Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 98 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Lipnicka, 43-300 Bielsko-Biała (Śląskie)

Miejsce: Bielsko-Biała

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 11.01.2021, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510400948-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 98 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 776903-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 98 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZGM/DZ/215/2020/ADM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej „dokumentacją”) robót instalacyjnych w budynku przy ul. Cieszyńskiej 98 w Bielsku-Białej (zwanych dalej „wykonaniem instalacji”), obejmujących: a) podłączenie budynku do sieci gazowej, b) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od zaworu głównego do wszystkich lokali, zasilającej kuchenki gazowe oraz dwufunkcyjne kotły kondensacyjne, c) wykonanie etażowych gazowych instalacji centralnego ogrzewania zasilanych dwufunkcyjnymi kotłami kondensacyjnymi, wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, 2) uzyskanie pozwolenia na budowę
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 - w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły