Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Studencka, 31-116 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 18.01.2021, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.02.2021


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, krajowy numer identyfikacyjny -, ul. Studencka  1 , 31-116  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 422 91 26, , e-mail krakow.ksiegowosc@pck.malopolska.pl, , faks 12 422 90 79.
Adres strony internetowej (URL): www.pck.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://pck.malopolska.pl/bip-biuro-informacji-publicznej/#1507673987634-f84ec70f-f8ec

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://pck.malopolska.pl/bip-biuro-informacji-publicznej/#1507673987634-f84ec70f-f8ec

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
PCK, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego
Numer referencyjny: Nr sprawy ZP 8/PZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, (zwanego dalej ZOL) . Zakres świadczonych usług objętych zamówieniem obejmuje łączną powierzchnię 820,60 m² w tym: piętro IV – 800 m² oraz piętro III – 20,60 m². 1.1. Usługa codziennego (7 x w tygodniu) kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego surowców wtórnych, odpadów medycznych i odpadów komunalnych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, Dom Polskiego Czerwonego Krzyża zlokalizowanego w Krakowie, ul. Olszańska 5, IV piętro obejmuje: 1) Codzienne (7x w tygodniu) kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości: 1.1.1.) sal chorych w tym m.in.: a) kompleksowe mycie podłogi i lamperii ściennych oraz parapetów; b) wymiana zawartości koszy na odpady komunalne przy użyciu własnych (Wykonawcy) worków – czynność ma być wykonywana tuż po rozpoczęciu pracy przez personel Wykonawcy, a także przed zakończeniem świadczenia codziennych usług przez Wykonawcę; c) mycie fliz na ścianach, umywalek oraz baterii, kącików sanitarnych; d) przemywanie łózek szpitalnych oraz stelaży na kroplówki, szafek pacjentów, taboretów, krzeseł; 1.1.2) toalet i łazienek, 1.3) magazyn bielizny czystej 1.4) brudownik 1.4) gabinet zabiegowy 1.5) gabinet lekarski 1.6) gabinet psychologa 1.7) gabinet terapii zajęciowej 1.8) łazienka dla niepełnosprawnych 1.9) pkt. Farmaceutyczny 1.10) pokój socjalny 1.11) sekretariat 1.11) sala rehabilitacji, 1.12) kuchnia, 1.13)sala telewizyjna 1.14) korytarze ZOL 1.15)pomieszczenie na odpady medyczne 1.16)izolatka 1.17)magazyn sprzętu jednorazowego 1.18)kaplica 1.1)pro-morte 2) Odbiór odpadów z miejsca ich składowania wskazanego przez Zamawiającego . 1.2. Usługa wykonywana okresowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, Dom Polskiego Czerwonego Krzyża zlokalizowanego w Krakowie, ul. Olszańska 5: - IV piętro : 2) Okresowe sprzątanie i utrzymanie czystości, w zakres którego wchodzą: 2.1) usługa wykonywana 1x w tygodniu: a) dezynfekcja toalet i łazienek (flizy na ścianach i terakota na podłogach); b) froterowanie podłóg oraz nabłyszczanie powierzchni sal chorych i korytarzy, 2.2) usługa wykonywana 1x w miesiącu: a) mycie kaloryferów, 2.3) usługa wykonywana 1x na kwartał: a) mycie okien z framugami; b) mycie oświetlenia, lamp, kratek wentylacyjnych. - III piętro : 3) Okresowe sprzątanie i utrzymanie czystości, w zakres którego wchodzą: 3.1) usługa wykonywana 1x w tygodniu: a) utrzymanie w czystości toalety (podłoga, umywalka, sedes) ; b) mycie podłóg, ścieranie kurzy, przetarcie szafek, biurek, 3.2) usługa wykonywana 1x w miesiącu: a) mycie kaloryferów, 3.3) usługa wykonywana 1x na kwartał: a) mycie okien z framugami; b) mycie oświetlenia, lamp, (biuro). 2. Świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem, odbywać się będzie własnym sprzętem, własnymi środkami czystości oraz preparatami dezynfekującymi Wykonawcy oraz innymi materiałami niezbędnymi do prawidłowego wykonywania usługi. b) Wszystkie preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać szerokie spektrum działania (B, V, F, Tbc) oraz spełniać wymogi ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (tj. Dz. U z 2018r. poz. 2231 ze zm.); rozporządzeń szczegółowych wydanych na podstawie powyższej ustawy, ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj.: Dz. U. z 2020 poz. 186 z późn. zm.). c) Środki myjące, dezynfekcyjne i konserwujące, służące do wykonywania usługi muszą posiadać odpowiednio do ich rodzaju*: - karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, produktów Biobójczych/ zgłoszenie do rejestru medycznego/ pozwolenie MZ na obrót produktem biobójczym, - karty charakterystyki na środki myjące i konserwujące. * Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu na jego pisemne wezwanie powyższe dokumenty w terminie 3 dni od dnia wezwania. d) Wszystkie zastosowane środki i urządzenia muszą spełniać wymogi ustawy z dn. 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 155 z późn. zm.) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na mocy przywołanej ustawy. e) Wykonawca- będzie prowadził stały i szczegółowy monitoring czynności wykonywanych w ramach świadczonej usługi. Nie później niż do chwili rozpoczęcia świadczenia usługi Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonywania usługi z rozbiciem na poszczególne zakresy usługi. f) Na zasadach ustalonych przez Zamawiającego i Wykonawcę po zawarciu umowy, jakość wykonywanych czynności będzie podlegał raz na 6 m-cy ocenie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług przed organami kontroli zewnętrznej np. PIS (Inspekcji Sanitarnej). h) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca każdorazowo udostępni protokoły z kontroli przeprowadzonych przez organy administracji publicznej i inne instytucje publiczne, a także dokumenty obejmujące zalecenia przedstawione przez te organy lub instytucje dotyczące przedmiotowej usługi. i) Wykonawca zobowiązany jest posiadać opracowane procedury w zakresie świadczonej usługi utrzymania czystości (np. przygotowanie roztworów dezynfekcyjnych i myjąco- czyszczących, mycie i dezynfekcja dużych powierzchni, postępowanie z czystymi i brudnymi mopami, postępowanie ze sprzętem do sprzątania itd). j) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowego utrzymania czystości zgodnie z wymogami w placówkach podmiotu leczniczego. k) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowej segregacji, transportu oraz przygotowania do utylizacji odpadów medycznych. l) Wykonawca winien świadczyć usługi przez 7 dni w tygodniu (w dni robocze oraz dni wolne od pracy - soboty, niedziele i dni świąteczne). ł) Wykonawca musi być wyposażony w dostateczną ilość i odpowiedni rodzaj sprzętu niezbędnego do wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia. 3. Wymagania co do personelu Wykonawcy: a) Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym poprawne wykonywanie usługi. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże dokumenty wykazujące kwalifikacje personelu, wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; b) Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi na terenie Zamawiającego zobowiązany będzie posiadać: - zunifikowaną odzież ochronną, - identyfikatory imienne. c) Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi zobowiązany będzie do: – zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem usługi na terenie ZOL, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, w tym informacji dotyczących osób trzecich, – poszanowania godności pacjentów, – w trakcie wykonywania obowiązków służbowych są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu pracy, Kodeksu Pracy, wymogów i zaleceń BHP i p/poż. – zwrotu Ordynatorowi ZOL wszystkich przedmiotów znalezionych w pomieszczeniach ZOL, – przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu. d) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania okresowych szkoleń pracowników związanych z wykonywaniem zamówienia, w celu zapewnienia wysokiego poziomu realizacji usług. W celu zapewnienia profesjonalnego sposobu realizacji usługi wszyscy pracownicy zobowiązani będą do: - obowiązkowego odbycia szkoleń wstępnych przed rozpoczęciem pracy obejmujących: -zagadnienia bhp -zapoznanie z technologią utrzymania czystości uwzględniającą wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt i środki do realizacji usług zgodnie z ogólnymi zasadami mycia pomieszczeń opisanych w pkt. 7 niniejszego dokumentu. -zapoznanie z planem utrzymania czystości uwzględniającym harmonogram realizacji prac codziennych i okresowych na danym odcinku pracy -zapoznanie z topografią ZOL-u -realizację usługi pod nadzorem innego doświadczonego pracownika. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia na umowę o pracę w szczególności przy wykonywaniu czynności sprzątania. 4. Uprawnienie Zamawiającego do modyfikacji zakresu usługi Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia z ważnych przyczyn organizacyjnych – na zasadach określonych w umowie – zakresu usług, w szczególności prawo do zmniejszenia powierzchni objętej usługą sprzątania w przypadkach szczególnych np. remont ZOL. 5. Dezynfekcja pomieszczeń

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911200-8
90900000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.04.2021   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Oświadczenie Wykonawcy, że środki myjące, dezynfekcyjne i konserwujące, służące do wykonywania usługi posiadają odpowiednio do ich rodzaju: • karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, • wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, produktów Biobójczych/ zgłoszenie do rejestru medycznego/ pozwolenie MZ na obrót produktem biobójczym, • karty charakterystyki na środki myjące i konserwujące. 2. aktualny certyfikat potwierdzający wdrożenie i funkcjonowanie Systemu zarządzania jakością np. ISO 9001:2009 3. aktualny certyfikat potwierdzający świadczenie usług utrzymania czystości ze specjalnością ogólną i medyczną np. Gwarant Czystości i Higieny
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Tabela asortymentowo- cenowa wg załącznika nr 1 A do SIWZ b) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert .
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin płatnosci40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: - terminu i okresu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez Wykonawcę okoliczności niezależnych od Wykonawcy, ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego lub inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą, - przedmiotowym (tj. m.in. zmiana techniki świadczenia usługi, zmiana częstotliwości wykonywanych czynności), ze względu na udokumentowane przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, np. zmiany organizacyjne, jeżeli wymaga tego zapewnienie prawidłowo wykonywanej usługi; - osób kluczowych dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów stawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa a ustawie a dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych poniżej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły