w stosunku do terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych w § 2 ust. 2 pkt. 3), 4) i 5) Umowy. 13. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym terminu przekazania placu budowy, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, zakresu przedmiotu Umowy i zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy a także sposobu rozliczeń, w tym zmianę wysokości wynagrodzenia wypłacanego wykonawcy w poszczególnych latach w przypadku: 1) zaistnienia konieczności zmiany zakresu rzeczowego i/lub terminów wykonania Umowy w trybie przewidzianym w przepisie art. 144 Pzp, a także udzielenia zamówień na roboty budowlane, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp, o ile – odpowiednio – zmiany zakresu rzeczowego/ terminu wykonania Umowy oraz udzielenie zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp wpływają na termin wykonania Umowy, 2) gdy w toku realizacji Umowy okaże się, że z uwagi na wysokość posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych w poszczególnych latach realizacji Umowy możliwa jest realizacja w danym roku realizacji Umowy większego lub mniejszego niż zakładano zakresu przedmiotu Umowy, 3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Miasta Krakowa, 4) zmiany sytuacji epidemiologicznej w szczególności nie odwołania panującego stanu epidemii na terenie kraju i braku wykonania szczepień mieszkańców i pracowników DPS do dnia 30 kwietnia 2021 r., a także pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz u Zamawiającego, 5) w odniesieniu do etapu 3 w zakresie wykonania instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej – w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w szczególności nie odwołania panującego stanu epidemii na terenie kraju i braku wykonania szczepień pacjentów i pracowników NZOZ do dnia 14 stycznia 2022 r., a także pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz u Zamawiającego lub w NZOZ. 14. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany warunków płatności w przypadku zaistnienia okoliczności zmieniających termin płatności lub wysokość wynagrodzenia. 15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia etapu 2 i/lub etapu 3 w przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji etapu 1. 16. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zakończenie w 2021 r. zaplanowanej do realizacji części etapu 1, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji etapu 3 i wykonanie go w całości lub w części w 2021 r. w miarę posiadanych środków jakimi będzie dysponował Zamawiający, z równoczesnym przesunięciem na rok 2022 części zakresu rzeczowego etapu 1 przewidzianego do realizacji w roku 2021. 17. Strony przewidują możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych postanowień Umowy w formie pisemnej (niestanowiących zmian istotnych niniejszej Umowy), w szczególności: 1) zmiany nazwy, siedziby stron Umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; 2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Kierownika budowy i Kierowników robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kierownika budowy/robót; 2) niewywiązywania się Kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z Umowy; 3) jeżeli zmiana Kierownika budowy/ robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 19. W przypadku, gdy Kierownik budowy/ robót nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić Kierownika budowy/robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 20. W przypadku zmiany Kierownika budowy/ robót z uwagi na okoliczności opisane w ust. 18 i 19, nowy Kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 21. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22.01.2021, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły