Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa, 07-100 Węgrów (Mazowieckie)

Miejsce: Węgrów

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 28.02.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 14.01.2021, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.01.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Sąd Rejonowy w Węgrowie: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Węgrowie, krajowy numer identyfikacyjny 32498400000000, ul. ul. Przemysłowa  20 , 07-100  Węgrów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 922 377, e-mail zamowienia@wegrow.sr.gov.pl, faks 257 922 377.
Adres strony internetowej (URL): www.wegrow.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wegrow.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wegrow.sr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie
Numer referencyjny: A.261-90/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego i posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, przy ul. Przemysłowej 20 (z wyłączeniem powierzchni obiektu przeznaczonej dla Prokuratury Rejonowej). 2. Powierzchnia siedziby Sądu Rejonowego w Węgrowie rozlokowana jest na czterech kondygnacjach. 1) Zestawienie powierzchni: a) Powierzchnia wewnętrzna – 3333,71 mkw. b) Powierzchnia zewnętrzna (parking oraz chodniki od ulicy) – 1956 mkw. 2) Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania: a) Zadanie nr I: obejmuje usługi sprzątania powierzchni biurowych – „wewnętrznych” w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie. b) Zadanie nr II: obejmuje usługi utrzymania czystości na przylegających do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie terenów zewnętrznych (parking oraz chodniki od ulicy). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres, częstotliwość prac objętych zamówieniem oraz charakterystykę powierzchni określa Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu zamówienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego za prace oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. na okres realizacji całej umowy. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby oddelegowane do realizacji przedmiotu zamówienia nie były karane za przestępstwo. Do świadczenia usługi mogą być skierowane osoby, które złożą oświadczenie o niekaralności. 6. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zatrudnienia takiej liczby pracowników, która gwarantuje nieprzerwaną realizację zamówienia; b) Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do zatrudnienia jednego dyżurnego pracownika od poniedziałku do piątku dla potrzeb doraźnych (w poniedziałki w godz. od 8.00 do 18.00, zaś od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00); c) wydelegowania do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie; d) wyposażenia pracowników w jednolitą odzież ochronną i roboczą oraz imienne identyfikatory, które należy nosić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; e) zakupu na własny koszt środków technicznych oraz materiałów i środków czystości niezbędnych do wykonania usług, w tym środków i materiałów do czyszczenia urządzeń biurowych, np. monitorów komputerowych oraz środków do dezynfekcji klamek, poręczy, włączników prądu, osłon z plexi, środków do mycia powierzchni płaskich (materiały i środki czystości muszą być odpowiednie do czyszczenia konkretnych powierzchni – szczegółowe zestawienie powierzchni zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz do uzupełniania we własnym zakresie celem zapewnienia ciągłości materiałów do sanitariatów takich jak: koszt mydła w płynie, papieru toaletowego do łazienek, ręczników papierowych, wkładów do odświeżaczy powietrza, worków jednorazowych na odpady (śmieci) oraz płynu i gąbek do mycia naczyń; f) wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych maszyn i urządzeń; g) wykonania usługi z zachowaniem reżimów sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi technologiami i przepisami. 7. Zamawiający zaleca Wykonawcom przed złożeniem ofert obejrzenie lokalizacji, której dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Oględzin można dokonać w godzinach pracy Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktów (patrz dział VII – Informacje o sposobie porozumiewania się (…) ust. 9 SIWZ). 8. Ponadto Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: a) przedstawienia pisemnych oświadczeń osób realizujących przedmiot zamówienia, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za płacę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie na umowę o pracę obejmować musi okres realizacji całego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z przedmiotem umowy (wykaz osób) będzie stanowił załącznik do umowy. W przypadku zmiany osób świadczących usługi sprzątania, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aktualny wykaz osób oraz załączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego potwierdzające zatrudnienie nowej osoby na umowę o pracę (oświadczenie); b) przedstawienia aktualnych oświadczeń o niekaralności pracowników skierowanych do wykonywania czynności. W przypadku gdy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność zatrudnienia innego pracownika, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego załączając aktualne oświadczenie o niekaralności pracownika; c) złożenia wykazu środków chemicznych jakich Wykonawca będzie używać do wykonania zamówienia łącznie z przeznaczeniem danego środka chemicznego (do czyszczenia jakiej powierzchni będzie używane) oraz oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że używane środki czystości, dezynfekcyjne, higieniczne i sprzęt techniczny są dopuszczone do stosowania w kraju i są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami uprawniającymi do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i posiadają aktualne wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa, w tym Państwowego Zakładu Higieny są ekologiczne i posiadają znak CE; d) złożenia wykazu urządzeń mechanicznych, jakie przez okres obowiązywania umowy będą przechowywane w miejscu wykonywania usługi. Zamawiający zaznacza, iż nie posiada pomieszczeń garażowych, w których mógłby być przechowywany większy sprzęt techniczny. e) złożenia oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że używany sprzęt techniczny jest sprawny i bezpieczny dla pracowników Zamawiającego. 9. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. W celu weryfikacji spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający może żądać w szczególności: a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; c) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię, nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 10. W przypadku nie przedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentu potwierdzającego wymagania, o których mowa powyżej, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z zapisami umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911200-8
90911300-9
90919200-4
90919100-3
90914000-7
90620000-9
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.03.2021   lub zakończenia: 28.02.2022
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
01.03.2021 28.02.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje: - co najmniej dwie usługi sprzątania powierzchni biurowych w budynkach użyteczności publicznej, każda o powierzchni nie mniejszej niż 2.500 m2 - o wartości jednej usługi co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto. Na potrzeby niniejszego postępowania do kategorii „budynków użyteczności publicznej” zaliczone będą tylko ogólnie dostępne budynki: urzędów banków, biurowce, hotele, szkoły, uczelnie, teatry, muzea, szpitale, porty lotnicze, dworce, sądy, prokuratury, hale i stadiony sportowe. Uwaga: Jedna usługa to jedna umowa, w ramach której wykonano lub nadal są wykonywane usługi sprzątania powierzchni biurowych odpowiadające postawionemu warunkowi. Wykonawca może wykazać, zgodnie ze swoim wyborem, usługę wykonaną lub wykonywaną przy czym: - pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (rozpoczętą i zakończoną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert); - pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną), której wykonana część wyniosła co najmniej 100 000,00 zł brutto. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku usług (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 100 000,00 zł brutto. b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Wykonawca zostanie oceniony w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia - zgodnie z załącznikami nr i 3a do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujące dokumenty: 1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dokument należy złożyć w oryginale według wzoru Załącznika Nr 5 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument składa pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich Wykonawców). 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: a) referencje bądź b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz usług należy złożyć w oryginale według wzoru Załącznika Nr 4 do SIWZ. Dowody należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców samodzielnie musi spełnić warunek doświadczenia). Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty i oświadczenia o których mowa w dziale V niniejszej SIWZ. 2. Dokumenty podmiotów trzecich na zasobach których polega Wykonawca: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniach, zgodnie z Działem VI niniejszej SIWZ. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp. 4. Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) w szczególności do złożenia oferty wraz z załącznikami lub do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach i na określonych niżej warunkach: 1) Zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy niepowodującej zmiany w wysokości stawek określonych w Formularzu ofertowym, w szczególności polegającej na ustanowieniu podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany podwykonawcy, zmianie zakresu prac powierzonych podwykonawcy, pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy. 2) Zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób (wskazanych w wykazie osób) biorących udział w realizacji umowy uzasadnione potrzebami Zamawiającego lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawiać Zamawiającemu aktualny wykaz osób świadczących usługi sprzątania wraz z załączeniem oświadczeń o niekaralności tych osób. 3) Zmiany godzin pracy Sądu w zakresie rozpoczęcia i zakończenia usługi sprzątania; 4) Warunkiem dokonania zmiany umowy jest: a) Zainicjowanie zmiany umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę; b) Przedstawienie opisu proponowanej zmiany: c) Uzasadnienie zmiany umowy. 5) Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż: a) Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie, Dyrektor Sądu Rejonowego w Węgrowie lub Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, NIP: 824-10-20-037, REGON 000 324984 b) Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: iod@wegrow.sr.gov.pl c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843), dalej „ustawa Pzp” lub art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w przypadku realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30.000 euro określonego w wewnętrznym Regulaminie postępowania przy zamawianiu dostaw, robót budowlanych lub usług, których wartość nie wymaga stosowania ustawy Pzp w związku z ich wartością nie przekraczającą 30 tys. Euro. d) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów, osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) oraz mogą podmioty działające na podstawie przepisów prawa. e) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego. f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:  zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  dokumentacja zamówień publicznych bez zastosowania ustawy Pzp – 5 lat;  sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych – 10 lat g) Posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe. h) Nie przysługuje Pani/Panu:  prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. i) Podanie danych jest obowiązkowe. j) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły