Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Studencka, 31-116 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 18.01.2021, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.02.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510418981-N-2021 z dnia 24.02.2021 r.
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 777436-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowy numer identyfikacyjny -, ul. Studencka  1, 31-116  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 422 91 26, e-mail krakow.ksiegowosc@pck.malopolska.pl, faks 12 422 90 79.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
8/PZP/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, (zwanego dalej ZOL) . Zakres świadczonych usług objętych zamówieniem obejmuje łączną powierzchnię 820,60 m² w tym: piętro IV – 800 m² oraz piętro III – 20,60 m². 1.1. Usługa codziennego (7 x w tygodniu) kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego surowców wtórnych, odpadów medycznych i odpadów komunalnych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, Dom Polskiego Czerwonego Krzyża zlokalizowanego w Krakowie, ul. Olszańska 5, IV piętro obejmuje: 1) Codzienne (7x w tygodniu) kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości: 1.1.1.) sal chorych w tym m.in.: a) kompleksowe mycie podłogi i lamperii ściennych oraz parapetów; b) wymiana zawartości koszy na odpady komunalne przy użyciu własnych (Wykonawcy) worków – czynność ma być wykonywana tuż po rozpoczęciu pracy przez personel Wykonawcy, a także przed zakończeniem świadczenia codziennych usług przez Wykonawcę; c) mycie fliz na ścianach, umywalek oraz baterii, kącików sanitarnych; d) przemywanie łózek szpitalnych oraz stelaży na kroplówki, szafek pacjentów, taboretów, krzeseł; 1.1.2) toalet i łazienek, 1.3) magazyn bielizny czystej 1.4) brudownik 1.4) gabinet zabiegowy 1.5) gabinet lekarski 1.6) gabinet psychologa 1.7) gabinet terapii zajęciowej 1.8) łazienka dla niepełnosprawnych 1.9) pkt. Farmaceutyczny 1.10) pokój socjalny 1.11) sekretariat 1.11) sala rehabilitacji, 1.12) kuchnia, 1.13)sala telewizyjna 1.14) korytarze ZOL 1.15)pomieszczenie na odpady medyczne 1.16)izolatka 1.17)magazyn sprzętu jednorazowego 1.18)kaplica 1.1)pro-morte 2) Odbiór odpadów z miejsca ich składowania wskazanego przez Zamawiającego . 1.2. Usługa wykonywana okresowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, Dom Polskiego Czerwonego Krzyża zlokalizowanego w Krakowie, ul. Olszańska 5: - IV piętro : 2) Okresowe sprzątanie i utrzymanie czystości, w zakres którego wchodzą: 2.1) usługa wykonywana 1x w tygodniu: a) dezynfekcja toalet i łazienek (flizy na ścianach i terakota na podłogach); b) froterowanie podłóg oraz nabłyszczanie powierzchni sal chorych i korytarzy, 2.2) usługa wykonywana 1x w miesiącu: a) mycie kaloryferów, 2.3) usługa wykonywana 1x na kwartał: a) mycie okien z framugami; b) mycie oświetlenia, lamp, kratek wentylacyjnych. - III piętro : 3) Okresowe sprzątanie i utrzymanie czystości, w zakres którego wchodzą: 3.1) usługa wykonywana 1x w tygodniu: a) utrzymanie w czystości toalety (podłoga, umywalka, sedes) ; b) mycie podłóg, ścieranie kurzy, przetarcie szafek, biurek, 3.2) usługa wykonywana 1x w miesiącu: a) mycie kaloryferów, 3.3) usługa wykonywana 1x na kwartał: a) mycie okien z framugami; b) mycie oświetlenia, lamp, (biuro). 2. Świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem, odbywać się będzie własnym sprzętem, własnymi środkami czystości oraz preparatami dezynfekującymi Wykonawcy oraz innymi materiałami niezbędnymi do prawidłowego wykonywania usługi. b) Wszystkie preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać szerokie spektrum działania (B, V, F, Tbc) oraz spełniać wymogi ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (tj. Dz. U z 2018r. poz. 2231 ze zm.); rozporządzeń szczegółowych wydanych na podstawie powyższej ustawy, ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj.: Dz. U. z 2020 poz. 186 z późn. zm.). c) Środki myjące, dezynfekcyjne i konserwujące, służące do wykonywania usługi muszą posiadać odpowiednio do ich rodzaju*: - karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, produktów Biobójczych/ zgłoszenie do rejestru medycznego/ pozwolenie MZ na obrót produktem biobójczym, - karty charakterystyki na środki myjące i konserwujące. * Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu na jego pisemne wezwanie powyższe dokumenty w terminie 3 dni od dnia wezwania. d) Wszystkie zastosowane środki i urządzenia muszą spełniać wymogi ustawy z dn. 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 155 z późn. zm.) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na mocy przywołanej ustawy. e) Wykonawca- będzie prowadził stały i szczegółowy monitoring czynności wykonywanych w ramach świadczonej usługi. Nie później niż do chwili rozpoczęcia świadczenia usługi Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonywania usługi z rozbiciem na poszczególne zakresy usługi. f) Na zasadach ustalonych przez Zamawiającego i Wykonawcę po zawarciu umowy, jakość wykonywanych czynności będzie podlegał raz na 6 m-cy ocenie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług przed organami kontroli zewnętrznej np. PIS (Inspekcji Sanitarnej). h) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca każdorazowo udostępni protokoły z kontroli przeprowadzonych przez organy administracji publicznej i inne instytucje publiczne, a także dokumenty obejmujące zalecenia przedstawione przez te organy lub instytucje dotyczące przedmiotowej usługi. i) Wykonawca zobowiązany jest posiadać opracowane procedury w zakresie świadczonej usługi utrzymania czystości (np. przygotowanie roztworów dezynfekcyjnych i myjąco- czyszczących, mycie i dezynfekcja dużych powierzchni, postępowanie z czystymi i brudnymi mopami, postępowanie ze sprzętem do sprzątania itd). j) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowego utrzymania czystości zgodnie z wymogami w placówkach podmiotu leczniczego. k) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowej segregacji, transportu oraz przygotowania do utylizacji odpadów medycznych. l) Wykonawca winien świadczyć usługi przez 7 dni w tygodniu (w dni robocze oraz dni wolne od pracy - soboty, niedziele i dni świąteczne). ł) Wykonawca musi być wyposażony w dostateczną ilość i odpowiedni rodzaj sprzętu niezbędnego do wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia. 3. Wymagania co do personelu Wykonawcy: a) Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym poprawne wykonywanie usługi. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże dokumenty wykazujące kwalifikacje personelu, wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; b) Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi na terenie Zamawiającego zobowiązany będzie posiadać: - zunifikowaną odzież ochronną, - identyfikatory imienne. c) Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi zobowiązany będzie do: – zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem usługi na terenie ZOL, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, w tym informacji dotyczących osób trzecich, – poszanowania godności pacjentów, – w trakcie wykonywania obowiązków służbowych są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu pracy, Kodeksu Pracy, wymogów i zaleceń BHP i p/poż. – zwrotu Ordynatorowi ZOL wszystkich przedmiotów znalezionych w pomieszczeniach ZOL, – przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu. d) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania okresowych szkoleń pracowników związanych z wykonywaniem zamówienia, w celu zapewnienia wysokiego poziomu realizacji usług. W celu zapewnienia profesjonalnego sposobu realizacji usługi wszyscy pracownicy zobowiązani będą do: - obowiązkowego odbycia szkoleń wstępnych przed rozpoczęciem pracy obejmujących: -zagadnienia bhp -zapoznanie z technologią utrzymania czystości uwzględniającą wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt i środki do realizacji usług zgodnie z ogólnymi zasadami mycia pomieszczeń opisanych w pkt. 7 niniejszego dokumentu. -zapoznanie z planem utrzymania czystości uwzględniającym harmonogram realizacji prac codziennych i okresowych na danym odcinku pracy -zapoznanie z topografią ZOL-u -realizację usługi pod nadzorem innego doświadczonego pracownika. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia na umowę o pracę w szczególności przy wykonywaniu czynności sprzątania. 4. Uprawnienie Zamawiającego do modyfikacji zakresu usługi Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia z ważnych przyczyn organizacyjnych – na zasadach określonych w umowie – zakresu usług, w szczególności prawo do zmniejszenia powierzchni objętej usługą sprzątania w przypadkach szczególnych np. remont ZOL. 5. Dezynfekcja pomieszczeń
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90911200-8, 90900000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły