Przebudowa i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5.

Ogłoszenie dodano: 31.12.2020

Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki, 60-770 Poznań (Wielkopolskie)

Miejsce: Poznań

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.01.2021, godzina: 13:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Przebudowa i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57 , 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (URL): https://zkzl.poznan.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://zkzl.poznan.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://zkzl.poznan.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Jana Matejki 57 , 60-770 Poznań, Kancelaria Zamawiającego pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5.
Numer referencyjny: ZP.201.48.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I Kilińskiego 4; Część II Kilińskiego 5. Część I Kilińskiego 4 1) Przebudowa, docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana zagospodarowania terenu, budowa instalacji gazowej z kotłownią oraz budowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Poznaniu wraz z wykonaniem remontu pustostanów, znajdujących się w tym budynku, a nadto wykonanie działań kompensacyjnych i zaleceń środowiskowych (zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WPN-II.6401.291.2020.MK.4 z dnia 7 grudnia 2020 r.), wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Część II Kilińskiego 5 2) Przebudowa, docieplenie, i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana zagospodarowania terenu, budowa instalacji gazowej z kotłownią oraz budowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kilińskiego 5 w Poznaniu, a nadto wykonanie działań kompensacyjnych i zaleceń dla środowiskowych (zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WPN-II.6401.292.2020.MK.4 z dnia 7 grudnia 2020 r.) , a wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia zawierają Dokumentacje Projektowe, decyzje, uzgodnienia, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45450000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45454000-4
45300000-0
45311000-0
45330000-9
45100000-8
45110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9510066,70
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 350
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: W zakresie każdej Części zamówienia w terminie 350 dni, licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót winien nastąpić 7 dni przed upływem tego terminu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: a) wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną przebudowę lub jeden remont budynku o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto obejmujący branże: ogólnobudowlaną, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, – niezależnie od liczby części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, b) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 1. konstrukcyjno-budowlana, 2. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – niezależnie od liczby części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - zał. nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zał. nr 5 do SIWZ. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zał. nr 6 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz których były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt 13.2, 13.3, 13.8, 13.9 oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 4) dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.1 niniejszej Specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.8, 13.9. eżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt 13.8 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 13.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone, przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.1 niniejszej Specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.8, 13.9.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
16. Wadium. 16.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie dla części: 1) I – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100), 2) II – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100), W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy wnieść wadium w kwocie będącej sumą wadiów dla poszczególnych zadań, na które jest składana oferta. W tytule przelewu należy wskazać numer sprawy oraz numer części, na jaką zostało wniesione wadium. 16.2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511 Prosimy o podanie w ofercie numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu! 16.3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - np.: gwarancji lub poręczenia – z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołane na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy. 16.4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena90,00
Okres gwarancji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy, która zostanie podpisana z wybranym wykonawcą (w tym wysokość kar umownych oraz przewidywane zmiany umowy) stanowią załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach: a) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania warunków siły wyższej oraz czas konieczny do usunięcia skutków tych warunków, b) leżących po stronie Zamawiającego o charakterze organizacyjnym (w szczególności nieprzekazania wymaganych dokumentów), uniemożliwiającym Wykonawcy wykonanie całości lub części zakresu przedmiotu Umowy, obowiązków umownych lub obowiązków wskazanych w obowiązujących przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w przypadku konieczności wstrzymania wykonania robót ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do Umowy. Wówczas termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu o czas występowania tych okoliczności, c) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych uzgodnień, opinii lub decyzji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, organów administracji publicznej lub jednostek właściwych do ich wydania, w tym w przypadkach wydłużenia terminu załatwienia sprawy w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji lub pozwoleń (w tym wypisów, wyrysów, map, opinii, uzgodnień, ekspertyz lub innych lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, organów administracji publicznej lub jednostek właściwych do ich wydania – jeśli Wykonawca dochował należytej staranności w ich uzyskaniu. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, decyzji lub pozwoleń, d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie związane z koniecznością naniesienia poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w Dokumentacji Projektowej; e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, jeżeli ich wykonanie uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz, f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem Umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy, g) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy, h) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert, i) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego lub wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do rozstrzygnięcia postępowania sądowego lub administracyjnego lub wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy, j) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy tj. wichury, intensywne ciągłe opady deszczu, gradu, śniegu, ujemne temperatury poniżej (- 5º C). Niekorzystne warunki atmosferyczne muszą trwać nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 dni, uniemożliwiając prawidłowe wykonanie robót, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami prawa, oraz wytycznymi producenta, a ponadto zaistnienie warunków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (bądź jego aktualnie obowiązującym odpowiednikiem) – wystąpienie tych okoliczności musi zostać udokumentowane w Dzienniku Budowy, wówczas termin realizacji Umowy w tym wypadku, może zostać wydłużony o czas występowania tych okoliczności, k) konieczność wykonania robot dodatkowych lub zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) jeśli ich wykonania uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas wykonywania robót dodatkowych. 2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy: a) w trakcie realizacji Umowy wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: - rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych, - zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu Umowy, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych, - zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, - zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę Umowy poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu i ogólnego charakteru Umowy oraz są niezbędne do realizacji celu Umowy. 3) w przypadku wystąpienia realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych przedmiotem Umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach przedmiotu Umowy, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy określonej w § 8 ust. 1 Umowy. 4) w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna i spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy określonej w § 8 ust. 1 Umowy, 5) w przypadku kiedy Wykonawcę, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian Umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, 6) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, jeżeli następują okoliczności opisane w ust. 1 pkt 2-4 i 6 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 powyżej, jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiającemu wpływu tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana będzie z uwzględnieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 powyżej. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie Wykonawca może złożyć w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnią zakres zmiany opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 powyżej. Ustalenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia, nastąpi na zasadach określonych odpowiednio w ust. 6 i 7 poniżej. Jeżeli Zamawiający uzna, że wystąpienie zmian opisanych powyżej (tj. zmian opisu przedmiotu zamówienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i inspektora nadzoru. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie, w przeciwnym wypadku Strony zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia aneksu na podstawie sporządzonego protokołu konieczności zatwierdzonego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 5. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. 6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, rozliczenie tych robót (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizację) następować będzie metodą kosztorysu szczegółowego według średnich krajowych stawek i cen materiałów wraz z zakupem (w szczególności roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” aktualnych na dzień sporządzenia protokołu konieczności wykonania tych robót w oparciu o nakłady rzeczowe, określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR-ach). W przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, to nową stawkę lub cenę należy ustalić według innych ogólnie stosowanych katalogów lub wyceny indywidualnej pozycji robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku ceny materiału lub maszynogodziny w wydawnictwie „Sekocenbud”, do kosztorysu należy przyjąć ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dołączy do sporządzonej wyceny kalkulację stawki, ceny jednostkowej lub ceny robót metodą kosztorysu szczegółowego – w formie drukowanej, sporządzonej na bazie systemu kosztorysowania, posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiającego. 7. W przypadku zaniechania wykonania określonych robót (jeśli w ich miejsce zachodzi konieczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy podlegającego umniejszeniu) nastąpi metodą kosztorysu szczegółowego według stawek i cen określonych w Kosztorysie i Harmonogramie, chyba, że wartość robót przekracza wynikające z aktualnych na dzień składania oferty wskaźniki cenotwórcze określone w biuletynach Sekocenbud, tj. średnie krajowe stawki i ceny materiałów wraz z zakupem (w szczególności roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej na podstawie ilości robót i nakładów pracy wynikających z katalogów KNR, KNNR i norm zakładowych – w tym wypadku rozliczenie robót nastąpi w oparciu o wskaźniki cenotwórcze określone ww. biuletynach Sekocenbud.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Kilińskiego 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa, docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana zagospodarowania terenu, budowa instalacji gazowej z kotłownią oraz budowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Poznaniu wraz z wykonaniem remontu pustostanów, znajdujących się w tym budynku, a nadto wykonanie działań kompensacyjnych i zaleceń środowiskowych (zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WPN-II.6401.291.2020.MK.4 z dnia 7 grudnia 2020 r.), wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia zawierają Dokumentacje Projektowe, decyzje, uzgodnienia, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45450000-6, 45453000-7, 45454000-4, 45300000-0, 45311000-0, 45330000-9, 45100000-8, 45110000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5233618,45
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 350
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena90,00
Okres gwarancji10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: w terminie 350 dni, licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót winien nastąpić 7 dni przed upływem tego terminu.


Część nr: 2Nazwa: Kilińskiego 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Przebudowa, docieplenie, i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana zagospodarowania terenu, budowa instalacji gazowej z kotłownią oraz budowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kilińskiego 5 w Poznaniu, a nadto wykonanie działań kompensacyjnych i zaleceń dla środowiskowych (zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WPN-II.6401.292.2020.MK.4 z dnia 7 grudnia 2020 r.) , a wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia zawierają Dokumentacje Projektowe, decyzje, uzgodnienia, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45450000-6, 45453000-7, 45454000-4, 45300000-0, 45311000-0, 45330000-9, 45100000-8, 45110000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4276448,25
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 350
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena90,00
Okres gwarancji10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: w terminie 350 dni, licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót winien nastąpić 7 dni przed upływem tego terminu.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły