Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą Nowa Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3-go Maja, 30-062 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 19.01.2021, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Muzeum Narodowe w Krakowie: Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą Nowa Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 27596100000000, ul. Al. 3-go Maja  1 , 30-062  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 43 35 621, e-mail zam_publ@muzeum.krakow.pl, faks 12 43 35 555.
Adres strony internetowej (URL): www.mnk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/mnkrakow,m,329690,2020.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/mnkrakow,m,329690,2020.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą Nowa Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie
Numer referencyjny: EP-ZP-271-32/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą Nowa Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków 2. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) prace budowlano-wykończeniowe związane aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej oraz dostosowanie istniejącej łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, 2) instalacje elektryczne i oświetleniowe, 3) sieć komputerowa, 4) przebudowa systemu sygnalizacji pożarowej, 5) dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), 6) zmiana lokalizacji hydrantów wraz z przebudową fragmentu instalacji wodnej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczną, na którą składają się: a) Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ b) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami - załącznik 2a SIWZ; c) Opis Standardu stosowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie dla systemów okablowania strukturalnego IT budynkowych oraz systemów technicznych – załącznik 2b SIWZ. 4. Prace należy prowadzić w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ, a także zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dla tej inwestycji decyzją pozwolenia na budowę nr 203/6740.1/2020 z dnia 4 lutego 2020, 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i w dokumentacji technicznej jak również we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego opinią i postanowieniem Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. 6. Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie zlokalizowany jest przy al. 3 Maja 1 w Krakowie. 7. Dostępność obiektu dla prac stanowiących przedmiot zamówienia: Wszystkie dni tygodnia w godzinach 06:00-22.00 8. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od podpisania Umowy (przed przystąpieniem do robót) przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram realizacji prac. 9. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy tj. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 2) Zamawiający w przedmiotowym zamówieniu wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób na stanowiskach robotniczych, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych 3) Sposób dokumentowania oraz uprawnienia Zamawiającego, względem zatrudnienia osób, na stanowiskach robotniczych określa rozdział XXXI SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111300-1
45212313-3
45330000-9
45310000-3
45310000-3
45311000-0
45314320-0
45312100-8
45312200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 112
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 16 tygodni od daty zawarcia umowy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu przekazania placu budowy, nie wcześniej niż w 2 dni robocze od daty zawarcia umowy. 2. Przez termin realizacji rozumie się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót. 3. Termin odbioru liczy się do terminu realizacji zamówienia, tak więc zgłoszenie robót do odbioru winno uwzględniać czas jaki Zamawiający ma na odbiór tj. 2 dni robocze
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ww. warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane. Każda ze wskazanych robót budowlanych musi być o wartości co najmniej 1 300 000,00 zł netto i swoim zakresem obejmować m.in. wykonanie: - prac budowlano-wykończeniowych - instalacji elektrycznych i oświetleniowych, - sieci komputerowych - systemu sygnalizacji pożarowej, - dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 2 pkt. 1 tj. zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie jak określił Zamawiający dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.: a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, która będzie kierować robotami budowlanymi i posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń przewidziane Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego b) co najmniej 2 osobami, które będą odpowiedzialne za instalację systemów okablowania strukturalnego posiadającymi posiadające ważne na dzień złożenia oferty imienne dyplomy ukończenia kursu kwalifikacyjnego producenta systemu okablowania (udzielającego 25-letnią gwarancję) w zakresie; - instalacji systemów okablowania strukturalnego; - wykrywania i usuwanie usterek w systemach okablowania strukturalnego c) co najmniej 1 osobą która będzie brała udział pracach w branży niskoprądowej – posiadającą: wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, który uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt. 2. ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. (Dz.U. z 2020 r. poz. 838) tj. zabezpieczenia technicznego, polegającego na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w: Rozdziale VI ust. 2 pkt. 2 SIWZ przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum spełnią ten warunek jeżeli samodzielnie lub wspólnie spełniają warunek sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 2 pkt. 2 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zostanie wezwany do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu - okoliczności, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SIWZ:  Wykaz robót budowlanych (zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SIWZ, spełniający wymagania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt. 1 SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  dowody określające czy roboty budowlane (wskazane w wykazie robót) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,  wykaz osób (zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do SIWZ), spełniających wymagania określone w rozdziale VI ust. 2 pkt. 2 SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wraz z ew. zobowiązaniem osoby – w zależności od formy dysponowania
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty (Formularza Ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ), należy dołączyć w formie pisemnej: 1) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 niniejszej SIWZ tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) 2) zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W związku z powyższym załącznikiem do oferty musi być zobowiązanie innego podmiotu sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 9 do SIWZ, zawierające informacje, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 SIWZ; UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi w formie pisemnej, podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela podmiotu udostępniającego zasoby. 3) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nieuprawnioną zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (wzór załącznik Nr 10 do SIWZ). 4) Kserokopia wniesienia wadium w formie niepieniężnej (zalecane). UWAGA! Oryginał wadium wniesionego w jednej z form wskazanych w rozdziale XII ust. 2 pkt. 2-5 SIWZ – należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Oświadczenie oraz ewentualne dowody muszą być złożone w oryginale w postaci pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa odrębne oświadczenie. W przypadku, jeśli Wykonawca złoży ww. oświadczenie wraz z ofertą wskazując, że nie należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu, Zamawiający uzna, że Wykonawca w ogóle nie należy do żadnej grupy kapitałowej, a więc również w odniesieniu do innych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. UWAGA! Powyższy zapis ma zastosowanie w przypadku jeśli w postępowaniu zostanie złożona więcej niż jedna oferta
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie – z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym - nr sprawy: EP-ZP-271-32/20, wskazać NIP Wykonawcy 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. 5. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału do siedziby Zamawiającego Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, Sekretariat główny pok. 050 do dnia i godziny wskazanej jako termin składania ofert, w taki sposób aby Zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8. Wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 9. Co do zasady, zgodnie z powyższymi wymaganiami, zamawiający wymaga wniesienia wadium w polskiej walucie. W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż wskazana przez Zamawiający, Komisja Przetargowa dokona stosownego przeliczenia po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 10. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. (Wskazane jest aby kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca dołączył do oferty). 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa § 16 wzoru umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19.01.2021, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Oferty zostaną otwarte w dniu 19 stycznia 2021 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego. Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, sala 127. 1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w: 1) pieniądzu – wpłacone przelewem; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto Zamawiającego: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia z przez potrącenia z należności za częściowo wykonaną robotę budowlaną. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w innej formie niż pieniądzu, winno być zgodnie z art. 151 Pzp oraz bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający dokona zwrotu tej kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 2. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wnieść: 1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w następnym rozdziale. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, Wykonawca zobowiązany jest ustalić treść poręczenia/gwarancji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, poprzez przesłanie projektu dokumentu i uzyskanie akceptacji. 2) dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł; 3) W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców (jako konsorcjum), zobligowani są do przedłożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 6) SIWZ, 4) kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego osób podanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (w przypadku konieczności wpisu do właściwej Izby na podstawie obowiązujących przepisów). 5) oświadczenie, że osoby na stanowiskach robotniczych, wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni są zatrudniane na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszych podwykonawców). 6) Certyfikat Autoryzacji producenta systemu okablowania (wystawiony dla Wykonawcy lub podwykonawcy/innego podmiotu, który będzie układał okablowanie) obowiązujący na dzień zawarcia umowy, który potwierdza jego uprawnienia, oraz możliwość uzyskania na zainstalowany system LAN 25-cio letnią bezpłatną gwarancję bezpośrednio dla użytkownika 4. Ponadto najpóźniej w dniu podpisania umowy wskazany przez Wykonawcę w wykazie osób Kierownik budowy winien przedłożyć następujące dokumenty: oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy;
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły